06-01-2020 12:51 GÜNDEM

TÜR­Kİ­YE'NİN EN KÜÇÜK CE­ZA­EVİ 'DEMOKRASİ MÜZESİ',BAHCESİ 'SINIRSIZLIK MEYDANI' OLACAK

Sebiha ARSLAN : Tür­ki­ye'nin en küçük ce­za­ev­le­rin­den biri olan Datça Ce­za­evi'nde, ye­ni­len­me­si ama­cıy­la ya­pı­lan ka­mu­laş­tır­ma­nın ar­dın­dan res­to­ras­yon ça­lış­ma­la­rı baş­la­dı.

TÜR­Kİ­YE'NİN EN KÜÇÜK CE­ZA­EVİ 'DEMOKRASİ MÜZESİ',BAHCESİ 'SINIRSIZLIK MEYDANI' OLACAK

 

Datça'da, 1900'lü yıl­lar­da inşa edil­di­ği bi­li­nen, 2002'ye kadar ka­pa­lı ve yarı açık ce­za­evi ola­rak kul­la­nıl­dık­tan sonra mül­ki­ye­ti ki­şi­le­re geçen ve 2 yıl önce Datça Be­le­di­ye­si'nce 356 bin TL'ye ka­mu­laş­tı­rı­lan ta­ri­hi bina, res­to­re edilerek  'De­mok­ra­si Mü­ze­si'ne, bi­ti­şi­ğin­de­ki yeşil alan ise 'Sı­nır­sız­lık Mey­da­nı'na dö­nüş­tü­rü­lecek. 12 Eylül 1980 dar­be­sin­den sonra CHP eski Genel Baş­ka­nı Bü­lent Ece­vit'in tu­tuk­lu kal­dı­ğı dö­nem­de hapis yat­mak is­te­di­ği ce­za­evi ola­rak da bi­li­nen eski ce­za­evin­de çevre te­miz­li­ği­ne baş­lan­dı. 4 odalı, yak­la­şık 80 met­re­ka­re­lik ka­pa­lı alana sahip olan ve bah­çe­siy­le bir­lik­te 330 met­re­ka­re­lik alanı kap­la­yan ce­za­evi, bi­ti­şi­ğin­de­ki 300 met­re­ka­re­lik yeşil alan ile bir­leş­ti­ri­lecek.

Be­le­di­ye Baş­ka­nı  Gür­sel Uçar, ce­za­evi bi­na­sın­da baş­la­tı­lan ça­lış­ma­la­rı ye­rin­de in­ce­le­di. Ce­za­evi'nin, Dat­ça­lı­lar için özel öneme sahip ol­du­ğu­nu be­lir­ten Uçar, "Datça Eski Ce­za­evi bir sü­re­dir va­tan­daş­la­rın özel mül­ki­ye­ti bir evdi. Uzun süre ce­za­evi ola­rak kul­la­nıl­dı. Bir sü­re­dir boş bu­lu­nu­yor­du. Be­le­di­ye ola­rak bu­ra­sı­nı ka­mu­laş­tır­dık. 356 bin TL'ye va­tan­daş­tan satın aldık. Bu­ra­yı kül­tür mi­ra­sı ola­rak, ge­lecek ku­şak­la­ra ak­tar­mak is­ti­yo­ruz" dedi.


Bu haber 572 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer