16-04-2019 17:14 GÜNDEM

TÜRKİYE' NİN DÖRT BİR YA­NIN­DAN GELDİLER, DATÇA' NIN MUH­TE­ŞEM DO­ĞA­SIN­DA KOŞ­TU­LAR

Sebiha ARSLAN : Datça 'da bu yıl üçün­cü­sü dü­zen­le­nen 'Run Datça' ko­şu­su, Tür­ki­ye'nin dört bir ya­nın­dan yüz­ler­ce spor­cu­nun ka­tı­lı­mı ile Pazar günü (14.04.2019) ger­çek­leş­ti .Spor Ba­kan­lı­ğı ,Tür­ki­ye At­le­tizm Fe­de­ras­yo­nu Baş­kan­lı­ğı , Muğla Genç­lik ve Spor İl Mü­dür­lü­ğü ile Datça İlçe Mü­dür­lü­ğü Des­tek­le­riy­le ger­çek­le­şen Spor­tif Or­ga­ni­zas­yo­na ,her yaş­tan pro­fes­yo­nel ve ama­tör 800 'ün üze­rin­de ko­şu­cu ka­tıl­dı.

TÜRKİYE' NİN DÖRT BİR YA­NIN­DAN GELDİLER, DATÇA' NIN MUH­TE­ŞEM DO­ĞA­SIN­DA KOŞ­TU­LAR

 

Datça ya­rı­ma­da­sı gerek iklim ko­şul­la­rı gerek doğal gü­zel­lik­le­ri, flora ve fa­una­sı ile başta doğa spor­la­rı olmak üzere pek çok spor da­lı­na uygun ko­şul­la­ra sahip.Ak­de­niz sa­hi­lin­de do­ğay­la iç içe eşsiz bir par­kur­da ger­çek­leş­ti­ri­len koşu et­kin­li­ği, 21 ki­lo­met­re yarı ma­ra­ton, 10 ki­lo­met­re, 5 ki­lo­met­re ko­şu­su ve 6-15 yaş arası ço­cuk­lar ise 500 metre ve 1000 metre me­sa­fe­de ko­şu­la­rı­nı ger­çek­leş­tir­di.
Ödül töreninde konuşan Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar, "Datça'da siz­le­ri ağır­la­mak­tan mut­lu­yuz. Datça sa­de­ce yaz­la­rı değil, 12 ay ayrı bir gü­zel­li­ğe sahip ül­ke­mi­zin ender böl­ge­le­rin­den bi­ri­dir. Bu­gü­nü, öm­rü­nü­ze bir gün daha ömür ka­ta­cak gün ola­rak de­ğer­len­di­rin. İyi ki gel­di­niz. Ge­lecek yıl siz­le­ri tek­rar bek­li­yo­ruz" dedi.
Datça Genç­lik ve Spor İlçe Mü­dü­rü , Reşit Sinan ise yaptığı açıklamada ''Bu­ra­ya ge­le­li bir bucuk yıl oldu . Geçen yıl Nisan ayın­da ger­çek­leş­tir­di­ği­miz Run Datça koşu ya­rı­şı­nın 2.'sine denk gel­miş­tim.Bu yıl 3. ger­çek­leş­ti güzel bir or­ga­ni­zas­yon .Ül­ke­nin her böl­ge­sin­den 800 e yakın 7den 70 e  spor­cu  ya­rış­cı ka­tıl­dı. Bu organizasyonları yapmamızın amacı Datçamızı tüm dünyaya ,ulusal platforma taşımak tanıtmak.Burası adeta cennetten bir köşe .Sportif anlamda da her türlü platforma mevcut bir belde .Biz sporun ve sporcunun her zaman hizmetinde olan bir kurumuz . Gençlik Spor Müdürlüğü olarak bu işler tek başımıza olmuyor .Değerli basın mensupları özellikle bu sportif etkinlikleri bu tür organizasyonları çok önem veriyor . Basınımıza çok teşekkür ediyorum.Organize de emeği geçen sporcu,yönetici ,katılımcı, herkese ,bütün arkadaşlarımıza kurum ve kendi adıma teşekkür ediyorum '' dedi.
 Yarışmaya De­niz­li'den ka­tı­lan Ali Özen (67) gazetemize yaptığı açıklamada ''Run Datça ya 3. defa ka­tı­lı­yo­rum.İlk ya­rış­ma­da yaş gu­ru­bun­da bi­rin­ci oldum .Geçen sene yaş gu­ru­bun­da yine bi­rin­ci oldum .Bu sene yaş gu­ru­bun­da 3. oldum .Çok güzel bir par­kur Datça çok güzel her­ke­si Datça Ran a davet edi­yo­rum.
Yarışmaya De­niz­li'den ka­tı­lan  Yavuz Er­te­kin (59) ise
''De­niz­li­de at­le­tizm ça­lış­ma­la­rı­na ka­tı­lı­yo­rum de­vam­lı ola­rak .De­vam­lı ya­rış­ma­la­ra ka­tı­lı­yo­rum .Datça da bu ya­rı­şın is­mi­ni duy­duk güzel bir yarış ol­du­ğu­nu öğ­ren­dik .Bu ya­rı­şa ka­tıl­mak için bu­ra­ya gel­dik.Bu­ra­yı çok sev­dik .Bir daha ki sene tek­rar ka­tıl­ma­yı dü­şü­nü­yo­rum.Kendi yaş gu­ru­bum­da bu­ra­da bi­rin­ci oldum .İnşal­lah devam ede­ce­ğiz'' dedi.
Bod­rum' dan ka­tı­lım sağ­la­yan 32 ya­şın­daki  Tur­ce­yin Ak­bu­lut '' Bod­rum dan ge­li­yo­rum BOD­RA­NIRS üye­si­yim .De­vam­lı ko­şu­la­ra ka­tı­lı­yo­ruz ve ilk Datça Run ma­ra­to­nun­da ilk ko­şu­mu koş­muş­tum bu benim için çok önem­li o yüz­den Datça benim için önem­li . Bu sene de gel­dim.Çok mut­lu­yum ,çok ke­yif­li bir koşu oldu.?Belki de­re­ce ala­ma­dım ama gayet mutlu ay­rı­lı­yo­rum Datça'dan'' dedi.
Çocuk gurubunda yarışmaya katılan 10 ya­şın­daki Ezel Efe Gürel ise yaptığı açıklamada '' Run Datça çok güzel ne­re­dey­se tüm Dünya Run Datça ya ge­li­yor.Koşa­ma­yan­lar için Koş­tuk çok güzel bir et­kin­lik'' dedi.
Datça En­ge­lim Ol­ma­yın Der­ne­ği Yö­ne­tim Üyesi Ahmet Tuna yaptığı açıklamada ''Ar­ka­daş­la­rı­mız­la be­ra­ber bu ko­şu­ya ka­tıl­dık. Yü­rü­dük koş­tuk önem­li olan ka­tıl­mak­tı çok keyif aldık dü­zen­le­yen her­ke­se te­şek­kür edi­yo­ruz'' dedi.

Datça En­ge­lim Ol­ma­yın Der­ne­ği 26 ya­şın­daki  Down Send­ro­mu , Yağ­mur Çı­ra­lı ‘’Koş­mak­tan mut­lu­yum Çok güzel koş­tum'' dedi.
16 ya­şın­daki Down Send­ro­mu, Ozan Mu­rat­dağ yaptığı açıklamada ''Datça’da koş­tum Datça 'yı se­vi­yo­rum te­şek­kür edi­yo­rum'' dedi.
Et­kin­lik ödül  tö­re­ni ile sona erdi.


Bu haber 509 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer