15-10-2020 17:36 GÜNDEM

YA­SA­LAR­LA MA­DEN­Cİ­LİK­TEN KO­RU­NAN ALAN­LAR BE­LİR­LEN­ME­Lİ!

Rıza EZER : Muğla ve ge­le­ce­ği­nin %59'u ma­den­ler için ruh­sat­lı Zen­gin canlı tür çe­şit­li­li­ği, ik­li­mi, doğal gü­zel­lik­le­ri, bin­ler­ce yıl­lık ta­ri­hi geç­mi­şi ve eşsiz koy­la­rı ile Tür­ki­ye'nin en önem­li doğa, kül­tür ve tu­rizm alan­la­rın­dan biri olan Muğla'nın yüzde 59'u ma­den­le­re ruh­sat­lı. Tem­muz ayın­da ka­mu­oyu ile pay­laş­tı­ğı Kaz Dağ­la­rı Ra­po­ru'nun ar­dın­dan maden mev­zu­atı­nın ülke ge­ne­lin­de ya­rat­tı­ğı teh­di­ti or­ta­ya ko­ya­bil­mek için ça­lı­şan TEMA Vakfı ikin­ci ça­lış­ma­sı­nı Muğla öze­lin­de ger­çek­leş­tir­di. Ça­lış­ma­nın ilk bul­gu­la­rı­na göre Muğla 1.449 maden ruh­sa­tı­na bö­lün­dü.

YA­SA­LAR­LA MA­DEN­Cİ­LİK­TEN KO­RU­NAN ALAN­LAR BE­LİR­LEN­ME­Lİ!

Ta­ri­hi ve kül­tü­rel özel­lik­le­ri, do­ğa­sı ve tarım alan­la­rı ile Tür­ki­ye tu­riz­mi­nin ve ta­rım­sal üre­ti­mi­nin mer­kez­le­rin­den biri olan Muğla ve yakın çev­re­si­nin ge­le­ce­ği var olan bin­ler­ce maden ruh­sa­tı se­be­biy­le teh­dit al­tın­da. İhale, arama ve iş­let­me aşa­ma­la­rın­da 1.449 maden ruh­sa­tı­na bö­lü­nen böl­ge­nin %59'u ruh­sat­lan­dı­rıl­mış du­rum­da. Böl­ge­de mev­cut ruh­sat sa­ha­la­rı­nın ha­ya­ta geç­me­si ha­lin­de, Muğla'nın top­ra­ğı, suyu, doğal var­lık­la­rı, yöre in­sa­nı­nın sağ­lı­ğı, ta­rı­ma ve tu­riz­me da­ya­lı eko­no­mi­si te­la­fi­si im­kan­sız za­rar­lar gö­recek.
Maden Ka­nu­nu'nda bu­gü­ne kadar ya­pı­lan de­ği­şik­lik­le­rin; ül­ke­mi­zin doğa alan­la­rı­nı, tarım alan­la­rı­nı, me­ra­la­rı­nı ve kül­tür mi­ras­la­rı­nı ma­den­ci­lik fa­ali­ye­ti­ne aç­tı­ğı­na dik­kat çeken TEMA Vakfı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Deniz Ataç; “Mev­cut Maden Ka­nu­nu'nda ya­pı­lan de­ği­şik­lik­ler, tüm ko­ru­ma sta­tü­le­ri­ni yok var sa­ya­rak; yaşam alan­la­rı­mı­zı da bin­ler­ce maden ruh­sa­tı ile karşı kar­şı­ya bı­ra­kı­yor. Bugün ma­ale­sef ül­ke­miz­de doğa ko­ru­ma alanı, tarım alanı ya da içme suyu hav­za­sı ka­nun­lar­la ko­run­ma­mak­ta­dır. Hal­bu­ki, ül­ke­miz­de ka­nun­lar­la ma­den­ci­lik fa­ali­yet­le­rin­den ko­ru­nan alan­lar oluş­tur­ma­mız ge­re­ki­yor. Aksi halde ma­den­ci­lik fa­ali­yet­le­ri Ça­nak­ka­le'de ol­du­ğu gibi Muğla'nın da or­man­la­rı­nı, tarım alan­la­rı­nı, me­ra­la­rı­nı, şeh­rin kül­tü­rü­nü ve tu­riz­mi teh­dit et­me­ye devam edecek. Yet­ki­li­le­ri Muğla ve tüm il­le­ri­miz için ma­den­ci­lik fa­ali­yet­le­ri­ne karar ve­rir­ken; doğal var­lık­la­rı­mı­zı, ta­rı­mı­mı­zı ve su var­lık­la­rı­mı­zı göz önün­de bu­lun­dur­ma­ya ve bu ta­ri­hi so­rum­lu­lu­ğu hep bir­lik­te al­ma­ya davet edi­yo­ruz” dedi.
Muğla ve yakın çev­re­sin­de ma­den­ci­lik ça­lış­ma­sı­nın ilk bul­gu­la­rı şu şe­kil­de:
 Muğla ve çev­re­si­nin % 59'u ma­den­ler için ruh­sat­lan­dı­rıl­mış­tır.
 Muğla ve çev­re­si orman alan­la­rı­nın % 65'i ma­den­ler için ruh­sat­lan­dı­rıl­mış­tır.
 Muğla ve çev­re­sin­de bu­lu­nan ulus­la­ra­sı ko­ru­ma kri­ter­le­ri­ne göre be­lir­le­nen ve nadir flora ve fauna ba­rın­dı­ran, Dünya öl­çe­ğin­de önem­li eko­sis­tem­ler olan Önem­li Doğa Alan­la­rı­nın %65'i ma­den­ler için ruh­sat­la­dı­rıl­mış­tır.
 Muğla ve çevre tarım alan­la­rı­nın % 48'i ma­den­ler için ruh­sat­lan­dı­rıl­mış­tır.
 Muğla ve çev­re­sin­de nadir canlı tür çe­şit­li­li­ği, doğal ve kül­tü­rel özel­lik­le­ri ile ta­bi­atı ko­ru­ma alanı, milli park gibi sta­tü­ler­le ko­ru­ma al­tı­na alın­mış alan­la­rın %55'i ma­den­le­re ruh­sat­lan­dı­rıl­mış­tır.
 Tür­ki­ye'nin en yaşlı ka­ra­çam or­ma­nı (250-700 yaş) ve eşsiz yaban ha­ya­tı ile mut­lak ko­ru­ma sta­tü­sü­ne sahip Kar­tal Gölü Ta­bi­atı Ko­ru­ma Ala­nı­nın ta­ma­mı ma­den­ler için ruh­sat­lan­dı­rıl­mış­tır.
 Kül­tür Var­lık­la­rı­nın (ar­ke­olo­jik sit alanı, vb.) % 66'sı ma­den­ler için ruh­sat­lan­dı­rıl­mış­tır.

Umut Ye­şer­ti­yo­ruz!


Bu haber 1149 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer