14-09-2022 17:01 GÜNDEM

YUNANİSTAN’DAN, EGE'DE ÇOCUK KATLİAMI! GÖRÜNTÜLER KORKUNÇ.

Sebiha ARSLAN - Yu­na­nis­tan un­sur­la­rın­ca ölüme terk edi­len göç­men­ler­den 2'si bebek, 3'ü çocuk ve biri kadın 6 ki­şi­nin can­sız be­de­ni­ne ula­şıl­dı. İçiş­le­ri Ba­ka­nı Sü­ley­man Soylu, Mar­ma­ris açık­la­rın­da can­sız be­den­le­ri bu­lu­nan 2 kar­de­şin gö­rün­tü­le­ri­ni pay­la­şa­rak, "Lanet olsun in­san­lı­ğı­nı­za. Av­ru­pa ve Yu­na­nis­tan, bu kat­li­am­la­rın so­rum­lu­su siz­si­niz" dedi.

YUNANİSTAN’DAN, EGE'DE ÇOCUK KATLİAMI! GÖRÜNTÜLER KORKUNÇ.


13 Eylül Salı günü Sahil Gü­ven­lik Ko­mu­tan­lı­ğın­ca saat 00.10'da Mar­ma­ris Kı­zıl­bu­run açık­la­rın­da can sal­la­rı içe­ri­sin­de bir grup dü­zen­siz göç­men ol­du­ğu bil­gi­si üze­ri­ne 2 sahil gü­ven­lik botu gö­rev­len­di­ril­miş, 73 dü­zen­siz göç­men kur­ta­rı­lır­ken, 2'si bebek, 3'ü çocuk ve biri kadın 6 dü­zen­siz göç­me­nin can­sız be­de­ni­ne ula­şıl­dı.
İçiş­le­ri Ba­ka­nı Soylu, o an­la­ra iliş­kin gö­rün­tü­le­ri sos­yal medya he­sa­bın­dan pay­laş­tı. Soylu, pay­la­şı­mın­da şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı: "Lanet olsun in­san­lı­ğı­nı­za. Bu gö­rün­tü­le­ri ver­di­ği­miz için üz­gü­nüz. Lüb­nan'dan İtalya'ya geç­mek is­te­yen göç­men­le­re ve masum ço­cuk­la­ra yine Yu­na­nis­tan kat­li­amı. İki kar­deş­ten Asım 9 aylık, Ab­dul­va­hap 4 ya­şın­day­dı. Av­ru­pa ve Yu­na­nis­tan, bu kat­li­am­la­rın so­rum­lu­su siz­si­niz"

Dü­zen­siz göç­men­ler ile ya­pı­lan ay­rın­tı­lı mü­la­kat­ta, göç­men­le­rin İtalya'ya git­mek üzere 10 Eylül 2022 ta­ri­hin­de 15 metre bo­yun­da ahşap bir tekne ile Tri­po­li/Lüb­nan'dan yola çık­tık­la­rı, 12 Eylül 2022 ta­ri­hin­de Rodos açık­la­rın­da ya­kıt­la­rı­nın bit­me­si üze­ri­ne Yunan gü­ven­lik güç­le­rin­den yar­dım talep et­tik­le­ri, böl­ge­ye gelen Yu­na­nis­tan Sahil Gü­ven­lik Bo­tu­na bin­di­ri­le­rek de­ğer­li eş­ya­la­rı alın­dık­tan sonra Türk ka­ra­su­la­rı­na yakın bir nok­ta­da top­lam 4 adet can sa­lı­na bin­di­ril­dik­le­ri ve sü­rük­len­me­ye terk edil­dik­le­ri bil­gi­si edi­nil­di.


Bu haber 407 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer