15-10-2020 17:39 GÜNDEM

YÜZ YÜZE EĞİTİMDE İKİNCİ AŞA­MA­YA GEÇİLDİ

Sebiha ARSLAN : Tüm yurt­ta ol­du­ğu gibi Datça'da da yüz yüze eği­ti­me baş­lan­dı. Okul ön­ce­si eği­tim ku­rum­la­rı ve il­ko­kul bi­rin­ci sı­nıf­lar için 21 Eylül'de baş­la­yan yüz yüze eği­ti­min bi­rin­ci aşa­ma­sı­nın ar­dın­dan, 6 Ekim iti­ba­riy­le ,il­ko­kul 2, 3 ve 4'üncü sı­nıf­lar, or­ta­okul 8'inci sı­nıf­lar, lise ha­zır­lık ve 12'inci sı­nıf­lar, köy okul­la­rı ve özel eği­tim öğ­ren­ci­le­ri de yüz yüze eği­ti­me baş­la­dı. Bi­rin­ci aşa­ma­da sa­de­ce tek gün okula giden okul ön­ce­si eği­tim öğ­ren­ci­le­ri artık haf­ta­da 5 gün okul­da ola­cak.

YÜZ YÜZE EĞİTİMDE İKİNCİ AŞA­MA­YA GEÇİLDİ

Datça Milli Eği­tim Mü­dü­rü Bü­lent Aldal, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da ''

Orta öğ­re­tim­de yüz yüze 12.​sınıf­lar­da, Ders­lik­ler­de­ki otur­ma planı fi­zi­ki me­sa­fe­yi ko­ru­ya­cak şe­kil­de dü­zen­le­ne­rek her sıra' da bir öğ­ren­ci sı­nıf­ta bu­lun­ma­sı ge­re­ken en fazla öğ­ren­ci sa­yı­sı da bu fi­zi­ki me­sa­fe dik­ka­te alı­na­rak be­lir­len­di. Bu amaç­la bir şube grup­la­ra ay­rıl­dı. Okul yö­ne­tim­le­rin­ce, yüz yüze eği­tim için, iki gruba ay­rı­lan şu­be­ler­den, bi­rin­ci grup­lar, pa­zar­te­si ve salı gün­le­ri, ikin­ci grup­lar ise per­şem­be ve cuma gün­le­ri okula ge­lecek şe­kil­de plan­la­ma­lar ya­pıl­dı. Çar­şam­ba gün­le­rin­de ise yüz yüze eği­ti­me ara ve­ri­lecek, oku­lun ders­lik­le­ri­nin ve ek­len­ti­le­ri­nin genel te­miz­li­ği kap­sam­lı şe­kil­de ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Be­lir­le­nen gün­ler­de, günde 8 saat, her ders sü­re­si 30 da­ki­ka, ders­ler arası 10 dk. te­nef­füs. İlk ve or­ta­okul­lar­da 1-2-3-4.​ve 8.​sınıflar­da yüz yüze eği­ti­me ge­çil­di. Sey­rek nü­fus­lu ve in­ter­net eri­şi­mi ol­ma­yan Kız­lan ve Mus­ta­fa Kut­lu­ay İlk ve Orta Okul­la­rı­mız­da ise 1.​sınıf­tan 8.​sı­nı­fa kadar tüm ka­de­me­ler­de eği­tim öğ­re­tim yüz yüze baş­la­dı. Va­li­lik ve hıf­zıhisa ku­ru­lu ka­rar­la­rı ile, ay­rı­ca okul ön­ce­si 4-6 yaş gru­bun­da ise haf­ta­nın beş günü yüz yüze eği­ti­me ge­çil­di. Özel ge­rek­si­nimli , ço­cuk­lar­da evde eği­tim alan da dahil haf­ta­nın iki günü yüz yüze eği­ti­me ge­çil­di. İlçe­miz ge­ne­lin­de tüm sı­nıf­lar­da ka­tı­lım oranı şu ana kadar %85,diğer öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze ise canlı uzak­tan eği­tim ise devam et­mek­te­dir. İlko­kul­lar­da haf­ta­nın 4 günü 6 saat ders ve­ri­li­yor.​Teneffüs­ler­de ise 1-2.​sı­nıf­lar ayrı 3-4.​sı­nıf­lar ayrı sa­at­ler­de ka­de­me­li te­nef­füs ya­pı­yor­lar yo­ğun­luk ol­ma­sın diye.​Ay­rı­ca tüm şo­för­ler hiz­met­li­ler ve öğ­ret­men­ler Covid -19 hij­yen eği­ti­mi­ne tabi tu­tul­du­lar .8 sa­at­lik eği­tim al­dı­lar, bu hafta ise anne baba eği­tim­le­ri baş­la­ya­cak.


Bu haber 1167 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer