07-09-2018 Aydın BALCI

Artık savaş ka­za­nıl­mış­tı.Fi­ilen Yu­nan­lı­lar ye­nil­miş­ti. Türk­ler izzet ü nefs­le­ri­ni kur­tar­mış­lar­dı.Artık yurt­tan Yu­nan­lı­la­rı ta­ma­men atma vakti gel­miş­ti.Peşi sıra düş­man ko­va­la­na­cak­tı. Lakin Yunan tüm İtilaf dev­let­le­rin­den al­dı­ğı güçle tüm Ege'yi işgal et­miş­ti ve dev­le­ti­ne kat­tı­ğı­nı dü­şün­mek­tey­di.Büyük Ta­ar­ruz'dan sonra Yunan ko­mu­tan da –Ni­ko­la­os Tri­ko­pis- esir edil­miş­ti.Artık Yunan'ın Küçük Asya hül­ya­sı su­la­ra gö­mül­müş­tü sıra ken­di­le­rin­dey­di.Türk or­du­su Uşak is­ti­ka­me­tin­den Ege'nin sa­hi­li İzmir'e doğru Mus­ta­fa Kemal Paşa'nın “İl he­de­fi­niz Ak­de­niz'dir” emri üze­ri­ne iler­le­mek­tey­di.?Her yerde Yu­nan­lı­lar yakıp yı­ka­rak geri çe­kil­mek­tey­di.Bu pek de mağ­lu­bi­ye­te ya­kış­ma­yan bir al­çak­lık­tı.Lakin or­du­nun iler­le­yi­şi­ni dur­du­ra­ma­dı­lar.Artık Türk­ler eski top­rak­la­rın­da Ege'dey­di­ler.?Ma­ni­sa,Sa­lih­li der­ken İzmir'e yak­laş­tı­lar.Artık zul­mün en bü­yü­ğü mev­zu­ba­his­ti hem de yerli Rum­la­rın ba­zı­la­rı da işin için­dey­di.Hasan Tah­sin'in mem­le­ke­ti ancak Yunan iş­ga­lin­den kur­tu­lu­yor­du.

9 Eylül 1922 sa­ba­hı Ahmet Zeki (Soy­de­mir) ko­mu­ta­sın­da­ki 2. Sü­va­ri Fır­ka­sı, ar­dın­dan Mür­sel (Bakü) ko­mu­ta­sın­da­ki 1. Sü­va­ri Fır­ka­sı bir­lik­le­ri İzmir şeh­ri­ne girdi. Türk bay­ra­ğı Hü­kû­met Ko­na­ğı ve Ka­di­fe­ka­le'ye çe­kil­di. Ar­dın­dan 5. Sü­va­ri Ko­lor­du­su Ko­mu­ta­nı Mir­li­va Fah­ret­tin Paşa, ko­mu­ta­sın­da­ki bir­lik­ler­le saat 10.00'da İzmir'e ayak bastı.

1 Eylül'de baş­la­yan takip ha­re­ka­tı 18 Eylül'de ne­ti­ce­ye ulaş­mış ve Ana­do­lu te­miz­len­miş­ti.

Tüm yurt­ta bu sa­va­şın bi­ti­şi ola­rak al­gı­la­nıp se­vinç­le kut­lan­dı.Ancak İzmir bir baş­kay­dı.İstan­bul'da onun iş­ga­li büyük bir pro­tes­to­ya neden ol­muş­tu.Hatta pek de böyle iş­le­re aklı er­me­yen Damat Ferit Paşa' nın işgal ha­be­ri­ni al­dı­ğın­da te­le­fon ba­şın­da fe­na­laş­tı­ğı bile an­la­tı­lır.Ama artık An­ka­ra ta­ma­men ip­le­ri ele almış ve ulus­lar arası are­na­yı da bu za­fer­le sus­tur­muş­tur.

Bun­dan sonra ordu İstan­bul'a iler­le­miş­tir ve bu iler­le­me­yi dur­dur­mak için ateş­ke­se düş­man­lar mec­bur kal­mış­tır ve Mu­dan­ya Ateş­ke­si im­za­lan­mış­tır.Artık iş Lozan'a kal­mış­tır.

Bu İzmir'in kur­tu­lu­şu Mus­ta­fa Kemal'e büyük bir moral ver­miş­tir.Plan­la­dı­ğı ope­ras­yon pla­nın­dan daha önce İzmir'e va­rıl­mış ve tam bir zafer ka­za­nıl­mış­tır.

Gayrı İzmir'in yeni ha­ki­mi Mus­ta­fa Kemal Paşa çok geç­me­den an­ne­si­ni bu­ra­ya def­ne­decek ve bu­ra­da ev­le­ne­cek­tir


Bu yazı 5345 defa okunmuştur.Aydın BALCI Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer