03-01-2019 İ.Yekta Kolcu

Son 20 yılın nasıl geç­ti­ği­ni far­kı­na bile va­ra­ma­dım.Ço­cuk­la­rın yük­sek öğ­re­nim­le­ri­ni ta­mam­la­ma­la­rı, iki­si­nin ev­le­ri­ni ku­ra­rak yu­va­dan uç­ma­la­rı ,birer to­run­la ge­liş­le­ri ve yeni yılda da ,üçün­cü­sü­nün başka bir şeh­ri­miz­de ça­lış­ma­ya baş­la­ya­cak ol­ma­sı ,bir film şe­ri­di gibi ge­çi­yor in­sa­nın gö­zün­den. El­bet­te bu arada, 2014 Eylül ayın­dan iti­ba­ren baş­la­yan emek­li­lik hayat dö­ne­mim.

Şek­len, geçen yıl baş­la­dı­ğım söy­le­şi­me bu yıl devam edi­yo­rum.Yıl­lar­da ha­ya­tı­mı­zın oto­büs du­rak­la­rı gibi.Öm­rü­mü­zün son du­ra­ğı­na kadar devam edip gi­de­ce­ğiz.
Geçen yıl bu sa­at­ler­de, İlçe­miz­de yine serin bir ha­va­da ,Ata­türk Mey­da­nın­da tit­re­ye­rek iz­le­di­ğim kon­ser son­ra­sı , ve evime dönüş,daha dün gibi. Hayat akıp gi­di­yor,is­te­sek de is­te­me­sek de.?Kim bilir ge­lecek yıl kıs­met olur­sa ne­re­ler­de ola­ca­ğız.

Yeni yılın ilk üç ayı, yerel se­çim­ler ne­de­niy­le epey ha­re­ket­li ge­çecek gibi..?Yerel yö­ne­ti­ci­le­ri se­çe­ce­ği­miz bu se­çi­min ,genel seçim ha­va­sı­na so­kul­muş ol­ma­sı ,bana göre doğru değil.?Yerel so­run­la­ra çözüm üre­te­bi­lecek ki­şi­le­rin, si­ya­si gö­rüş­le­ri ile bir ka­lı­ba so­kul­ma­ya ça­lı­şıl­ma­sı iyi ol­ma­ya­cak­tır. Hele il­çe­miz­de sos­yal ya­şan­tı­nın pek fark­lı ol­ma­dı­ğı da dü­şü­nü­lür­se, ki­şi­le­rin şu­cu-bu­cu gibi yaf­ta­lan­ma­sı saçma.?Ki­şi­nin ve ki­şi­le­rin bu işin al­tın­dan kal­kıp kal­ka­ma­ya­cak­la­rı­na ba­kı­la­rak ter­cih kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yeni görev yük­le­necek yerel yö­ne­ti­min , en önde gelen so­ru­nu; alt yapı/su ve çevre ola­cak­tır.Bazı yer­ler­de açı­lan ar­te­zi­yen­ler­le SU ko­nu­su teh­li­ke çan­la­rı­nı du­yur­ma­ya ça­lış­tı.Belki yerel yö­ne­ti­mi­miz ,yeni ya­pı­laş­ma­lar­da SAR­NIÇ ko­nu­su­nu pro­je­ler­de zo­run­lu kı­la­bi­lir. Çünkü bu kadar geniş alan­da inşa edi­len ya­pı­la­rın hep­si­ne su ve alt yapı gö­tür­me­si (Ka­na­li­zas­yon) müm­kün gö­rül­me­mek­te­dir.Ay­rı­ca dün­ya­nın ne­re­sin­de gö­rül­müş­tür ki, her­ke­sin is­te­di­ği de­rin­lik­te son­daj ya­pa­bil­me­si. Ay­rı­ca il­çe­mi­ze/yarım ada­mı­za da başka bir yer­den su ge­tir­me­nin biraz hayal ol­du­ğu dü­şü­nü­lür­se.

Mali kül­fe­ti­nin ne ola­ca­ğı ko­nu­sun­da pek cimri dav­ran­ma­dan, arıt­ma te­si­si­nin ve mer­kez­de­ki terfi is­tas­yo­nu­nun aci­len yer­le­ri­nin de­ğiş­ti­ril­me­si ŞART. İlçe­mi­ze hiç ya­kış­ma­dı­ğı gibi,çevre sağ­lı­ğı ko­nu­sun­da da kötü sin­yal ver­mek­te.

Plas­tik atık­lar , ya­rı­ma­da­mı­zın tüm koy­la­rın­da artık he­pi­mi­zin ayıbı. Bu atık­lar ya­rı­ma­da­mız­da ya­şa­yan biz­le­re ait ol­du­ğu gibi, geçen ge­mi­ler­den de kay­nak­lan­mak­ta.?Bu ko­nu­da yerel yö­ne­ti­mi­mi­ze des­tek ver­mek he­pi­mi­zin gö­re­vi. Ancak bu atık­la­rın top­la­na­bi­le­ce­ği yer­le­ri de gös­ter­mek yerel yö­ne­ti­mi­mi­ze düş­mez mi.?Sa­na­yi si­te­mi­zin çev­re­si ,gi­ri­şi,eski soğuk hava de­po­su­nun bu­lun­du­ğu alan bir çöp ve sa­na­yi atık top­la­ma alanı.(Oto Las­tik­le­ri VB).Ba­ba­ya­nı köp­rü­sü­nün çev­re­si ve güney batı yönü de in­şa­at atık alanı.Kı­sa­ca­sı bu ili yer,ilçe mer­ke­zi­mi­zin mer­ke­zin­de­ki çöp­lük­ler.

Bil­has­sa Süper Mar­ket­ler plas­tik poşet /pet şişe ve cam şi­şe­le­rin top­lan­ma­sı ko­nu­sun­da,özen­di­ri­ci tavır al­ma­la­rı ŞART.?Yerel yö­ne­ti­mi­miz bu ko­nu­da ceza yaz­mak kadar,yol gös­te­ri­ci ,se­çe­nek su­nu­cu ey­lem­de bu­lun­ma­lı­dır.

Sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı­mız :bir iki gün­lük ak­ti­vi­te ile işin çö­zü­mü müm­kün değil. Eylem/tavır tüm yıl bo­yun­ca ol­ma­lı.

Yeni yılda he­pi­mi­zin ya­pa­bi­le­ce­ği çok iş var .Dat­ça­mız yal­nız­ca yan gelip yatma yeri değil. DEĞİL Mİ,?

Sağ­lı­cak­la güzel bir yeni yıl di­le­rim.


Bu yazı 2621 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer