19-09-2019 Aydın BALCI
Aydın BALCI

Aydın BALCI

BATI ANA­DO­LU'NUN HAKİMİ ULU BAŞ­BUĞ­LA­RIN ATASI: ÇAKA BEY -2 ÇA­VUL­DUR'DAN İMPA­RA­TOR­LUK YO­LU­NA

“Çaka, im­pa­ra­to­ra karşı mey­dan oku­yor,ken­di­si­ni im­pa­ra­tor ilan edi­yor, im­pa­ra­tor­lu­ğun el­bi­se ve ni­şan­la­rı­nı ta­şı­yor­du.”
Bu ifa­de­ler im­pa­ra­to­run kızı Anna Kom­ne­na'nın ki­ta­bın­dan yani Çaka Bi­zans üze­rin­de çok güçlü bir etki ve hatta korku bı­ra­kı­yor.
Çaka bu im­pa­ra­tor­luk he­de­fi için Bi­zans'a yü­rü­me­nin ge­rek­li ol­du­ğu­nun far­kı­na çok­tan var­mış­tı. O se­bep­le fa­ali­yet­le­ri­ni Ge­li­bo­lu'ya Trak­ya'ya kay­dır­mış­tı.Bu saf­ha­da Bal­kan­lar­da­ki Pe­çe­nek­ler­le an­laş­tı ve Bi­zans'ın hiz­me­tin­de­ki tüm Türk­le­ri or­du­su­na ça­ğır­dı. Rodos'u ve Sisam'ı Bi­zans'ın Si­cil­ya'daki uğ­raş­la­rın­dan fay­da­la­na­rak alan Çaka Bey ya­nı­na hem Pe­çe­nek­le­ri hem de Ana­do­lu Sel­çuk­lu Hü­küm­da­rı Ebul­ka­sım'ı kat­mış­tı. Ebul­ka­sım da bu it­ti­fak çer­çe­ve­sin­de olsa gerek Gem­lik li­ma­nın­da inşa edip Bi­zans üs­tü­ne yü­rü­dü. Böy­le­ce Çaka Bey sı­nır­la­rı­nı Ça­nak­ka­le Bo­ğa­zı­na kadar ge­niş­let­miş oldu ve Trak­ya'yya geçme he­de­fi­ne çok yak­laş­mış oldu.
İMPA­RA­TO­RUN KUR­TU­LUŞ ÇIR­PI­NIŞ­LA­RI
İmpa­ra­tor Alek­si­os Kom­ne­nos bu it­ti­fak kar­şı­sın­da kö­şe­ye sı­kış­mış bir çıkar yol arı­yor­du. Çaka Bey ve Ebul­ka­sım'a uza­na­ma­ya­ca­ğı­nı an­la­yın­ca it­ti­fa­kın 3.?ayağı olan Pe­çe­nek­ler'e karşı bir başka Türk boyu olan Ku­man­lar­la an­laş­tı. Bi­zans'ın fikri 2 Türk bo­yu­nu bir­bi­ri,ne kır­dır­mak­tı ve öyle de oldu. Pe­çe­nek­le­rin üze­ri­ne yü­rü­yen Ku­man­lar; on­la­ra çok büyük za­yi­at ver­dir­di­ler. (29 Ni­zasn 1091)
Bu plan ile İmpa­ra­tor Ku­man­la­rı kul­la­nıp Pe­çe­nek-Ça­ka Bey-Ebul­ka­sım it­ti­fa­kı­nın İstan­bul Ku­şat­ma­sı plan­la­rı­nı ön­le­miş olu­yor, Ada­la­rı kur­tar­mak için bir fır­sat ya­rat­mış olu­yor­du.
İmpa­ra­tor vakit ge­çir­me­den 1092 yılı ba­ha­rın­da Mi­dil­li'yi kur­tar­mak için Yu­han­nes Dukas'ı ka­ra­dan, Kons­tan­tin Da­las­se­nos'u de­niz­den Çaka Bey'in üs­tü­ne saldı. Ada­nın kont­ro­lü o zaman Çaka Bey'in kar­de­şi Yal­vaç'taydı ve Çaka Bey de düş­man do­nan­ma­sı­nı kar­şı­lam­ka için de­niz­de bek­li­yor­du. Bi­zans 3 ay bo­yun­ca mu­ha­sa­ra et­ti­ği adayı kendi gay­ret­le­ri ile ala­ma­dıy­sa da daha fazla da­ya­na­ma­ya­ca­ğı­nı an­la­yan Çaka Bey as­ker­le­ri­nin adayı sağ salim terk et­me­le­ri şar­tıy­la Bi­zans' a tes­lim et­me­yi kabul et­tiy­se de Bi­zans kuv­vet­le­ri Çaka Bey'in bir­lik­le­ri­ne an­laş­ma­ya uy­ma­ya­rak sal­dır­dı­lar.
Çaka Bey'in bu geri çe­ki­liş sü­re­cin­de “dro­man” de­ni­len hücum ge­mi­le­riy­le çifte kü­rek­li ve üç kü­rek­li ge­mi­ler­den olu­şan bir do­nan­ma ha­zır­la­yıp Rodos, Sisam ve mi­dil­li üze­rin­de ye­ni­den ha­ki­mi­yet kurdu. Ed­re­mit ile Bi­zans'ın ka­pı­sı Aby­dos'u aldı.
Bi­zans artık kö­şe­ye sı­kış­mış­tı, düş­me­si an me­se­le­si idi.

İMPA­RA­TO­RUN SON OYUNU
İmpa­ra­tor Alek­si­os Kom­ne­nos kö­şe­ye sı­kı­şın­ca çözüm yo­lu­nu yine it­ti­fak­lar­da ara­ma­ya baş­la­dı. Bu sü­reç­te Sel­çuk­lu­la­rın ba­şı­na Kılıç Ars­lan geç­miş ve Çaka Bey'in kızı ile ev­len­miş­ti. Yani Çaka Bey ile iliş­ki­le­ri çok iyiy­di. Bu yüz­den İmpa­ra­tor Kılıç Ars­lan'ı tah­rik edecek bir mek­tup ka­le­me alıp gön­der­di. Mek­tup şöy­ley­di:
“Senin sul­tan­lı­ğın ba­ban­dan,de­den­den­dir. Kı­zıy­la ev­len­di­ğin için ak­ra­ban Çaka, im­pa­ra­tor­lu­ğa karşı savaş ha­zır­lı­ğı yap­mak­ta ve ken­di­ni “im­pa­ra­tor” ilan etmek is­te­mek­te­dir. Ken­di­si Roma tah­tı­na layık ol­ma­dı­ğı­nı iyi bilir. Onun bu plan­la­rı aynı za­man­da sana kar­şı­dır.Ha­re­ke­te geç­me­li­sin;ben bu yan­dan onu Rum top­ra­ğın­dan çı­kar­mak için ha­re­ke­te ge­çe­ce­ğim…Sal­ta­na­tın için bu teh­li­ke­yi dü­şün­me­ni tav­si­ye ede­rim. Bu adamı barış ile ve kı­lıç­la hüküm al­tı­na al­ma­nı di­le­rim.”
Kılıç Ars­lan bu mek­tup­ta­ki ifa­de­ler­den et­ki­len­miş­tir ve ka­yın­pe­de­ri­ne karşı Bi­zans ile it­ti­fak kur­muş­tur.
Kılıç Ars­lan ka­ra­dan Çaka üze­ri­ne yü­rü­müş, Bi­zans da olan­la­rı bek­le­mek için de­ni­ze açıl­mış­tır. Çaka Bey bu se­fe­rin ma­hi­ye­ti­ni öğ­ren­mek için sul­tan­la gö­rüş­me talep eder. Sul­tan kabul edin­ce Çaka Bey zi­ya­fet sof­ra­sı­na gider. Tam bir Bi­zans oyunu olan ope­ras­yon Kılıç Ars­lan'ın han­çe­ri­ni çe­ke­rek Çaka Bey'i ora­cık­ta biz­zat kat­let­me­si ile son bul­muş­tur.
Bunun üze­ri­ne Bi­zans ile müt­te­fik ola­ca­ğı­nı dü­şü­nen Kılıç Ars­lan ya­nıl­mış oldu. Bi­zans bütün gü­cü­nü Kılıç Ars­lan'ı İznik'ten çı­kar­mak için har­ca­dı. Haçlı Se­fer­le­ri­nin fi­ti­li ateş­le­di ve gelen Av­ru­pa­lı şö­val­ye­ler İznik'i 1096 yı­lın­da aldı. Kılıç Ars­lan'ın zorlu di­re­ni­şi işte şimdi baş­la­mış­tı. Kendi ha­ta­sı­nı yine kendi dü­zel­te­cek­ti.
Ancak büyük ser­dar Çaka Bey geri dön­me­ye­cek­ti. Batı Ana­do­lu 200-300 sene Türk ha­ki­mi­ye­tin­den uzak ya­şa­ya­cak­tı,Batı Ana­do­lu'nun ha­kim­le­ri Sa­ru­han,Ger­mi­yan,Ka­re­si, Aydın ve M en­te­şe Bey­lik­le­ri ge­le­ne kadar ….
Lakin böyle büyük bir deniz ada­mı­nı Os­man­lı'ya kadar bu sular gö­re­me­ye­cek­ti…


Bu yazı 5191 defa okunmuştur.Aydın BALCI Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer