30-09-2019 17:40 GÜNDEM

YI­KIL­MAK ÜZERE OLAN DİREK ÖZBEL SAKİNLERİNİ KOR­KU­TU­YOR

Sebiha ARSLAN : Özbel Mev­ki­in ­de , yol ke­na­rın­da bu­lu­nan ha yı­kıl­dı ha yı­kı­la­cak gö­rün­tü­sü veren Türk Te­le­kom' a ait ol­du­ğu be­lir­ti­len ahşap direk ma­hal­le­li­ye ve sü­rü­cü­le­re korku ya­şa­tı­yor. Yıl­lar­dır yamuk duran te­le­fon di­re­ği­nin neden ya­pıl­ma­dı­ğı­nı soran va­tan­daş­lar, üzücü bir olay ya­şan­ma­dan di­re­ğin ta­di­lat­tan ge­çi­ril­me­si­ni is­ti­yor.

YI­KIL­MAK ÜZERE OLAN DİREK ÖZBEL SAKİNLERİNİ KOR­KU­TU­YOR

 

İskele Ma­hal­le­si ,Özbel L Adası 12.?cadde F.?Gar­cıa Lorca so­ka­ğın­da bu­lu­nan Türk Te­le­kom 'a ait ahşap direk her geçen gün daha' da eği­lim gös­te­riyor. Telleri gerilmiş ve üzerindeki lastikleri soyulmuş kablolar ise adeta  tehlikenin çığlığını atıyor.Ma­hal­le sa­kin­le­ri ile araç sü­rü­cü­le­ri yı­kıl­mak üzere olan di­re­ğin ya­nın­dan ge­çer­ken kork­tuk­la­rı­nı ve yet­ki­li­le­rin neden bu şe­kil­de­ki bir di­re­ği dü­zelt­me­dik­le­ri­ne anlam ve­re­me­dik­le­ri­ni be­lirt­ti­ler.Yol ke­na­rın­da teh­li­ke saçan di­re­ğin dü­zen­len­me­si ve ye­ni­len­me­si için bi­ri­le­ri­nin zarar gör­me­si mi ge­re­ki­yor diyen site  sa­kin­le­ri bu ko­nuy­la il­gi­li biran önce çözüm üre­til­me­si­ni is­ti­yor. ''Site sa­kin­le­ri ola­rak ge­rek­li yer­le­re ,yet­ki­li­le­re de­fa­lar­ca ula­şıp şi­ka­yet­le­ri­mi­zi bil­dir­me­mi­ze rağ­men henüz bir sonuç ala­ma­dık. Tek­no­lo­ji­nin bu kadar iler­le­di­ği bu çağda ma­ale­sef ma­hal­le­miz­de bu gö­rün­tü­ler hem çir­kin hem de teh­li­ke sa­çı­yor. Bu direk yı­kıl­ma­sı so­nu­cu çocuklar,va­tan­daş­lar veya yol­dan geçen sü­rü­cü­ler zarar gö­rür­se bunun so­rum­lu­su kim ola­cak. Üç-beş yıl­dır bu sorun var her sene biraz daha eği­lim gös­te­ri­yor. Dü­zel­til­me­si için neyi bek­li­yor­lar. Endişe içerisindeyiz. Birinin başına üzücü bir olay gelmeden direğin sağlamlaştırılması gerekiyor'' denildi.


Bu haber 497 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer