26-06-2020 12:35 GÜNDEM

TÜİK MUĞ­LA'­NIN ÖLÜM VE ÖLÜM NE­DE­Nİ

Sebiha ARSLAN : Tür­ki­ye İsta­tis­tik Ku­ru­mu 2019 yılı ölüm ve ölüm ne­de­ni is­ta­tis­tik­le­ri­ni ya­yım­la­dı. Muğla'da 2019 yı­lın­da ölen kişi sa­yı­sı 5 bin 856 oldu.

TÜİK MUĞ­LA'­NIN ÖLÜM VE ÖLÜM NE­DE­Nİ


TÜİK De­niz­li Bölge Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ve­ri­len bil­gi­ye göre;2019 yılı Muğla geneli ölüm ve ölüm ne­de­ni ista­tis­tik­le­ri açıklandı.Bu kapsamda yapılan açıklama şu şekilde; Muğla'da ölen kişi sa­yı­sı 5 bin 856 oldu.2019 yı­lın­da Aydın'da ölen­le­rin sa­yı­sı 5 bin 856 kişi oldu. Ölen ki­şi­le­rin %56,0'ı (3 bin 282 kişi) erkek ve %44,0'ı (2 bin 574 kişi) ka­dın­dır. Tür­ki­ye'de ya­şa­mı­nı yi­ti­ren­le­rin sa­yı­sı ise 435 bin 941 ki­şi­nin %54,6'sını (238 bin 044 kişi) er­kek­ler, %45,4'ünü (197 bin 897 kişi) ka­dın­lar oluş­tur­du.
Kaba ölüm hızı binde 6,0
Belli bir yıl için­de her bin nüfus ba­şı­na düşen ölüm sa­yı­sı­nı ifade eden kaba ölüm hızı Muğla'da 2019 yı­lın­da binde 6,0 oldu. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ise, kaba ölüm hızı binde 5,3 oldu. Kaba ölüm hızı il­le­re göre in­ce­len­di­ğin­de, 2019 yı­lın­da binde 9,9 ile Kas­ta­mo­nu oldu. Bu ili binde 9,3 ile Sinop, binde 8,9 ile Ba­lı­ke­sir iz­le­di. Kaba ölüm hı­zı­nın en düşük ol­du­ğu il ise binde 2,4 ile Şır­nak oldu. Bu ili binde 2,7 ile Hak­ka­ri, binde 2,9 ile Van iz­le­di. Muğla ise Ka­ra­man ve Kilis ile bir­lik­te kaba ölüm hı­zı­nın en yük­sek ol­du­ğu 43. il oldu.
Bebek ölüm hızı binde 7,7
Bebek ölümü canlı doğum olayı ger­çek­leş­tik­ten son­ra­ki bir yıl içe­ri­sin­de mey­da­na gelen ölüm­le­ri ifade et­mek­te­dir. Belli bir yıl için­de her bin canlı doğum ba­sı­na düsen bebek ölüm sa­yı­sı­nı ifade eden bebek ölüm hızı 2019 yı­lın­da Muğla'da binde 7,7'dir. Bu de­ğer­le Muğla bebek ölüm hı­zı­nın en yük­sek ol­du­ğu 50. il oldu. Bebek ölüm hızı il­le­re göre in­ce­len­di­ğin­de, 2019 yı­lın­da bebek ölüm hı­zı­nın en yük­sek ol­du­ğu il binde 16,2 ile Ga­zi­an­tep oldu. Bu ili binde 15,3 ile Şan­lı­ur­fa ve binde 14,2 ile Kır­şe­hir iz­le­di. Bebek ölüm hı­zı­nın en düşük ol­du­ğu il ise binde 3,0 ile Ka­ra­bük oldu. Bu ili binde 4,7 ile Gi­re­sun, binde 4,8 ile Bar­tın iz­le­di. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ise bebek ölüm hızı binde 9,1 oldu.
Ölüm ne­den­le­ri ara­sın­da do­la­şım sis­te­mi kay­nak­lı has­ta­lık­lar ilk sı­ra­da yer aldı
Ölüm ne­den­le­ri in­ce­len­di­ğin­de, Muğla'da 2019 yı­lın­da %32,8 (1 bin 922 kişi) ile do­la­şım sis­te­mi has­ta­lık­la­rı ilk sı­ra­da yer aldı. Bu ölüm ne­de­ni­ni %19,5 (bin 142 kişi) ile iyi ve kötü huylu tü­mör­ler, %12,6 (737 kişi) ile so­lu­num sis­te­mi has­ta­lık­la­rı iz­le­di. Bunun yanı sıra ölüm­le­rin %6,3'ü (368 kişi) sinir sis­te­mi ve duyu or­gan­la­rı has­ta­lık­la­rı, %5,6'sı (327 kişi) en­dok­rin (iç salgı bezi), bes­len­me ve me­ta­bo­liz­may­la il­gi­li has­ta­lık­lar, %5,6'sı (326 kişi) dış­sal ya­ra­lan­ma ne­den­le­ri ve ze­hir­len­me­ler ve %11,1'i (649 kişi) diğer ne­den­ler­den do­la­yı ger­çek­leş­ti. Ölüm­le­rin %6,6'sının (385 kişi) ne­de­ni bi­lin­me­mek­te­dir.


Bu haber 3076 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer