01-01-1970 03:00 SİYASET

VATAN PARTİSİ İKİNCİ SIRA MİLLETVEKİLİ ADAYI NECLA TORAMAN'DAN DATÇA ZİYARETİ

Geç­ti­ği­miz Cu­mar­te­si İlçe­mi­zi zi­ya­ret eden Necla To­ra­man Yap­tı­ğı zi­ya­ret­ler­de sev­giy­le kar­şı­lan­dı.

VATAN PARTİSİ İKİNCİ SIRA MİLLETVEKİLİ  ADAYI NECLA TORAMAN'DAN DATÇA ZİYARETİ

Geç­ti­ği­miz Cu­mar­te­si sa­ba­hı İlçe­miz­de bir takım zi­ya­ret­ler­de bu­lu­nan To­ra­man halk­tan olum­lu not aldı.Halk ta­ra­fın­dan se­vi­len To­ra­man Esnaf pa­za­rı­nı do­laş­tı ve es­naf­la­rı­mı­zın sı­kın­tı­la­rı­nı din­le­di.

İlçe­miz Vatan Par­ti­si se-çim Bü­ro­sun­da Par­ti­li­ler ve yö­ne­tim ku­ru­lu ta­ra­fın­dan kar­şı­la­nan To­ra­man Par­ti­li­le­re yoğun il­gi­sin­den do­la­yı te­şek­kür etti.?
Seçim bü­ro­sun­da din­len­dik­ten sonra İlçe­miz Esnaf pa­za­rı­nı do

­laş­tı.İlçe­miz Vatan par­ti­si Baş­ka­nı Ni­za­met­tin Özben' den bilgi alan To­ra­man Es­na­fı­mı­zı tek tek do­la­şa­rak soh­bet etti. 

Ne­re­dey­se günün ta­ma­mı­nı Datça zi­ya­re­ti­ne ayı­ran To­ra­man zi­ya­ret­le­rin­de va­tan­daş­la­rın bek­len­ti ve şi­ka­yet­le­ri­ni din­le­ye­rek parti po­li­ti­ka­la­rı­nı an­lat­tı.Ar­dın­dan köy­le­ri zi­ya­ret­te bu­lu­nan To­ra­man git­ti­ği her yerde sa­mi­mi­yet ve hoş­gö­rüy­le kar­şı­lan­dı.Bek­le­me­di­ği şe­kil­de sı­cak­kan­lı­lık­la kar­şı­la­şan To­ra­man yoğun il­gi­sin­den do­la­yı her­ke­se te­şek­kür etti. 

Köy­le­re yap­tı­ğı zi­ya­ret­te Ül­ke­mi­zin en büyük sı­kın­tı­la­rın­dan bi­ri­si olan üre­tim yerli ser­ma­ye tarım ol­du­ğu­nu be­lir­ten to­ra­man Çift­çi­nin so­nu­na kadar ar­ka­sın­da ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.Ge­li­şen ve dün­ya­ya pa­zar­la­yan bir tarım sek­tö­rü açı­lı­mın­da bu­lu­na­ca­ğı­nı be­lir­ten to­ra­man çift­çi­mi­zin üre­ti­min­den pa­zar­la­ma­sı­na kadar des­tek­çi­si ola­ca­ğız dedi.


Bu haber 6523 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER SİYASET HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer