17-05-2022 Av. Yusuf Ziya Özalp
Av. Yusuf Ziya Özalp

Av. Yusuf Ziya Özalp

DAT­ÇA­’DAN BİR PORT­RE..KÖY ENSTİTÜSÜ GAZİSİ OSMAN AYDENİZ HO­CA­MIZ..

Yaşam süz­ge­ci­nin im­bi­ğin­den geç­miş Osman ho­ca­mız ,sanki da­mı­tıl­mış bir kim­lik­ti..​Bu süz­geç­ten ge­çer­ken bi­rik­tir­dik­le­ri sanki yü­zü­ne yan­sı­mış­tı..​Ay­dın­lık bir yüzü vardı..​Ken­di­si­ni ka­ran­lı­ğa itmek is­te­yen­le­rin ak­si­ne...
Ve de .. Osman ho­ca­mız Köy Ens­ti­tü­sü son me­zun­la­rın­dan ol­ma­sı ne­de­niy­le al­nı­na vu­ru­lan "Go­mi­nist, sos­ya­list " dam­ga­sı­nı ya­şa­mı bo­yun­ca if­ti­har­la ta­şı­mış­tı..
Ba­şı­na ge­len­ler piş­miş ta­vu­ğun ba­şı­na gelen cins­ten­di..​Hadi sazı ve sözü ken­di­si­ne bı­ra­ka­lım da.. bu ib­ret­lik yazı di­zi­si­ne bir son ve­re­lim..
"...İzmir Me­ne­men­de öğ­ret­men­lik ya­par­ken 12 Eylül 1980 dar­be­sin­den sonra bir gece iki Polis evi­mi­ze geldi.​Evi­mi­zin bod­ru­mun­da bana ait yasak ya­yın­lar, dev­rim­ci der­gi­ler bul­duk­la­rı­nı söy­le­yip beni alıp gö­tür­dü­ler..​Hal­bu­ki ço­cuk­la­rım ya­sak­lı ki­tap­la­rı so­ba­da yak­mak­tan ne­re­dey­se du­man­dan bo­ğu­la­cak­lar­dı..
"...​Beni ara­ba­ya bin­di­rip İzmir 2.'ci si­ya­si şu­be­ye gö­tür­dü­ler..​Bekle Allah bekle.. Tu­va­le­te dahi mev­cut­lu ve kapı açık gi­ri­yo­ruz...
....İki Polis geldi.. Göz­le­ri­mi bağ­la­dı­lar..​Ko­lu­ma girip bod­rum kata in­dir­di­ler.. Göz­le­ri­mi açıp bana bazı dev­rim­ci der­gi­ler gös­ter­di­ler.
--Bu der­gi­ler sizin evin bod­rum ka­tın­da ne arı­yor..?
--Ben bun­la­rın adını bile duy­ma­dım. Bana komp­lo ku­ru­yor­su­nuz..
--Ney­le ge­çi­ni­yor­sun..?
--Emek­li­yim..​Kira ge­li­rim var..
--Sen başka yer­ler­de de ça­lış­mış­sın.. TÖB-DER de , TÖS' de..
--Evet ça­lış­tım.. İfti­har ede­rim..
So­ru­lar.. so­ru­lar.. soru yağ­mur­la­rı..
Daha sonra bir Polis geldi..​Benim göz­le­ri­mi açıp, dış ka­pı­ya kadar uğur­la­dı­lar..​Allah razı olsun o za­man­lar İzmir em­ni­yet mü­dü­rü olan YIL­MAZ ÇAPIN' dan .. Ken­di­si­ne ar­ka­daş­lar haber uçur­muş­lar.  Beni ora­lar­dan kur­ta­ran oymuş. Emek­li ol­duk­tan sonra SODEP' in ku­ru­cu­la­rın­dan­dı.
 Uzun yıl­lar CHP'de ça­lış­tı.​Hatta Mil­let­ve­kil­li­ği yaptı. 
--Vay be Osman amca. Ba­şı­na gel­me­dik kal­ma­mış..
--Bu vatan, bu mil­let için şimdi de aynı acı­la­rı hiç dü­şün­me­den yine ya­şa­rım ev­la­dım Ziya..
EVE­LAL­LAH.. ALNIM PAK .. ÖZÜM PEK…


Bu yazı 582 defa okunmuştur.Av. Yusuf Ziya Özalp Diğer Yazıları
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer