22-10-2018 20:44 GÜNDEM

YENİ BİR DATÇA İÇİN YENİDEN ADA­YIM

Sebiha ARSLAN : ODTÜ 'lü ( Orta Doğu Teknik Üniversitesi) Fizik Öğ­ret­me­ni ,tec­rü­be­li eği­tim­ci Alim Ka­ra­man CHP' den (Cumhuriyet Halk Partisi) Datça Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­na aday aday­lı­ğı­nı açık­la­dı.

YENİ BİR DATÇA İÇİN YENİDEN ADA­YIM

 

bu sabah (22.10.2018)Pazartesi ) Datça'lı ba­yan­lar­la kah­val­tı­da bu­lu­şan Alim Ka­ra­man , yap­tı­ğı basın açık­la­ma­sın­da şu cüm­le­le­ri söy­le­di ''Tür­ki­ye'nin ge­le­ce­ği­ni sağ­lık­lı te­mel­ler üze­ri­ne inşa ede­ce­ği­ne inan­dı­ğım ve ka­dın­la­rı­mı­za gü­ven­di­ğim için, Datça Be­le­di­ye Baş­kan aday aday­lı­ğı­mı, on­lar­la bir­lik­te pay­la­şa­rak yap­mak is­te­dim.
Datça'lı ola­rak,Datça için ,Datça ya ül­ke­mi­zin her ye­rin­den gelip yer­le­şen yeni hem­şe­ri­le­ri­miz için on­lar­la yeni bir Datça ya­rat­mak için, Datça Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­na ada­yım. Datça'mızın gizli kalan ,ihmal edi­len, şim­di­ye kadar kul­la­nıl­ma­yan büyük po­tan­si­ye­li­ni siz ka­dın­la­rı­mız ve genç­le­ri­miz­le ha­ya­ta ge­çir­mek için bir­lik­te­yiz. Datça 'nın yıl­lar­dır kul­la­nı­lan, sa­de­ce'' Bal - Ba­dem - Zey­tin'' üç­le­me­si mot­to­sun­dan kur­tul­ma­sı ge­rek­iyor.Bu de­ğer­le­ri­nin ya­nın­da Datça ya yeni bir '' Kent Kül­tü­rü Kim­li­ği'' nin ka­zan­dı­rıl­ma­sı için yola çık­tık. Yerel yö­ne­tim pro­je­le­ri­nin baş ak­tör­le­ri­nin Datça' lı kadın ve genç­ler ola­cak.?Be­le­di­ye ör­gü­tü is­tih­da­mın­da kadın ve genç­le­re ön­ce­lik ve­ri­le­rek  daha de­mok­ra­tik ve sü­rek­li bir halk­la iliş­ki­ler mo­de­li için­de ''halk için, halk­la be­ra­ber ,sos­yal hiz­met be­le­di­ye­ci­li­ği­ne, ge­çi­şi sü­rat­le ger­çek­leş­tir­mek he­def­le­ri­miz ara­sın­da.
Yerel Be­le­di­ye­ci­lik mo­de­li­miz­de ,çocuk ko­ru­ma­cı­lı­ğı ve ye­tiş­ti­ril­me­si ,yaşlı bakım mer­ke­zi ve öğ­ren­ci ba­rın­ma hiz­met­le­ri­ne de ön­ce­lik ver­ilmek du­ru­mun­da­dır. Bu kap­sam­da olmak üzere, Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­mız ger­çek­le­şir­se; Datça Çocuk Sevgi Evi, Datça Yaşlı Bakım Mer­kez ve Yük­sek Okul Öğ­ren­ci­le­ri için Öğ­ren­ci Yurdu Yapım pro­je­le­ri­miz ha­ya­ta ge­çi­ri­le­cek­tir. De­ğer­li Datça 'lı ka­dın­la­rı­mız ve genç ar­ka­daş­la­rım­la yap­tı­ğım bu ilk ta­nı­tım top­lan­tı­sın­da siz­ler­le be­ra­ber ol­mak­tan büyük onur duy­dum.

Des­tek­le­ri­niz ,güzel, mutlu ve hu­zur­lu bir Datça ya­rat­ma­mız için bize güç ka­ta­cak­tır. he­pi­ni­ze saygı ve sev­gi­le­ri­mi su­nu­yo­r teşekkür ediyorum '' dedi.


Bu haber 1524 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer