30-11-2018 11:01 GÜNDEM

VALİ Cİ­VE­LEK İLÇEMİZE ZİYARETTE BULUNDU, MUH­TAR­LAR­LA TOPLANTI DÜZENLEDİ

Sebiha ARSLAN : Bir dizi top­lan­tı­la­ra ka­tıl­mak üzere Çarşamba günü (28.11.2018) Datça ya gelen Muğla Va­li­si Esen­gül Ci­ve­lek, ilk olarak Eylül ayında ilçemize atanan Kaymakam Mesut Çoban'ı makamında ziyaret ederek ha­yır­lı olsun temennisinde bu­lun­du.

VALİ Cİ­VE­LEK İLÇEMİZE ZİYARETTE BULUNDU, MUH­TAR­LAR­LA TOPLANTI DÜZENLEDİ

 

1 Eylül 2018 ta­ri­hin­de ya­yım­la­nan ka­rar­na­mey­le Datça Kay­ma­kam­lı­ğı­na ata­nan Kay­ma­kam Mesut Çoban'a yeni gö­re­vin­de ba­şa­rı­lar dileyen Vali Ci­ve­lek,e Kay­ma­kam Çoban, zi­ya­ret­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti dile ge­ti­re­rek te­şek­kür­le­ri­ni ilet­ti.
Vali Ci­ve­lek Kay­ma­kam­lık zi­ya­re­ti­nin ar­dın­dan Datça ya  bağlı 12 ma­hal­le­nin muh­tar­la­rıy­la dü­zen­le­nen top­lan­tı­da bir araya geldi.
Top­lan­tı­ya Vali Ci­ve­lek'in yanı sıra; Kay­ma­ka­m Mesut Çoban, Be­le­di­ye Baş­ka­nı  Gür­sel Uçar, Garnizon Komutanı Yarbay Erdim Fahri Zeren ,Emniyet Müdürü Raşit Özkan , Jandarma Komutanı  Necmettin Erdoğan, il ve ilçe kurum amir­le­ri ka­tıl­dı.
İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın ta­li­mat­la­rı doğ­rul­tu­sun­da va­tan­daş­la­ra­ ka­li­te­li, ve­rim­li ve hızlı kamu hiz­me­ti sunma so­rum­lu­lu­ğu kap­sa­mın­da muh­tar­lar­la dü­zen­li ola­rak top­lan­tı­lar ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni be­lir­ten Vali Ci­ve­lek, muh­tar­lar ta­ra­fın­dan dile ge­ti­ri­len öneri, talep ve ih­ti­yaç­la­rı­nın ye­rin­de tes­pit edi­lip de­ğer­len­di­ri­le­rek, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­na ile­ti­le­ce­ği­ni ifade etti.
Top­lan­tı­da muh­tar­lar ma­hal­le­le­riy­le il­gi­li talep ve ih­ti­yaç­la­rı­nı Vali Ci­ve­lek'e ak­tar­dı­lar.


Bu haber 263 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer