29-03-2022 Av. Yusuf Ziya Özalp

İnsani yö­nü­nü bir türlü la­yı­kıy­la de­ğer­len­di­re­me­di­ği­miz Mustafa Kemal, fır­tı­na­lı ya­şa­mı bo­yun­ca de­rin­den et­ki­len­di­ği aşk­lar ya­şa­mış­tır..
Üvey ba­ba­sı­nın yakın ak­ra­ba­sı Fik­ri­ye ile olan fır­tı­na­lı iliş­ki­le­ri üze­rin­de­ki sis per­de­si henüz kalk­mış de­ğil­dir.
Biz en iyisi had­di­mi­zi aş­ma­dan Bul­gar sos­ye­te­si­nin göz be­be­ği ,Bal­kan gü­ze­li Di­mit­ri­na ile olan umut­suz aş­kı­nı Li­li­ana Se­ra­fi­mo­va' nın ağ­zın­dan an­lat­ma­ya devam ede­lim.
"...​Mustafa ​Kemal Di­mit­ri­na' yı is­te­mek için bir aracı kul­lan­ma­ya gerek duy­maz. Bir gece Ko­vac­hev' lerin ev­le­ri­ne gider. İki asker ma­sa­ya ya­yıl­mış ha­ri­ta­lar ara­sın­da harp anı­la­rı­na dalıp, iç­ki­le­ri­ni yu­dum­lar­lar­ken M.​Kemal tüm ce­sa­re­ti­ni top­la­ya­rak topu pat­la­tır ve sem­pa­ti duy­du­ğu kızı Di­mit­ri­na ile ev­len­mek is­te­di­ği­ni ba­ba­sı Ge­ne­ral'e söy­le­yi­ve­rir...
Esa­sen bu iliş­ki çok­tan Ge­ne­ral'in ku­la­ğı­na ça­lın­mış­tır.
Bu genç Os­man­lı su­ba­yı­nı ka­rı­şık duy­gu­lar­la din­ler.
Daha sonra ağır ve ko­nu­mu­na ya­ra­şır bir li­san­la kendi duy­gu­la­rı­nı dile ge­ti­rir.."
"...​Di­mit­ri­na onun en sev­di­ği üze­ri­ne tit­re­di­ği ço­cu­ğu­dur.
Ha­ya­tı­nı ondan uzak dü­şü­ne­me­mek­te­dir. Bu bir­leş­me kı­zı­nı bir başka ül­ke­ye sü­rük­le­ye­cek­tir...Üs­te­lik or­ta­lık ka­rı­şık­tır...​Av­ru­pa'da ka­çı­nıl­maz bir sa­va­şın şim­şek­le­ri uzak­lar­da çak­mak­ta­dır.*
Üs­te­lik Di­mit­ri­na' nın Tür­ki­ye'deki yaşam ko­şul­la­rı­na alı­şıp alı­şa­mı­ya­ca­ğı ken­di­si­nin meç­hu­lü­dür.
Ancak bir yan­dan da çok sev­di­ği kı­zı­nın duy­gu­la­rı­nı he­sa­ba kat­mak­ta ,onun mutlu ol­ma­sı­nı canı gö­nül­den is­te­mek­te­dir.
M.​Kemal Ko­vac­hev­le­rin evin­den kesin bir söz ala­ma­dan ay­rı­lır.." (Sü­recek)
* I.​nci dünya sa­va­şı.
Kay­nak :
Umut­suz bir aşkın öy­kü­sü
Li­li­ana Se­ra­fi­mo­va


Bu yazı 1401 defa okunmuştur.Av. Yusuf Ziya Özalp Diğer Yazıları
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer