14-01-2022 Av. Yusuf Ziya Özalp

Ve­fa­kar ve Ce­fa­kar Datça ka­dın­la­rı­nın adeta sim­ge­si olan Mez­git­li Çakır Ay­şe­'mi­zi an­lat­ma­yı hele bir bi­ti­re­lim..​Zaman kay­ma­sı yapıp, 2500 yıl ön­ce­si­ne gidip, dün­ya­nın çeh­re­si­ni de­ğiş­tir­miş Adem oğul­la­rın­dan biri olan Aris­to­ta­les' in ağ­zın­dan ,Kni­dos'ta ger­çek­le­şen bir halk dev­ri­min­den, Oli­gar­şi­nin tepe tak­lak edi­lip de­mok­ra­si­ye ge­çi­şi din­le­ye­ce­ğiz.. Üze­rin­de ya­şa­dı­ğı­mız top­rak­la­rın kıy­me­ti­ni bil­me­yi belki öğ­re­ne­ce­ğiz..(Po­li­ti­ka adlı ya­pı­tı)
Hele bir Dat­ça­lı Çakır Ayşe ile Ba­lık­çı Hamza'nın dil­le­re des­tan aşk­la­rı­nın def­te­ri­ni dü­re­lim..​Allah ne ver­diy­se bö­lük-pör­çük Datça'mızın inini di­bi­ni ka­rış­tır­ma­ya, in­ci­le­ri­ni dök­tür­me­ye devam ede­ce­ğiz..
Şimdi yine sözü ve sazı Ha­li­kar­nas ba­lık­çı­sı­na bı­ra­ka­lım..​Bize Mez­git­li Çakır Ayşe'mizin dra­ma­tik ya­şa­mı­nı an­lat­ma­yı sür­dür­sün..
"... Sa­yı­lı gün­ler ge­çi­yor­du. Çakır Ayşe kim­se­ye çak­tır­ma­dan çı­kı­nı­nı daha önce ko­ru­lu­ğa ta­şı­mış­tı. Şimdi Hamza'sını bek­le­mek için ko­ru­lu­ğa gi­di­yor­du. Yü­rür­ken yü­re­ği­nin güm­bür­tü­sü sanki mil­ler­ce uzak­tan işi­ti­le­cek­ti. Ya­kı­şık­lıy­dı şu Hamza'sı..
Kendi çakır göz­le­ri­ne ve altın sa­rı­sı saç­la­rı­na karşı koca koca kara göz­le­ri, gü­neş­te çelik ma­vi­si gibi çakan sim­si­yah saç­la­rı vardı Hamza'sının...
".... Ayşe te­pe­den tır­na­ğa göz­ ku­lak ke­sil­miş­ti. Uzak­ta ağaç­la­rın ara­sın­da bey­gi­ri ne­re­dey­se gö­recek, at nal­la­rı­nın ta­kır­tı­sı­nı işi­te­cek­ti. Bir ta­kır­tı duydu.. yü­re­ği ağ­zı­na geldi..​Ama gelen Ahmet Ağay­dı.. Köy­lü­ler­di. Pa­zar­dan dö­nü­yor­lar­dı.. İkindi su­la­rın­da ge­le­cek­ti Hamza..​Yoksa bir kaza mı ol­muş­tu acaba..​Yok canım..  Allah gös­ter­me­sin." (sü­recek)
Kay­nak :
Deniz gur­bet­çi­le­ri
Ha­li­kar­nas ba­lık­çı­sı


Bu yazı 79 defa okunmuştur.Av. Yusuf Ziya Özalp Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer