24-01-2020 10:55 GÜNDEM

YA­RI­MA­DA­LI BA­LIK­ÇI­LAR DATÇA'DA BU­LUŞ­TU

Sebiha ARSLAN : Datça ,Ka­ra­köy, Me­su­di­ye ,Pa­la­mut­bü­kü, Se­li­mi­ye, Söğüt ve Boz­bu­run Ya­rı­ma­da­sı­nın Su Ürün­le­ri Ko­ope­ra­tif­le­ri­nin Baş­kan ve Üye­le­ri , Datça'da ta­nış­ma ve da­ya­nış­ma ye­me­ğin­de bir araya geldi.

YA­RI­MA­DA­LI BA­LIK­ÇI­LAR DATÇA'DA BU­LUŞ­TU

 


Datça Su Ürün­le­ri Ko­ope­ra­ti­fi'nin ön­cü­lü­ğün­de Salı günü Ma­ra­do­na Res­to­urant­ta ger­çek­leş­ti­ri­len ye­me­ğe Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar, Sahil Gü­ven­lik Ko­mu­ta­nı Onur Ta­ta­roğ­lu, Muğla İl Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü Ba­lık­çı­lık ve Su Ürün­le­ri yet­ki­li­si Osman Kurt,Datça Liman Baş­ka­nı Gök­han Çağ­la­yan, Datça Su Ürün­le­ri Ko­ope­ra­tif Baş­ka­nı Akif Fidan, Ka­ra­köy, Me­su­di­ye Pa­la­mut­bü­kü ,Boz­bu­run, Se­li­mi­ye ve Söğüt su ürün­le­ri ko­ope­ra­tif­le­ri­nin baş­kan ,yö­ne­ti­ci ve üye­le­ri ka­tıl­dı.Ay­rı­ca Datça'da yeni gö­re­ve baş­la­yan Liman Baş­ka­nı Gök­han Çağ­la­yan' a ' hoş gel­di­ği­niz' an­la­mı ta­şı­yan ta­nış­ma ve da­ya­nış­ma ye­me­ğin­de, ba­lık­çı­la­rın so­run­la­rı ve çözüm yol­la­rı ko­nu­şul­du ,görüş alış ve­ri­şin­de bu­lu­nul­du.
Gecede konuşan Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Akif Fidan, Datça ve Boz­bu­run ya­rı­ma­da­la­rın­da­ki ba­lık­çı­lar ara­sın­da­ki bir­lik ve be­ra­ber­li­ği ar­tır­mak , ortak so­run­lar kar­şı­sın­da güç bir­li­ği oluş­tur­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek yap­tı­ğı açık­la­ma­da şu cüm­le­le­ri söy­le­di. " Üç ta­ra­fı de­niz­ler­le çev­ri­li ül­ke­mi­zin en gü­zi­de kö­şe­le­rin­den biri olan Datça ve Boz­bu­run ya­rı­ma­da­la­rın­da ba­lık­çı­lı­ğın daha ve­rim­li hale ge­ti­ril­me­si­ni sağ­la­mak için ba­lık­çı­lar ara­sın­da güç bir­li­ği­ne ih­ti­ya­cı­mız var. Çünkü ba­lık­çı­lık ne yazık ki gi­de­rek daha zor bir hale ge­li­yor. Bir­lik­te ha­re­ket ede­rek, so­run­la­rın üs­te­sin­den ge­le­ce­ği­mi­ze ina­nı­yo­rum" dedi.


Bu haber 1371 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer