11-01-2022 11:34 GÜNDEM

YENİLENEN SU DE­PO­SU FAALİYETE BAŞLADI

Sebiha ARSLAN : Re­şa­di­ye Ma­hal­le­si'nde kul­la­nım öm­rü­nü ta­mam­la­yan ve ye­ter­siz kalan su de­po­su­nun ye­ri­ne MUSKİ Genel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan yeni su de­po­su inşa edi­le­rek böl­ge­nin önem­li bir ih­ti­ya­cı kar­şı­lan­dı. Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si MUSKİ Genel Mü­dür­lü­ğü, Datça Re­şa­di­ye Ma­hal­le­si'nde bu­lu­nan su de­po­su için yaz ay­la­rın­da baş­lat­tı­ğı ça­lış­ma­yı ta­mam­la­dı. Mev­cut­ta bu­lu­nan 150 m3'lük su de­po­su in­şa­at öm­rü­nü ta­mam­la­ma­sı, tek­nik so­run­la­rı­nın oluş­ma­sı ne­de­niy­le ye­ter­siz ka­lı­yor, böl­ge­de kısmi prob­lem­le­re yol açı­yor­du.

YENİLENEN SU DE­PO­SU  FAALİYETE BAŞLADI

Gün­cel nü­fu­su bin 242 olan böl­ge­nin 2040 yılı nü­fu­su­nun 2 bin 800 ola­ca­ğı tah­min edi­le­rek bu ra­ka­ma göre böl­ge­ye yeni bir içme suyu de­po­su inşa edil­di. 500 m3 ola­rak inşa edi­len ve mo­dern tek­no­lo­jiy­le do­na­tı­lan içme suyu de­po­su yak­la­şık 1 mil­yon 250 bin TL ma­li­yet­le ta­mam­lan­dı.
Kont­rol­le­ri ya­pı­la­rak dev­re­ye alı­nan su de­po­su, böl­ge­nin su ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­ma­ya baş­la­dı.


Bu haber 127 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer