05-01-2021 17:44 GÜNDEM

YILIN İLK BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Sebiha ARSLAN : ‘’Vatandaşın evi yıkılırken vicdanım sızlamıyor. Kaçak yapı kabul edilemez’’ ‘’ İmar barışı umuduyla kaçak yapı yapmayın! Datça Belediye Meclisi, 2021 yılının ilk olağan toplantısı Gürsel Uçar Başkanlığında yapıldı.

YILIN İLK BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Be­le­di­ye Mec­lis Sa­lo­nun­da bu gün  (05.01.2021) ger­çek­le­şen top­lan­tı­da Uçar , tüm Dat­ça­lı­la­rın ve mec­lis üye­le­ri­nin 2021 yı­lı­nı teb­rik ede­rek, yeni yılın sağ­lık, huzur ve esen­lik ge­tir­me­si­ni te­men­ni etti. ’’Kadın ci­na­yet­le­ri­nin hiç ol­ma­dı­ğı bir yıl olsun’’ di­li­yo­rum dedi.
Uçar ,"2020 yılı tüm dünya ve ül­ke­miz­de pan­de­mi et­ki­sin­de geçti. Biz­ler de hem pan­de­mi ile mü­ca­de­le hem de hal­kı­mı­za hiz­met için ça­lış­ma­la­rı­mı­za devam ettik. İnşal­lah 2021 yı­lın­da pan­de­mi sü­re­ci­nin ge­ri­de kal­dı­ğı bir yıl ola­cak, dedi. Uçar ko­nuş­ma­sı­nın de­va­mın­da ‘’kaçak ya­pı­la­rın yı­kı­mı ile ala­ka­lı ola­rak va­tan­da­şın evi yı­kı­lır­ken vic­da­nım sız­la­mı­yor. Kaçak yapı kabul edi­le­mez. Datça da ki va­tan­daş­la­rı­mız­dan rica edi­yo­rum imar ba­rı­şı umu­duy­la kaçak yapı yap­ma­sın­lar. Kaçak ya­pı­nın sa­vu­nu­la­cak hiç bir şeyi yok dedi. Datça’da şuan ke­sin­leş­miş yıkım ka­ra­rı bu­lu­nan 38 yapı mev­cut. 8 ya­pı­nın sa­hi­bi ken­di­si yı­kı­mı ger­çekleş­tir­di.4 va­tan­da­şı­mız­da ta­ah­hüt­te bu­lu­na­rak ken­di­miz yı­ka­ca­ğız dedi. Di­ğer­le­ri Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı yet­ki­li­le­ri koor­di­ne­sin­de yı­kı­mı devam edi­yor .İnsanı insan yapan vic­da­nı­dır. Va­tan­daş­la­rı­mı­za teb­li­ga­tı­mı­zı çok ön­ce­den yap­mış­tık. Kim­se­nin bil­gi­si ol­ma­dan yıkım ya­pıl­ma­dı’’ dedi.

AK Parti Gurup Başkanı, İl ve İlçe Mec­lis üyesi Haluk Laçin, ise ko­nuş­ma­sı­na 2021 yı­lı­nın tüm Ül­ke­mi­ze ve Datça hal­kı­mı­za sağ­lık ve huzur ge­tir­me­si te­men­ni­si ile baş­la­dı. Laçin ko­nuş­ma­sı­nın de­va­mın­da 2020 yı­lı­nı çok şükür uğur­la­dık uma­rım gelen gi­de­ni arat­maz .2021 yılı il­çe­me ül­ke­me Dün­ya­ya in­san­lı­ğa iyi gel­me­si­ni di­li­yo­rum. Çok zor bir dö­nem­den ge­çi­yo­ruz tüm va­tan­daş­la­rı­mı­zın maske, sos­yal me­sa­fe ve hij­yen ku­ral­la­rı­na uy­ma­lı en ufak bir pan­de­mi be­lir­ti­sin­de mu­hak­kak test yap­tı­ra­lım. Bu sü­reç­te fe­da­kar­ca ça­lı­şan tüm sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­mı­za ­da ne kadar te­şek­kür etsek azdır.​ AK Parti Muğla Mil­let Ve­ki­li­miz Yelda Erol Gök­çan’ın eşi Sü­ley­man Şah abi­miz ve Ula Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız de­ğer­li abi­miz İsmail Ak­ka­ya’yı kay­bet­me­nin derin üzün­tü­sü içe­ri­sin­de­yiz. Al­lah­tan rah­met ,aile ve se­ven­le­ri­ne baş sağ­lı­ğı di­li­yo­rum. Ula’­lı­la­rın  ve Muğ­la­’nın başı sa­ğol­sun .Yine geç­ti­ği­miz ay ma­ale­sef şehit ha­ber­le­ri ile kahrolduk.​Hakkari Çu­kur­ca­’da as­ke­ri araç devril­me­si so­nu­cu, Zey­tin ­da­lı ha­re­ka­tı ça­tış­ma­sı ,Kah­ra­man Maraş ope­ras­yo­nun­da, Su­ri­ye Re­su­leyn deki terör sal­dı­rı­sı ve yine Hak­ka­ri Şem­din­li’­de çığ düş­me­si so­nu­cu şehit olan Asker ve Po­li­si­mi­ze Al­lah­tan Rah­met di­li­yo­rum. Aziz mil­le­ti­mi­zin başı sa­ğol­sun dedi. ’’Hak­kı­dır Hak’ a Tapan Mil­le­ti­min İs­tik­lal’’ milli şa­iri­miz Meh­met Akif Ersoy ‘u ve­fa­tı­nın 84. yı­lın­da ve Sa­rı­ka­mış Ha­re­ka­tı­nın 106.yıl dö­nü­mün­de Şe­hit­le­ri­mi­zi rah­met ve min­net­le anı­yo­ruz’’ dedi.​Laçin ko­nuş­ma­sı­na MHP Gurup Baş­ka­nı Ser­dar Ören’in ta­lih­siz bir kaza sonucu  aya­ğı­nı in­cit­me­si­ne geçmiş olsun dileklerinde bulunarak acil şi­fa­lar diledi.
CHP Grup Baş­kanı Can Can­bey ise ko­nuş­ma­sı­na yeni yıl di­le­ğinde bulundu , Ak Parti grup baş­ka­nı­nın te­men­ni ve di­lek­le­riy­le aynı gö­rüş­te­yiz dedi. ​Canbey si­ya­se­tin çok me­şak­kat­li ol­ma­sı­na de­ği­ne­rek bir dönem be­ra­ber yü­rüt­tü­ğü­müz Ula Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız İsmail  Ak­ka­ya abi­mi­ze Al­lah­tan rah­met di­li­yo­rum aile­si ve se­ven­le­rin başı sa­ğol­sun .  Ay­rı­ca bugün ara­mız­da ola­ma­yan Ser­dar Ören ar­ka­da­şı­mı­za da acil şifa­lar di­li­yo­rum dedi. Ül­ke­mi­zin en önem­li so­run­la­rın­dan bi­ri­de kadın ci­na­yet­le­ri. Yet­ki­li ma­kam­la­rın ge­re­ken adımı at­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yo­ruz.

MHP Grubu adına ko­nu­şan Mustafa Ceylan ise  ‘’ 2021 yı­lı­nın ön­ce­lik­le dev­le­ti­mi­ze mil­le­ti­mi­ze ve Datça hal­kı­mı­za ha­yır­la­ra ve­si­le ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yo­rum. İnşal­lah 2020 yılı gibi ül­ke­mi­zin ve dü­nya­nın sağ­lık­lar­la uğ­raş­ma­ya­ca­ğı daha çok iyi­lik­ler ve gü­zel­lik­ler ge­ti­re­ce­ği bir yıl ol­ma­sı­nı te­men­ni ediyorum.​Haluk abim ve Can abi­min söy­le­dik­le­ri­ne ka­tı­lı­yo­rum aynı duygu ve dü­şün­ce­de ol­du­ğu­mu ve Ser­dar abi­mede  çok geç­miş olsun di­lek­le­rinde bu­lu­nu­yo­rum dedi.


Top­lan­tı, gün­dem mad­de­le­ri­nin gö­rü­şül­me­siy­le sona erdi.


Bu haber 1277 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer