23-04-2020 ALİ GENÇLİ (SIRADIŞI)

*Bir gün #Ko­ro­na bi­tecek, yeni bir dünya ku­ru­la­cak. Bu ye­ni­lik­ten, ye­ni­leş­me­den bir kent­se­ver ola­rak, Datça'mızın da pa­yı­nı al­ma­sı­nı is­ti­yo­rum.
So­kak­la­rı ol­ma­yan bir kent düş­le­ye­bi­li­yor mu­su­nuz?
So­kak­lar ol­ma­say­dı kent­ler, mer­di­ven­siz ya­pı­la­ra dö­ner­ler­di. So­kak­lar bir ken­tin can da­mar­la­rı­dır.Onlar alt ya­pı­sıy­la, üst ya­pı­sıy­la, çev­re­sin­de ya­şa­yan­lar için en uygun şe­kil­de dü­zen­len­me­li­dir. So­kak­la­rı çev­re­le­yen ya­pı­lar, gö­rün­tü­süy­le bu­lun­du­ğu so­ka­ğı ta­mam­la­ma­lı­dır.
Elim­de ol­say­dı tüm so­kak­la­rın bir çiçek bah­çe­sin­den baş­la­tıp, bir çocuk par­kın­da son­lan­ma­sı­nı sağ­lar­dım. Hatta yıl­lar ön­ce­sin­de ol­du­ğu gibi sokak çeş­me­le­riy­le ta­mam­lar­dım tüm so­kak­la­rı.
Marka kent olma yo­lun­da emin adım­lar­la yü­rü­yen Datça'nın so­kak­la­rı­nı ağaç­lan­dı­rıl­mış ol­ma­sı çok güzel. Yer­le­şim alan­la­rı ço­ğal­dık­ça yeni yol­la­rın açıl­ma­sı da ka­çı­nıl­maz olu­yor. Bun­la­rın daha geniş plan­lan­ma­sı, yü­rü­yüş kul­var­la­rı, bi­sik­let yol­la­rıy­la bü­tün­leş­ti­ril­me­si daha uygun ola­cak­tır diye dü­şü­nü­yo­rum.
Sokak ad­la­rı­nın doğa'dan, çi­çek­ler­den, nesli tü­ken­me­ye yüz tut­muş hay­van ad­la­rın­dan ve ken­ti­mi­zin ta­rih­sel ve mi­to­lo­jik ki­şi­le­ri­nin ad­la­rın­dan oluş­tu­rul­ma­sı da so­kak­la­rı­mı­za ayrı bir değer ka­ta­cak­tır. Bir ay­rın­tıy­mış gibi gö­rül­se de so­kak­la­rı­mız geç­mi­şi ya­rı­na ta­şı­ya­cak en uygun alan­lar­dır. Bu ağır yükü ta­şı­ya­bi­le­cek­le­ri önemi ver­me­li­yiz so­kak­la­rı­mı­za…
Bazı du­yar­lı in­san­la­rı­mı­zın, sokak hay­van­la­rı­nı dü­şü­ne­rek çev­re­le­ri­ne bir kap su bı­rak­ma du­yar­lı­lı­ğı gös­ter­se de, ye­ni­den so­kak­la­rı­mı­zı çeş­me­ler­le taç­lan­dı­rı­la­bi­lir.. Yeni çeşme pro­je­le­ri için ge­re­ken ça­lış­ma­lar ya­pıl­sa ne güzel olur…
İlgili il­gi­siz, yet­ki­li yet­ki­siz her­ke­si bu ko­nu­lar üze­rin­de dü­şün­me­ye davet edi­yo­rum.

Esen­ka­lın


Bu yazı 14881 defa okunmuştur.ALİ GENÇLİ (SIRADIŞI) Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer