01-01-1970 03:00 SİYASET

VATAN DENİZLERİN VATANI

Vatan Par­ti­si Deniz Gez­miş ve Ar­ka­daş­la­rı­nın İdamı İle İlgili Basın Açık­la­ma­sın­da Bu­lun­du.

VATAN DENİZLERİN VATANI

Geç­ti­ği­miz Çar­şam­ba Günü Vatan Par­ti­si İlçe­miz Şube Baş­kan­lı­ğın­dan Deniz Gez­miş,Yusuf Aslan ve Hü­se­yin İnan Adın­da Mayıs dev­ri­mi kah­ra­man­la­rı 3 gen­cin İda­mı­nın yıl dö­nü­mü ile il­gi­li basın açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.

İlçe­miz Vatan Par­ti­si Şube Baş­ka­nı Ni­za­met­tin Özben Baş­kan­lı­ğın­da Top­la­nan Vatan Par­ti­si 3 dev­rim­ci­nin İda­mı­nın 3 

aydın gen­cin ölü­mü­nün yıl dö­nü­mü do­la­yı­sı ile bası açık­la­ma­sı yapan Özben Ko­nuş­ma­sın­da Şun­la­rı be­lirt­ti.”Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin yı­kıl­dı­ğı, Mafya + glad­yo + ta­ri­kat re­ji­mi­nin Türk mil­le­ti­ni par­ça­la­dı­ğı, Çift­çi­mi­zin, İşçi­mi­zin.

Es­na­fı­mı­zın, Milli sa­na­yi­ci­mi­zin pi­ya­sa eko­no­mi­si­ne, yani ulus­lar arası te­kel­le­re ez­di­ril­di­ği, Ame­ri­kan as­ker­le­ri­nin ka­fa­sı­na çuval ge­çi­ren Tür­ki­ye Genç­lik Bir­li­ği Üye­le­ri­nin 10 yılla yar­gı­lan­ma­sı­nın ya­pıl­dı­ğı bu­gün­ler­de De­niz­le­ri ve on­la­rın Üze­rin­de sim­ge­le­şen 68 ku­şa­ğı­nı Ölüm yıl dö­nüm­le­rin­de ha­tır­lat­mak önem­li­dir.

Çünkü De­niz­ler de­di­ği­miz­de as­lın­da ak­lı­mı­za gelen, Deniz Gez­miş, Yusuf Aslan ve Hü­se­yin İnan de­ğil­dir sa­de­ce.

Bütün 68 Ku­şa­ğın ve on­la­rın­da ar­ka­sın­da­ki 150 yıl­lık dev­ri­mi­mi­zin mü­ca­de­le bi­ri­ki­mi­dir.o 

gün­le­rin unu­tul­maz ey­lem­le­rin­den biri de Sam­sun'dan An­ka­ra'ya tam ba­ğım­sız Tür­ki­ye için Mus­ta­fa Kemal Yü­rü­yü­şü idi.?Deniz Gez­miş, “Ame­ri­kan em­per­ya­liz­mi­ne karşı milli mü­ca­de­le Kur­tu­luş yo­lun­da izin­de­yiz.” 

Baş­lık­lı yü­rü­yüş gün­ce­sin­de şöyle yazar: 1 30 Ekim 1968. Saat 13:30'da toplu halde Ata­türk anıtı önüne gi­de­rek bir da­ki­ka­lık saygı du­ru­şun­da bu­lun­duk. 
Ar­dın­dan İstik­lal Marşı'nı söy

­le­dik. Bay­ra­ğı­mı­zı ve üzeri ya­zı­lı bezi aça­rak yola ko­yul­duk.?Biz Ata­türk'ün hu­zu­ru­na çıkıp ona Ba­ğım­sız­lı­ğı­mı­zı hiç de­ğil­se saygı du­ru­şun­da du­ra­rak gös­ter­mek is­ti­yor­duk.Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­nin bir su­ba­yı Bize ge­re­ken her ko­lay­lı­ğı sağ­la­dı,O sı­ra­da çe­len­gi­miz ge­ti­ril­di. 

Çe­len­gin üze­ri­ne 'Ame­ri­kan em­per­ya­liz­mi­ne karşı Milli Kur­tu­luş yo­lun­da İzin­de­yiz, sam­sun yü­rü­yüş­çü­le­ri.' Yaz­mış­tık. Ata­nın hu­zu­ru­na çık­tık. 

Saygı du­ru­şun­da bu­lun­duk ve def­te­re: 'Ame­ri­kan em­per­ya­liz­mi­ne karşı ikin­ci Milli Kur­tu­luş Sa­va­şın­da ger­çek­ten izin­de­yiz.?Milli Kur­tu­luş sa­va­şı­mız yok edi­le­mez.?Onu yok etmek için bütün Türk Mil­le­ti­ni yok etmek ge­re­kir.?Tam Ba­ğım­sız Tür­ki­ye İçin Mus­ta­fa Kemal Yü­rü­yüş­çü­le­ri' yaz­dık.
 
O gün­le­rin unu­tul­maz ey­lem­le­rin­den biri de Sam­sun'dan An­ka­ra'ya tam ba­ğım­sız Tür­ki­ye için Mus­ta­fa Kemal Yü­rü­yü­şü 

idi. 
İstan­bul'dan Dev­rim­ci öğ­ren­ci Bir­li­ği­ne An­ka­ra'dan Fikir Ku­lüp­le­ri Fe­de­ras­yo­nu­na Bağlı genç­ler Sam­sun'da Bu­lu­şa­rak yü­rü­yüş ko­lu­nun ana göv­de­si­ni oluş­tur­du­lar. 

An­ka­ra Üni­ver­si­te'si ODTÜ ve Ha­cet­te­pe Üni­ver­si­te­si Öğ­ren­ci­le­ri de yü­rü­yü­şü des­tek­li­yor­du. Yoğun eylem sü­reç­le­rin­den sonra bir­çok ba­şa­rı ka­za­nıl­mış, 68'liler hal­kın gön­lü­ne taht kur­muş­tu. 
Yap­tık­la­rı eylem meşru ve kit­le­sel­di. Üni­ver­si­te iş­gal­le­ri ya­pı­lı­yor.'sağ sol yok boy­kot var şek­lin­de slo­gan­lar atı­lı­yor­du.Bu ey­lem­ler hal­kın Büyük des­te­ği­ni alı­yor­du. 

Deniz Gez­miş Em­per­ya­liz­me Karşı ey­lem­le­ri­ne devam eder­ken Bu gün Ona sahip çıkar gibi Yapan Va­tan­sız­la­rın Ak­si­ne Türk bay­ra­ğı­nın ar­ka­sın­dan yü­rü­yor, İstik­lal Marşı oku­yor ve oku­tu­yor­du.?
Bu günde bu Çiz­gi­yi sür­dü­ren Em­per­ya­liz­min Ül­ke­mi­zi bölme ve Eko­no­mi­mi­zi Çö­kert­me, Cum­hu­ri­ye­ti yıkma emel­le­ri­ne Halk­çı­la­rı,Mil­li­yet­çi­le­ri,Dev­rim­ci­le­ri se­fer­ber ede­cek.
Aynı ka­rar­gah­ta top­la­ya­rak mü

­ca­de­le eden Vatan Par­ti­si'dir.
Yı­kı­lan Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zi ye­ni­den kur­mak, Dev­ri­mi­mi­zin ka­za­nım­la­rı­nı ye­ni­den inşa et-mek, Tür­ki­ye'yi Ame­ri­ka­lar­dan, Brük­sel­ler­den değil An­ka­ra'dan yö­net­mek, Bö­lü­nen değil,Bir­le­şen Tür­ki­ye, Tü­ke­te­rek ve borç­la­na­rak em­per­ya­liz­me bağ­la­nan değil, Üre­ten başı dik Tür­ki­ye'yi ya­rat­mak için mü­ca­de­le ver­mek­te­dir.
Bu gün yine Mus­ta­fa Kemal gibi, Deniz gez­miş gibi, Ban­dır­ma Va­pu­ru'yla Sam­sun'a çıkma za­ma­nı­dır.Bu gün Ban­dır­ma Va­pu­ru vatan Par­ti­si­dir. 

Bugün Deniz Gez­miş­ler için ağıt yak­mak ye­ri­ne he­pi­miz Deniz He­pi­miz Yusuf ola­lım. Unut­ma­ya­lım ki Bu Ül­ke­de Deniz Gez­miş­ler, Mus­ta­fa Ke­mal­ler Ölmez.” Şek­lin­de açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.
Ya­pı­lan açık­la­ma­la­rın ar­dın­dan Basın üye­le­riy­le soh­bet eden Özben Basın üye­le­ri­nin halin ha­tı­rı­nı sordu.


Bu haber 6703 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER SİYASET HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer