29-03-2022 Av. Yusuf Ziya Özalp

Dün­ya­nın bu ta­raf­la­rı­nın ye­tiş­tir­di­ği ,çağ­la­rı, za­man­la­rı,, ze­min­le­ri delip ge­çe­rek in­san­lı­ğa ev­ren­sel bo­yut­lar­da ses­len­miş da­hi'­ler­den biri olan, Büyük İsken­der'in ho­ca­sı Aris­to­te­les'in
"GER­ÇEK DE­MOK­RASİ KNİDOS'TADIR.." de­me­si bo­şu­na de­ğil­dir..
Bu ya­rı­ma­da üze­rin­de ya­şa­yan in­san­lar oldum olası öz­gür­lü­ğü­ne düş­kün­dür..
Bu ya­rı­ma­da üze­rin­de "Kız­lar Bay­ra­mı " "Dul­lar Bay­ra­mı" gibi kök­le­ri antik uy­gar­lık­la­ra da­ya­nan et­kin­lik­le­rin ya­pıl­ma­sı da bo­şu­na de­ğil­dir..
Datça'ya iskan edi­len veya sür­gün gön­de­ri­len. öz­gür­lü­ğü­ne düş­kün ata­la­rı­mız ALA-YUNT­LU, YİVA, YAZIR Türk­men­le­ri (1) dahi Os­man­lı­ya uzun süre di­ren­miş­ler, biat et­me­miş­ler, sü­rek­li isyan ha­lin­de bu­lun­muş­lar­dır..
Os­man­lı dö­ne­mi­ne ait bir çok kayıt ve bel­ge­ler­de Dat­ça­lı­lar
"ASİ TÜRK­MEN­LER" ola­rak geç­mek­te­dir..
Öyle ki Dat­ça­lı­lar ...ünlü sey­ya­hı­mız Ev­li­ya Çe­le­bi'ye dahi kök sök­tür­müş­ler, "İllal­lah " et­tir­miş­ler, bir dilim ekmek, bir yudum su ver­me­miş­ler..
Ba­kı­nız Ev­li­ya Çe­le­bi'miz Datça ve Dat­ça­lı­lar için neler diyor..(2).
"....​Asi Türk­men köy­le­ri­dir. Men­te­şe pa­şa­sı­nın has­sı­dır.. Sarp, taş­lık yer­ler­dir..
BİZE DUR EDİP BİR İÇİM SU VER­MEDİLER..."
"...​Bir ta­ra­fı Söm­be­ki burnu, bir ta­ra­fı kö­ko­va kör­fe­zi­dir..
Biz­den üç gün evvel Malta küf­fa­rı gelip ka­ra­ya asker döker..​Asi Türk­men­ler kafir ge­mi­le­ri­ni döve döve alar­ga eder­ler.
DAD­YA­LI­LAR BA­HA­DIR KAVİMDİRLER..
Dadya' dan bir ekmek par­ça­sı dahi ala­ma­yıp , kö­ko­va' ya yö­nel­dik. Em­ni­yet içer­si­ne gir­dik.​Bu Kör­fez­de gi­der­ken kötü hava olur diye kor­ku­muz­dan Bod­rum ka­le­si kı­yı­la­rı­na yö­nel­dik.."
Bak şimdi.. , Aris­to­te­les'in Dat­ça­'sı­nı an­la­ta­ca­ğız der­ken ko­nu­yu ne­re­le­re ge­tir­dik.. Bölük pör­çük Dat­ça'­yı an­la­ta­ca­ğız der­ken dal­dan dala at­lı­yo­ruz..
Boş verin..​Bir daha ki se­fe­re Aris­to­te­les'in ka­le­min­den Datça'da olup bi­ten­le­ri an­la­tı­rız..
Nasıl olsa Datça, za­man­sız, prog­ram­sız, plan­sız bir diyar..(sü­recek)
Kay­nak­lar :
(1) -Oğuz­lar(Türk­men­ler) -Prof Dr. Faruk Sümer
(2)-Se­ya­het­na­me (8.​nci cilt) -Ev­li­ya Çe­le­bi..
Not: Bu yazı da Dat­ça­lı ana­la­rı­mı­za, ba­cı­la­rı­mı­za bu an­lam­lı günün he­di­ye­si olsun...


Bu yazı 1343 defa okunmuştur.Av. Yusuf Ziya Özalp Diğer Yazıları
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer