15-08-2018 15:01 GÜNDEM

YENİ DATÇA İLÇE EMNİYET MÜ­DÜR­Ü ÖZKAN ,GÖREVE BAŞLADI

Sebiha ARSLAN - Yeni İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü Raşit Özkan dün (14.08.2018 Salı ) iti­ba­riy­le gö­re­vi­ne baş­la­dı.

YENİ DATÇA İLÇE EMNİYET MÜ­DÜR­Ü  ÖZKAN ,GÖREVE  BAŞLADI

Datça'da 2017'nin Ocak ayın­dan iti­ba­ren İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lüğü gö­re­vi­ni yü­rü­ten Erman Ak­ka­ya , terfi ede­rek Muğla İl Em­ni­yet Müdür yar­dım­cı­lı­ğı­na atan­dı. Ak­ka­ya' nın ta­yi­nin ar­dın­dan ye­ri­ne Raşit Özkan gö­re­ve baş­la­dı.

2016 'nın Mayıs ayın­dan iti­ba­ren Bod­rum Deniz Li­ma­nı Şube Mü­dü­rü ola­rak görev yapan Raşit Özkan , Datça İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü gö­re­vi­ne tayin edil­di.
Özkan 20 yıl­lık görev ha­ya­tı bo­yun­ca 1998 -2006 arası Ça­nak­ka­le, 2006 - 2009 arası Bat­man, 2009-2015 arası Ordu, 2015 yı­lın­da Bod­rum İlçe Em­ni­yet Müdür yar­dım­cı­sı 2016 Mayıs ayın­dan iti­ba­ren Bod­rum Deniz Li­ma­nı Şube Mü­dür­lü­ğü gö­re­vi­ni yap­mak­tay­ken , 14 Ağus­tos 'tan iti­ba­ren Datça İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü ola­rak gö­re­vi­ne baş­la­dı.
RAŞİT ÖZKAN ''YAP­TI­ĞI­MIZ HİZ­MET­LER­DE DATÇA HAL­KI­MI­ZIN DES­TE­Ğİ­Nİ BEK­Lİ­YO­RUM''
Özkan ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da şu cüm­le­le­ri söy­le­di '' Daha önce Datça' ya gel­me­miş­tim ama bu­ra­da görev yapan ar­ka­daş­la­rım Datça'nın ve hal­kı­nın çok nezih ol­du­ğu­nu söy­le­miş­ler­di.Bende aynı dü­şün­ce­de­yim.Bizim için en önem­li şey hal­kı­mı­zın po­lis­le de­vam­lı iş bir­li­ği için­de ol­ma­sı. Bizim ye­ti­şe­me­di­ği­miz yerde bize yar­dım­cı ol­ma­la­rı,de­ğer­li gö­rüş­le­ri­ni bil­di­re­rek on­lar­la, hal­kı­mız­la be­ra­ber görev yap­ma­mız­dır.Çünkü Polis her zaman her yerde ol­ma­ya­bi­lir ama va­tan­da­şı­mız her zaman her yerde ola­bi­lir. Yap­tı­ğı­mız hiz­met­ler­de Datça hal­kı­mı­zın des­te­ği­ni bek­li­yo­rum.?Halk­la be­ra­ber ça­lı­şır­sak ba­şa­rı­lı olu­ruz ve daha ka­li­te­li hiz­met ve­re­bi­li­riz diye dü­şü­nü­yo­rum.
Hal­kı­mız des­tek ver­di­ği öl­çü­de Polis daha ba­şa­rı­lı olur dedi.
1998 Polis Aka­de­mi­si me­zu­nu olan Özkan 42 ya­şın­da, İzmir Ali­ağa' lı ,evli ve 1 çocuk ba­ba­sı.

Datça Haber Ga­ze­te­si Ola­rak terfi eden Mü­dü­rü­müz Erman Ak­ka­ya' ya ve yeni Mü­dü­rü­müz Raşit Özkan'a yeni görev yer­le­ri­nin ha­yır­lı uğur­lu ol­ma­sı­nı temenni ediyor ,ba­şa­rı­la­rı­nın de­va­mı­nı di­li­yo­ruz.


Bu haber 2393 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer