24-01-2022 Av. Yusuf Ziya Özalp

“..​Ah Annem...​Mus­ta­fa Kemal ile ev­len­sey­di, şimdi dol­ma­ bah­çe sa­ra­yın­da olmak vardı."
Anna De­ya­no­va (Di­mit­ri­na kızı)
Os­man­lı sa­ray­la­rın­da­ki sapık ve rezil iliş­ki­le­ri "aile sa­ade­ti " gibi gös­ter­me­ye ça­lı­şan bir takım müp­te­zel­ler, Ata­türk'ümü­zün cin­sel ya­şa­mı­nı dil­le­ri­ne do­la­yıp onu yıp­rat­ma­ya ça­lış­mak­ta­dır­lar.
Baş­la­rı­na Mus­ta­fa Kemal kadar taş­lar düşer in­şal­lah..
As­lan­lar gibi, de­li­kan­lı­ca özel ya­şa­mı, iliş­ki­le­ri ol­muş­tur Ata­türk'ümü­zün..​Ve bunu hiç ­bir şe­kil­de sak­la­ma­mış­tır..
Neyse..​Bu gün­ler­de geçer..​ Zaman en büyük ha­kim­dir.
Biz kayıt ve bel­ge­le­re da­ya­na­rak Ata­türk'ümü­zün 1913 yı­lın­da Sofya'da As­ke­ri ateşte iken, Bul­gar gü­ze­li Di­mit­ri­na Ko­vac­he­va ile ya­şa­dı­ğı şo­val­ye­le­re ya­kı­şır asil ve derin aşkı bir Bul­gar ya­za­rın ağ­zın­dan din­le­me­ye devam ede­lim..
"..​Kadın bir say­fa­ya ge­lin­ce göğsü sı­kı­şıp, el­le­ri tit­re­me­ye baş­la­dı. Tit­rek el­le­riy­le sayfa için­de­ki sarı zar­fın ka­pa­ğı­nı ya­vaş­ça açtı.
..​Ele ge­çir­di­ği başak sa­rı­sı saç­la­rı kok­la­ma­ğa baş­la­dı. Göz­le­rin­den sü­zü­len ince ince yaş­lar bu yıl­lar­dır mu­kad­des bir ema­net­miş gibi sak­lan­mış saç­la­rı ıs­la­tı­yor­du.
Onlar Mus­ta­fa Kemal'in saç­la­rıy­dı....
"...​Bu ka­dı­nın adı Di­mit­ri­na Ko­vac­he­vay­dı.. Bul­ga­ris­tan Sa­vun­ma Ba­ka­nı Ge­ne­ral Ko­vac­hev'in zarif ve güzel kızı..​Sofya sos­ye­te­si­nin göz­be­be­ği..​Mus­ta­fa Kemal'in me­le­ği...İki­si­nin aşk­la­rı dil­le­re des­tan olur.​Evlenme­le­ri­ne ramak kal­mış­ken araya bazı tat­sız olay­lar girer. İnatçı ve dik ­ka­fa­lı bir ka­rak­te­re sahip olan M.​Kemal, bazı olay­la­rı haz­me­de­mez. ​Esa­sen bu arada 1'nci dünya sa­va­şı da baş­la­mış­tır. Pı­lı­sı­nı pır­tı­sı­nı top­la­yan M.​Kemal sev­gi­li­si­ne tek­rar ge­le­ce­ği gü­ven­ce­si ve­re­rek , vatan sa­vun­ma­sın­da bu­lun­mak üzere Ça­nak­ka­le'nin yo­lu­nu tutar...​Ve orada Ana­far­ta­lar kah­ra­ma­nı ola­rak ef­sa­ne­le­şir.."
Ama M.​Kemal sev­gi­li­si­ne ver­di­ği sözü unut­maz.
Mü­ta­re­ke­den sonra ,10-15 gün­lü­ğü­ne tek­rar Bul­ga­ris­tan'a gider.
Di­mit­ri­na ko­vac­he­va ile has­ret gi­de­rir­ler ..(sü­recek)
Kay­nak­lar..
1-Çan­ka­ya-F.Rıfkı Atay
2-Ata­türk'ün hu­su­si­yet­le­ri -Kı­lıç Ali.


Bu yazı 366 defa okunmuştur.Av. Yusuf Ziya Özalp Diğer Yazıları
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer