28-09-2020 16:17 EKONOMİ

‘’TÜRK­ÇEMİZE ATA­TÜRK'ÜN DİRENCİYLE SAHİP ÇI­KA­CA­ĞIZ!’’

Rıza EZER : Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği (ADD) Datça Şube Baş­ka­nı Bekir Şahin, Dil Bay­ra­mı'nın 88. yılı ne­de­niy­le eş zamanlı ya­zı­lı bir basın açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.

‘’TÜRK­ÇEMİZE ATA­TÜRK'ÜN DİRENCİYLE SAHİP ÇI­KA­CA­ĞIZ!’’


Baş­ka­n Şahin açıklamasında ''Si­ya­sal ve ulu­sal ba­ğım­sız­lı­ğı­mı­zın ay­rıl­maz par­ça­sı olan dil ba­ğım­sız­lı­ğı­mı­zı ko­ru­mak ve onu ge­liş­tir­mek temel gö­rev­le­ri­miz­den­dir. Bu gö­re­vi; Ata­türk, “Ül­ke­si­ni, yük­sek ba­ğım­sız­lı­ğı­nı ko­ru­ma­sı­nı bilen Türk mil­le­ti, di­li­ni de ya­ban­cı dil­ler bo­yun­du­ru­ğun­dan kur­tar­ma­lı­dır.” Sö­züy­le bize ve­ril­miş­tir.
Ön­de­ri­miz Ata­türk'ün en çok önem ver­di­ği dev­rim­ler­den biri olan dil dev­ri­mi­miz, çağ­daş­laş­ma sü­re­ci­miz­de itici gü­cü­müz ol­muş­tur. Ata­türk'ün di­li­mi­zin ge­liş­me­si ve ya­ban­cı söz­cük­ler­den arın­dı­rıl­ma­sı yo­lun­da ver­di­ği sa­va­şı­mı bize örnek olmuş; bu sa­va­şı­mın gü­nü­müz­de de sür­dü­rül­me­si ge­rek­li­li­ği gözle gö­rü­lür hale gel­miş­tir.
Her fır­sat­ta Ata­türk Dev­ri­mi'ne sal­dı­ran si­ya­sal ik­ti­dar; arı, duru ve ulu­sal ben­li­ği­mi­zin gös­ter­ge­si olan Türk­çe­mi­ze de, mi­ras­çı­la­rı gibi, 12 Ey­lül­cü­ler gibi sal­dır­mak­ta, diğer sal­dır­gan­la­ra göz yum­mak­ta, hatta on­la­rı des­tek­le­mek­te­dir.
Gü­nü­müz­de­ki uy­gu­la­ma­lar, Türk Dil Ku­ru­mu'nu ka­pa­tan­la­rın; “dev­rim”, “barış” vb. söz­cük­le­ri ya­sak­la­tan­la­rın yap­tık­la­rı­nı arat­ma­mak­ta­dır. Di­li­mi­ze tek­no­lo­jiy­le giren ya­ban­cı söz­cük­ler­le sa­va­şım bit­me­den, Milli (!) eği­tim­de ya­pı­lan Arap­ça da­yat­ma­sı, ders ki­tap­la­rın­dan Türk­çe söz­cük­le­rin ayık­lan­ma­sı ve yer­le­ri­ne Arap­ça, Fars­ça söz­cük­le­rin yer­leş­ti­ril­me­si, en üst ka­de­me­de­ki si­ya­set­çi­le­rin ko­nuş­ma­la­rın­da­ki ya­ban­cı söz­cük sa­yı­sı­nın ne­re­dey­se Türk­çe­yi geç­me­si, Arap­ça ta­be­la­la­ra karşı çı­kan­la­ra gös­te­ri­len tep­ki­ler, ge­li­nen nok­ta­yı tüm açık­lı­ğıy­la göz­ler önüne ser­mek­te­dir.Arap­ça, Fars ça, Os­man­lı­ca söz­cük ve tam­la­ma­lar ha­va­lar­da uçuş­mak­ta­dır ve moda ha­li­ne gel­miş­tir. Ön­de­ri­miz Ata­türk'ün inan­cı, di­ren­ci ve dil sev­gi­siy­le bun­lar­la mü­ca­de­le ede­ce­ğiz.Di­li­mi­zi unu­tan­la­rın; özün­den, hal­kın­dan uzak­la­şan­la­rın düş­tü­ğü du­rum­lar tarih ki­tap­la­rın­da yer al­mak­ta­dır. Aynı ha­ta­la­rı ya­pan­la­rı, Türk­çe­nin, dün­ya­nın en zen­gin dil­le­rin­den biri ol­du­ğu­nu unu­tan­la­rı, unut­tur­mak is­te­yen­le­ri uya­rı­yo­ruz ve di­yo­ruz ki:Ata­türk'ün mi­ra­sı­na uygun ola­rak Türk Dil Ku­ru­mu özerk ya­pı­sı­na ka­vuş­tu­rul­ma­lı ve esas iş­le­vi­ne dön­me­li­dir.Eği­tim ve bilim dili her dü­zey­de Türk­çe ol­ma­lı­dır.
 Türk­çe ede­bi­yat ve kül­tür ya­yın­la­rı­na des­tek ve­ril­me­li­dir.
 Türk­çe­nin, eko­no­mi, bilim ve ti­ca­ret dili ol­ma­sı yo­lun­da ça­ba­lar art­tı­rıl­ma­lı­dır.
“Dilin ulu­sal ve zen­gin ol­ma­sı, ulu­sal duy­gu­nun ge­liş­me­sin­de baş­lı­ca et­ken­dir.” Yani yerli ve milli ol­ma­nın yolu, boş söz­ler­den değil, uy­gu­la­ma­lar­dan ve en önem­li­si dil­den geçer.
Zen­gin di­li­mi­zi se­ve­lim, ko­ru­ya­lım, ge­liş­ti­re­lim, ya­ya­lım, ya­şa­ta­lım.
Di­li­mi­zi ya­ban­cı dil­le­rin bo­yun­du­ru­ğun­dan kur­ta­ra­lım.
Bu Görev Bizim.
Dil Bay­ra­mı­mı­zın 88. Yılı Kutlu Olsun! Ata­türk­çü Dü­şün­ce
 Der­neği
Genel Mer­kez Yönetim Ku­ru­lu


Bu haber 2520 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer