07-04-2015 ALİ GENÇLİ (SIRADIŞI)

     Yılın ilk gün­le­rin­de “Datça Be­le­di­ye Marka Şehir Olma Yo­lun­da Ku­rum­sal Kim­li­ği­ne Ka­vu­şu­yor” adlı proje söz­leş­me­si im­za­lan­dı. De­ni­ze atı­lan taşın ilk hal­ka­sıy­dı bu. Şimdi bu hal­ka­la­rın kı­yı­ya ulaş­ma­sı için, yerel ve mer­ke­zi yö­ne­ti­min, il­gi­li ku­rum­la­rın üze­ri­ne dü­şe­ni yap­ma­sı ve ge­re­ken­le­rin hızla ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si za­ma­nı­dır. Sap­ta­nan he­def­le­rin, st­ra­te­ji­le­rin top­lum­la pay­la­şı­la­rak bir bü­tün­lük sağ­lan­ma­sı ve kısa, orta, uzun va­de­de ya­şa­ma ge­çi­ri­lecek ey­lem­le­rin ön­ce­lik­le­ri­nin sap­ta­na­rak her­ke­sin üze­ri­ne dü­şe­ni yapma gay­re­ti içe­ri­sin­de ol­ma­sı ye­rin­de ola­cak­tır diye dü­şü­nü­yo­rum. Ko­nuy­la il­gi­li ola­rak geniş ke­sim­le­rin ka­tı­lı­mıy­la bir AR-GE, de­ğer­len­dir­me ve yü­rüt­me ku­ru­lu oluş­tu­ru­la­bi­lir. Ko­nu­ya du­yar­lı olan­la­rın ve bu ko­nu­da sözü olan­la­rın dü­şün­ce­le­ri din­len­me­li ve katkı su­nul­ma­sı­na ola­nak sağ­lan­ma­lı­dır. 
    
     İki binli yıl­la­ra gi­rer­ken , 1999 yılı or­ta­la­rın­da za­ma­nın Kül­tür Ba­kan­lı­ğın­ca ha­zır­la­nan “TÜRKİYE TURİZM ST­RA­TEJİSİ (2023) plan­la­ma­sı­nın kabul ka­ra­rı resmi ga­ze­te­de ya­yın­lan­dık­tan sonra dün­ya­nın en po­pü­ler sek­tö­rü ko­nu­mu­na gelen tu­rizm­le il­gi­li ola­rak ül­ke­miz­de geniş kap­sam­lı ve ay­rın­tı­lı bir yol ha­ri­ta­sı çi­zil­di. Bil­di­ği­niz gibi,ül­ke­miz; or­ta­ya çı­ka­rıl­ma­yı bek­le­yen ve ye­te­rin­ce ta­nı­tı­mı ya­pıl­ma­mış tu­rizm kay­nak­la­rı ile dün­ya­nın sa­yı­lı ül­ke­le­ri ara­sın­da­dır. Tu­rizm ol­gu­su­nu fark et­mek­te ol­duk­ça geç kalan Tür­ki­ye, ilk yıl­lar­da tu­rizm plan­la­ma­la­rı­nı ya­ban­cı uz­man­la­ra yap­tır­mış bun­lar­dan da ye­te­rin­ce sonuç ala­ma­mış­tır. 70'li yıl­la­rın baş­la­rın­da “Fi­zik­sel Plan­la­ma Grubu” oluş­tu­ru­la­rak, ba­kan­lık bün­ye­sin­de baş­la­tı­lan ça­lış­ma­lar da böl­ge­sel öl­çek­te kal­mış­tır. 
      Gü­nü­müz­de tu­rizm ko­nu­su­nu kı­sa­ca ir­de­le­mek ge­re­kir­se; 
* Bu gün dün­ya­da­ki yıl­lık tu­rist sa­yı­sı­nın bir mil­ya­ra yak­laş­tı­ğı­nı göz önüne ala­cak olur­sak tu­tar­lı pro­je­ler ve st­ra­te­ji­ler­le ül­ke­mi­zi, yet­miş mil­yon tu­rist ağır­la­yan ülke ko­nu­mu­na ge­tir­me­miz müm­kün ola­bi­le­cek­tir. 
* Tu­rizm ge­li­şim böl­ge­le­ri ye­ni­den plan­la­na­rak tu­rizm ge­li­şim ko­ri­dor­la­rı oluş­tu­ru­la­bi­lir. 
* Kay­nak­la­rın doğru kul­la­nı­mı ile bugün ve ge­le­cek­te in­san­la­rın yaşam ka­li­te­si­ni yük­selt­me­yi he­def­ler­ken, ge­liş­me­le­rin sür­dü­rü­le­bi­lir ol­ma­sı­na dik­kat edil­me­li­dir. 
* Ge­li­şen ve de­ği­şen is­tem­le­rin göz önün­de bu­lun­du­ru­la­cak yeni ürün­ler ya­ra­tıl­ma­sı­na açık olun­ma­lı­dır.

     Be­le­di­ye­miz­ce ha­zır­la­na­cak eylem planı, Datça'nın ge­le­ce­ği­ni gaile edi­nen her­kes ta­ra­fın­dan in­ce­len­me­li, ya­ra­tı­la­cak tar­tış­ma plat­form­la­rın­da tar­tı­şıl­ma­lı­dır. Ko­nuy­la il­gi­li ola­rak Sivil Top­lum Ku­ru­luş­la­rın­dan, mes­lek oda­la­rın­dan ve üni­ver­si­te­ler­den de yar­dım alın­ma­lı­dır. Ge­re­kir­se yakın bir za­man­da ön­ce­lik­le­rin ve yol ha­ri­ta­sı­nın be­lir­len­me­si adına “DATÇA TURİZM ve ÇEVRE KU­RUL­TA­YI” dü­zen­len­me­li­dir. Geç kal­ma­dan ve ge­le­cek­te ço­cuk­la­rı­mı­za “keş­ke­ler bı­rak­ma­mak” adına “ge­le­ce­ği­mi­ze sahip çık­mak” adına bu bir zo­run­lu­luk­tur. Datça Marka Kent ola­bi­lir. (Devam Edecek)


Bu yazı 4145 defa okunmuştur.ALİ GENÇLİ (SIRADIŞI) Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer