15-08-2019 20:51 GÜNDEM

YIL­MAZ ÖZDİL HAY­RAN­LA­RIY­LA AKTUR'DA BU­LUŞ­TU

Sebiha ARSLAN - Datça Aktur Tatil si­te­sin­de hay­ran­la­rıy­la söy­le­şi­de bu­lu­şan usta Ga­ze­te­ci Yazar Yıl­maz Özdil va­tan­daş­lar ta­ra­fın­dan yoğun il­gi ve sevgi seliyle kar­şı­lan­dı.

YIL­MAZ ÖZDİL HAY­RAN­LA­RIY­LA AKTUR'DA BU­LUŞ­TU Aktur Özer Türk Par­kın­da (Küçük Sah­ne­de ) Per­şem­be günü (08.08.2019) saat 21:15 'te sahne alan Özdil 7 den 70' e genci yaş­lı­sı bir çok hay­ra­nıy­la yak­la­şık üç saat söy­le­şi et­kin­li­ğin­de bir araya geldi.Ger­çek­le­şen et­kin­lik­te iz­le­yen­le­ri se­lam­la­ya­rak baş­la­yan Özdil özet­le genç­le­re vurgu ya­pa­rak '' Tür­ki­ye kö­tü­ye değil iyiye gi­di­yor bizim genç­le­ri­mi­ze ih­ti­ya­cı­mız var.?Kork­ma diye baş­la­yan dün­ya­da­ki tek Ulu­sal Marş bize ait.Ço­cuk­la­rı­mı­za kor­ku­yu değil ce­sa­re­ti mo­ra­li aşı­la­ya­lım'' dedi. Söy­le­şi­ye Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar eşi Ser­pil Uçar ,Baş­kan Yar­dım­cı­sı İnci Bil­gin ,CHP Datça İlçe Baş­ka­nı Aytaç Kurt , Hava Yarbay Erdim Fahri Zeren ve eşi Ak-Tur A. Ş Genel Mü­dü­rü Kadir Sevim, Ak-Tur Site Yön Ku­ru­lu Baş­ka­nı Hülya Ser­çen, Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri Er­do­ğan Öz­ge­ce, Çetin Özi­nan. Tür­ki­ye'nin ve Dün­ya­nın ilk kadın jet savaş pi­lo­tu Şenay Günay izleyenler ara­sın­day­dı. Yak­la­şık 800 ile 1000 ki­şi­nin ka­tıl­dı­ğı et­kin­lik soru ve cevap şek­lin­de yak­la­şık 3 saat devam etti. Sevgi se­li­nin ya­şan­dı­ğı et­kin­lik so­nun­da Özdil hay­ran­la­rıy­la bol bol ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çek­til­di, ki­tap­la­rı­nı im­za­la­dı.
Bu haber 748 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer