06-05-2020 15:10 GÜNDEM

YASAK KALK­TI, DATÇA YA Gİ­RİŞ­LER BAŞ­LA­DI

Sebiha ARSLAN : Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tayip Er­do­ğan'ın 7 ilde şe­hir­le­ra­ra­sı se­ya­hat ya­sa­ğı­nın kal­dı­rıl­dı­ğı­nı açık­la­ma­sı­nın ar­dın­dan,Datça ' ya ha­re­ket­li­lik baş­la­dı.

YASAK KALK­TI, DATÇA YA Gİ­RİŞ­LER BAŞ­LA­DI

 

Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan'ın , ka­bi­ne top­lan­tı­sı son­ra­sı nor­mal­leş­me pla­nı­nı açık­la­ma­sı­nın ar­dın­dan , Muğla ve An­tal­ya'nın da ar­la­rı­na bu­lun­du­ğu 7 ilin gi­riş-çı­kış ya­sa­ğı kal­dı­rı­lır­ken, 11 Mayıs'tan AVM'ler ve ber­ber­ler de açı­la­cak.

Datça'ya ilk giriş nok­ta­sı olan Çe­ti­be­li kont­rol nok­ta­sın­da ha­re­ket­li­lik baş­la­dı.
Muğla ve il­çe­le­rin­de ya­şa­yan va­tan­daş­lar diğer şe­hir­le­re se­ya­hat etme im­ka­nı­na da ka­vuş­tu.
Polis ve Jan­dar­ma ekip­le­ri­nin sıkı ted­bir­ler ile ge­çiş­le­rin kont­ro­lü­nü sağ­la­dı­ğı Çe­ti­be­li ,Ba­lı­ka­şı­ran kont­rol nok­ta­la­rın­da sü­rü­cü­le­rin ve araç için­de bu­lu­nan­la­rın ateşi öl­çü­lüp kim­lik bil­gi­le­ri alın­dı.
-
11 MAYIS'TA AVM'LER VE BER­BER­LER AÇI­LI­YOR
Ka­bi­ne top­lan­tı­sı son­ra­sı açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, 11 Mayıs'tan iti­ba­ren Ber­ber, ku­aför, gü­zel­lik sa­lo­nu gibi iş­let­me­ler­le alış­ve­riş mer­kez­le­ri­nin 11 Mayıs'tan iti­ba­ren hiz­met ver­me­ye baş­la­ya­ca­ğı­nı söy­le­di. Kı­sıt­la­ma­la­rın bir kısmı azal­tıl­sa dahi devam ede­ce­ği­ni ifade eden Er­do­ğan, ''Sal­gı­nın ta­ma­men bit­me­di­ği ül­ke­ler se­be­biy­le ulus­la­ra­ra­sı se­ya­hat­le­rin ne zaman tam ola­rak açı­la­ca­ğı halen be­lir­siz­lik­tir. Kü­re­sel eko­no­mik sar­sın­tı­nın kar­şı­mı­za nasıl bir tablo or­ta­ya çı­kar­ta­ca­ğı meç­hul­dur.'' dedi.65 yaş üstü ile 20 yaş altı va­tan­daş­lar haf­ta­da bir gün bir so­ka­ğa çı­ka­cak
65 yaş üzeri ile 20 yaş altı va­tan­daş­la­ra bir gün dört saat sü­rey­le yü­rü­me me­sa­fe­siy­le tah­dit­li ola­rak dı­şa­rı çı­ka­bil­me im­ka­nı ge­ti­ril­di­ği­ni söy­le­yen Er­do­ğan, ''65 yaş üzeri ile 20 yaş altı va­tan­daş­la­rı­mı­za­dır. 65 yaş üstü gruba ilk etap­ta so­ka­ğa çıkma sı­nır­lan­dır­ma­sı gün­le­ri­nin bi­rin­de ve dört saat sü­rey­le yü­rü­me me­sa­fe­siy­le tah­dit­li ola­rak dı­şa­rı çı­ka­bil­me im­ka­nı ge­ti­ri­yo­ruz. İlk uy­gu­la­ma­yı da 10 Mayıs Pazar günü saat 11,00 - 15,00 sa­at­le­ri ara­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz. 20 yaş altı için de bu es­ne­me­yi iki grup ha­lin­de uy­gu­la­ya­ca­ğız.'' dedi.
MUĞLA ,AN­TAL­YA VE AYDIN DAHİL 7 İLİN Gİ­RİŞ-ÇI­KIŞ YA­SA­ĞI KALK­TI

31 il­de­ki gi­riş-çı­kış ya­sa­ğı­nın An­tal­ya, Aydın, Er­zu­rum, Hatay, Ma­lat­ya, Mer­sin ve Muğla il­le­rin­de kal­dı­rıl­dı­ğı­nı açık­la­yan Er­do­ğan, diğer 24 il­de­ki ya­sak­la­rın ise 15 Mayıs'a kadar devem ede­ce­ği­ni söy­le­di. Er­do­ğan, ''İstan­bul, An­ka­ra, İzmir'deki ti­ca­ri tak­si­ler için tek çift plaka uy­gu­la­ma­sı­nı 5 Mayıs iti­ba­riy­le sona er­di­ri­yo­ruz. Ber­ber, ku­aför, gü­zel­lik sa­lo­nu gibi iş­let­me­ler 11 Mayıs'ta fa­ali­ye­te ge­çe­bi­lecek. Alış­ve­riş mer­kez­le­ri 11 Mayıs'tan iti­ba­ren hiz­met ver­me­ye baş­la­ya­bi­lecek.'' dedi.

Er­do­ğan, kı­sıt­la­ma­la­rın kal­dı­rıl­ma­sı­nın mayıs, ha­zi­ran ve tem­muz ay­la­rı­na ya­ya­rak kal­dı­rı­la­ca­ğı­nı da be­lirt­ti.
Ko­ro­na vi­rü­se karşı alı­nan ted­bir­ler kap­sa­mın­da giriş çı­kış­la­rı yasak olan il­ler­den ge­liş­ler ancak özel izin ile ya­pıl­ma­ya devam edecek.


Bu haber 2390 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer