08-04-2022 Av. Yusuf Ziya Özalp

Ata­türk'ümü­zün fır­tı­na­lı ya­şa­mın­da en büyük gönül fır­tı­na­la­rın­dan biri de..​M.​Kemal'in henüz bir Os­man­lı su­ba­yı iken Sofya bü­yü­kel­çi­li­ğin­de as­ke­ri ateşe bu­lun­du­ğu yıl­lar­da (1913-14) Sofya sos­ye­te­si­nin göz be­be­ği Di­mit­ri­na' dır..​ Ve de.. M.​Kemal'in kadın hak­la­rı ko­nu­sun­da has­sa­si­ye­ti­ni Di­mit­ri­na ile olan derin aşk iliş­ki­si­ne bağ­la­yan­lar var­dır..
Hadi ba­ka­lım.. Sazı ve sözü yine Bul­gar Yazar Li­li­ana Se­ra­fi­mo­va' ya bı­ra­kıp , bu fasla son ve­re­lim..
"...​M.​Kemal'in kalbi ge­rek­ten Sofya'da kal­mış­tır. I'​nci dünya sa­va­şı­nın kısa bir dur­gun­lu­ğun­dan ya­rar­la­nıp, sağ­lık ne­den­le­ri ile rapor ala­rak İstan­bul'daki an­ne­si Zü­bey­de Hanım'ı zi­ya­re­te gider.
Bir gün karar verir. Kim­se­ye bir ­şey söy­le­me­den Sofya'nın yo­lu­nu tutar.​Geç­mi­şi ya­şa­mak umu­duy­la git­ti­ği Sofya'da altı hafta kalır.​ Arkadaş­la­rı Ça­nak­ka­le kah­ra­ma­nı M.​Kemal'i kral­lar gibi kar­şı­lar­lar."
"...​M.​Kemal bir yo­lu­nu bulup Di­mit­ri­na ile bu­lu­şur.
Her ikisi de coş­ku­lu­dur. Di­mit­ri­na ona gi­di­şin­den son­ra­ki sı­kın­tı­lı bu­na­lım­lı gün­le­rin­den söz eder. M.​Kemal'de Ça­nak­ka­le anı­la­rı­nı an­la­tır..
Bun­dan böyle bir­bir­le­riy­le uzak­tan uzağa il­gi­le­ne­cek­ler­dir.."
"...​Ulu­sal Kur­tu­luş sa­va­şı­nın ka­za­nıl­ma­sın­dan sonra Dev­let Baş­ka­nı Gazi M.​Kemal, Di­mit­ri­na' nın ki­şi­sel ha­ya­tıy­la ya­kın­dan il­gi­le­nir.
Di­mit­ri­na'da onun kah­ra­man­lık ve re­form ha­ber­le­ri­ni en ince ay­rın­tı­la­rı­na kadar ga­ze­te­ler­den izler..​Ga­ze­te ha­ber­le­ri­ni, fo­toğ­raf­la­rı keser.. bi­rik­ti­rir.."
"... Yıl­lar sonra Bul­ga­ris­tan'a dönen bir el­çi­yi kabul gü­nün­de iki kadeh atıp duy­gu­la­rı ka­ba­ran ,Di­mit­ri­na' sını ha­tır­la­yan Ata­türk, göz­le­rin­de­ki nemi sak­la­ma­ya gerek duy­ma­dan ,elçi va­sı­ta­sıy­la Bul­gar hal­kı­na şu me­sa­jı gön­de­re­cek­tir..
."..GİDİNİZ VE HAL­KI­NI­ZA İLETİNİZ Kİ...​BENİM EN İÇTEN DUY­GU­LA­RIM BUL­GARİSTAN­DA KAL­MIŞ­TIR.." (Son)
Kay­nak :
Umut­suz bir aşkın öy­kü­sü
Li­li­ana Se­ra­fi­mo­va


Bu yazı 1333 defa okunmuştur.Av. Yusuf Ziya Özalp Diğer Yazıları
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer