12-04-2022 Av. Yusuf Ziya Özalp
Av. Yusuf Ziya Özalp

Av. Yusuf Ziya Özalp

YOK OLUP GİDEN DATÇA KÜL­TÜ­RÜ­MÜZ, GOCA GA­VA­ĞIN ÖY­KÜ­SÜ­DÜR (1)

Datça tür­kü­le­ri­ne konu, kök­le­ri­min atıl­dı­ğı ele (Re­şa­di­ye ) deki koca ga­va­ğın öy­kü­sü hayli uzun sü­re­ce­ğe ben­zer..
Çünkü Koca ga­va­ğın öy­kü­sü aynı za­man­da Datça Türk­men yer­le­şi­mi­nin de öy­kü­sü­dür..
goca ga­va­ğı­mı­zın önce tür­kü­sün­den (Datça -Re­şa­di­ye tür­kü­sü) baş­la­ya­lım is­ter­se­niz..
Ge­ri­si Allah Kerim...​Nasıl olsa çala kalem bir­ şey­ler yu­murt­la­rız..
GOCA GAVAK YA­RIL­DI...
Goca gavak ya­rıl­dı.
Sa­bı­sı * bize da­rıl­dı
Da­rı­lır­sa da­rıl­sın..
Gızı da bene sa­rıl­sın..
x x x x
Aman cil­ve­le­rin­den
Canım cil­ve­le­rin­den
Na­zın­dan da na­zın­dan
Bık­tım ca­vu­run gı­zın­dan
x x x
Goca gavak gül açmış
Aşaa da** go­ca­ya gaç­mış,,
Elden gün­den utan­sın..
Anası der­di­ne yan­sın..
*Sa­bı­sı : Sa­hi­bi
**Aşaa : Datça di­lin­de ; A y ş e
Bu tür­kü­mü­zün öy­kü­sü de çok derin.. Neyse ko­nu­yu da­ğıt­ma­ya­lım..​Za­ma­nı ge­lin­ce an­la­tı­rız..
Hatta be­ce­re­bil­di­ğim ka­da­rıy­la bu ne­şe­li, kıv­rak tür­kü­mü­zü de bir gün sa­zım­la çalıp söy­le­mek, pay­laş­mak is­te­rim.
Nota bil­gim yok.. Sazı da eğ­re­ti ca­lı­yo­rum ama olsun..​Unu­tu­lup git­me­sin..
Belki bir gün me­rak­lı­la­rı no­ta­ya dö­ker­ler..
Ta­ri­hin ka­ran­lık­la­rı­na gö­mül­mek­ten kur­tu­lur tür­kü­müz..
En iyisi biz, kos­ko­ca Ç ı n a r a ğ a c ı'na niçin G a v a k (Kavak) de­di­ği­mi­zin öy­kü­sün­den baş­la­ya­lım.
Valla bende es­ki­le­rin ya­lan­cı­sı­yım..
Çınar ağaç­la­rı­nın göv­de­le­ri ge­nel­lik­le ya­rık- k o v u k - olur­muş, Bizim Re­şa­di­ye­'de­ki de öyle....
Kimi yaş­lı­la­rı­mı­za ba­kı­lır­sa isim kovuk' tan ge­li­yor..
Kimi yaş­lı­la­rı­mı­zın an­lat­tık­la­rı çok daha en­te­re­san..(sü­recek)
Not : Goca ga­va­ğın öy­kü­sü­nü an­la­tır­ken Datça ta­ri­hi­nin bi­lin­me­yen ka­ran­lık­la­rı­na da­la­ca­ğım..​Meraklı­lar lüt­fen takip etsin..


Bu yazı 1279 defa okunmuştur.Av. Yusuf Ziya Özalp Diğer Yazıları
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer