27-02-2018 11:50 GÜNDEM

TUĞ­RUL ÖNGEL İLE BA­LIK­ÇI­LIK VE DATÇA

''Hadi sizi gö­tü­re­yim Datça'ya bir gezin gelin dedi'' ,o gün bu gündür Datça'dayız , Datçalı olduk .Sözlerin Mimarisi Tuğrul Öngel ilçemizin güzelliklerine hayran kalıp 4 yıl önce yerleşmiş biricik eşiyle , şirin kasabamıza .Eski Öğretmen evi yakını hastane altı plajında, balık tutarken rast geldik kendisine . Yaklaştık yanına ,o anlattı bizde yazdık, Birde Tuğrul amcamızdan dinleyelim istedik balık tutma tüyolarını ve Datça hayranlığını. Biz Tuğrul amcayla yaptığımız röportajdan çok keyif aldık.İçten, samimi ve babacan . Umarız siz değerli okurlarımıza’ da , aynı keyifi aktarabilmişizdir.

TUĞ­RUL ÖNGEL İLE BA­LIK­ÇI­LIK VE DATÇA

 S.A - Datça'ya ne­re­den gel­di­niz?
T.Ö - 4 sene önce Datça'ya yer­leş­tim. İstan­bul'dan gel­dim. Emek­li oldum ora­da­ki iş­le­ri­mi hal­let­tim dön­düm. Bu ta­ra­fa ta­şın­dım artık. Artık Dat­ça­lı­yım.
S.A -Ne iş ya­pı­yor­du­nuz?
T.Ö -Özel bir in­şa­at fir­ma­sın­da ça­lı­şı­yor­dum. Aynı fir­ma­dan da emek­li oldum.
S.A - Datça'yı nasıl ner­den bul­du­nuz?
T.Ö -Dost­lar va­sı­ta­sıy­la oldu. Kar­de­şi­min bu­ra­da evi vardı. Hadi sizi gö­tü­re­yim Datça'ya bir gezin gelin dedi. O ara­lar sı­kın­tı­lı du­rum­day­dık. Eşim­le gel­dik. Datça'yı öyle be­ğen­dik ki er­te­si gün biz ev ara­ma­ya baş­la­dık. Ki­ra­lık ev bul­duk İstan­bul'daki evi­mi­zi ta­şı­dık gel­dik. Daha sonra bak­tık çok güzel ho­şu­mu­za gitti. Bu­ra­dan ev ala­lım ka­la­lım artık bu­ra­da. İstan­bul'a tek­rar git­tik evi­mi­zi sat­tık bu­ra­ya gel­dik ev aldık. Vel­ha­sıl şimdi Dat­ça­lı­yız.
S.A - Kış­la­rı da zaten soğuk ol­mu­yor değil mi?
T.Ö -Datça'da kış den­di­ği zaman bizim için bahar yaz gibi. Başka yer­ler­den gelen ki­şi­ler için bu böyle. En kötü ih­ti­mal­le kış 15 gün 20 gün o da Datça'nın kışı demek kay­dıy­la. Bu­ra­da her şey güzel in­san­lar hala de­ni­ze gi­ri­yor. Şu­ba­tın so­nun­da yüzme ya­rış­la­rı­mız var.
S.A - Ol­ta­yı sü­rek­li eli­niz­de mi tut­ma­nız ge­re­ki­yor?
T.Ö -An­lı­yo­rum ben onu oy­na­tın­ca. Sı­kıl­dı­ğım zaman top­la­yıp gi­di­yo­rum. İki kere atı­yo­rum bu­ra­da bir şey yoksa başka bir sa­hi­le gi­di­yo­rum.
S.A - Başka ne­re­ler­de tut­ma­ya ça­lı­şı­yor­su­nuz?
T.Ö -Datça'da sa­hi­lin her ta­ra­fın­da atı­la­bi­li­yor. Bu­ra­sı ol­maz­sa “Taş­lık Sa­hi­li” orası da ol­maz­sa “Kargı Sa­hi­li” ta­ra­fı­na kadar yolu var. Deniz olan her yere ata­bi­lir­si­niz as­lın­da ol­ta­nı­zı.
S.A - Datça'da başka neler ya­pı­yor­su­nuz?
T.Ö -Başka yap­tı­ğım bir ikin­ci şey var der­sem yan­lış olur. Aşağı yu­ka­rı balık tut­mak­la, evde eşim­le, yar­dım ede­bi­le­ce­ğim ev iş­le­ri var ise, on­la­rı ya­pı­yo­rum yoksa ben hemen ka­çı­yo­rum.
S.A - Ol­ta­nı­za yem ola­rak tavuk mu ko­yu­yor­su­nuz?
T.Ö -Ben tavuk kul­la­nı­yo­rum. Çe­şit­li yem­ler var ben ta­vu­ğu ter­cih edi­yo­rum. Her yerde bu­la­bi­li­yo­rum. Bu­ra­da balık yemi çok bu­la­mı­yor­su­nuz zaten. Balık yemi ola­rak ge­re­ki­yor bu­la­mı­yo­rum. Canlı ola­rak ge­re­ki­yor bu­la­mı­yo­rum.
S.A- Ol­ta­ya hangi ba­lık­lar ge­li­yor daha çok?
T.Ö -Aşağı yu­ka­rı bütün ba­lık­lar ge­li­yor. Datça'da balık çe­şi­di çok. Balık yok di­yo­ruz doğru balık yok ama ba­lı­ğın yok­lu­ğu bizim yü­zü­müz­den. Bu­ra­da 3, 5 tane tekne var. Bu tek­ne­ler ba­lı­ğa çı­kı­yor­lar. Ba­lı­ğın yasak ol­du­ğu mev­sim­ler­de veya balık tu­tul­ma­ya­cak yer­ler­de ağ­la­rı­nı atı­yor­lar. Gır­gır­la çe­ki­yor­lar yavru da gi­di­yor. Ba­lı­ğı ra­hat­sız eder­se­niz hay­van ora­dan gi­di­yor. Bir da­ha­da gel­mi­yor. Datça'da balık adına sı­kın­tı. Tek­ney­le açı­lır­sa­nız balık yok di­yor­lar. Balık yok değil il­la­ki var önem­li olan za­ma­nı ve yeri bul­mak. Tek­ne­le­ri gö­rü­yo­rum ama­tör ba­lık­çı­lı­ğım­dan do­la­yı ba­kı­yo­rum hiç boş gelen ol­mu­yor. İllaki bir şey­ler ge­li­yor. Sa­tı­yor­lar, da­ğı­tı­yor­lar, demek ki balık var ye­ri­ni bul­mak ge­re­ki­yor.
S.A - Siz tekne al­ma­yı dü­şü­nü­yor mu­su­nuz?
T.Ö -Ha­ya­lim bir tekne almak. Ancak bu işler için sa­de­ce hayal kur­mak yet­mi­yor. Ha­yır­lı­sı di­yo­rum ba­ka­lım.
S.A - Sizin ol­ta­nı­za ge­nel­de hangi ba­lık­lar denk ge­li­yor?
T.Ö -Kı­yı­dan ge­nel­lik­le kıyı ba­lık­la­rı pek büyük ol­mu­yor benim tut­tu­ğum ba­lık­lar. Mır­mır, ka­ra­göz, lev­rek, şans işi. Ar­ka­daş­lar şa­man­dı­ra­lar­la atı­yor­lar ve bek­li­yor­lar büyük ba­lık­ta av­lı­yor­lar sabır işi bu. Kum Mez­git'i pek mak­bul bir balık değil ama yen­mez de bir balık değil. Sok­kan­ Dat­ça'lı­la­rın çok sev­di­ği bir balık. Yosun ba­lık­la­rı falan ge­li­yor bir şey­ler. Eğ­len­di­ri­yor gayet beni. Zaten dü­şün­dü­ğüm şey­ler­di bun­lar. Emek­li olup da ya­pa­bi­lir miyim de­di­ğim şey­ler tekne zaten hep ha­ya­lim
S.A - Tekne fi­yat­la­rı çok mu pa­ha­lı?
T.Ö -Tekne işi arz talep iliş­ki­si­ne bağlı bir durum. İlk gel­di­ğim­de 5 sene ev­vel­ki du­ru­ma ba­kı­yo­rum benim kul­la­na­bi­le­ce­ğim bir tek­ne­yi çok rahat bir şe­kil­de alı­yor­du­nuz şimdi aynı fi­yat­lar­la kayık bile ala­mı­yor­su­nuz. Datça in­şa­at ola­rak çok de­ğiş­ti, ile­ri­ye doğru fark­lı­laş­tı. Mar­ma­ris, Fet­hi­ye, Bod­rum almış zaten yü­kü­nü, yük bu­ra­la­ra bin­me­ye baş­la­dı. Ma­ri­ne ya­pı­la­cak de­ni­yor 5 se­ne­dir bu­ra­da­yım hala ya­pı­la­cak. Ka­ra­köy'deki bitti bu­ra­lar dol­duk­ça sa­kin­li­ği­ni kay­be­decek.
S.A - Datça gi­de­rek ka­la­ba­lık­la­şı­yor mu?
T.Ö -İlk gel­di­ğim sene ses­siz­li­ğin­den ra­hat­sız olur­duk eşim ha­re­ket­li­li­ği sever. Son 2 se­ne­dir park yeri bu­la­mı­yor­su­nuz sı­kı­şık­lık bir ha­re­ket­li­lik var. Yağ­mur sı­kın­tı­sı vardı ancak bu sene çok yağ­mur yağdı. O sorun da çö­zül­müş gibi. Ama İç Ana­do­lu'ya doğru dü­rüst kar bile yağ­ma­mış onun­da sı­kın­tı­sı­nı çe­ki­yor­lar. Ken­di­mi­ze balık ül­ke­si di­yo­ruz 3 ta­ra­fı­mız de­niz­ler­le çev­ri­li hala dı­şar­ıdan balık ge­ti­ri­yo­ruz. S.A - İsveç'ten gelen ba­lık­la­rı yi­yo­ruz niye?
T.Ö -Çok basit ben böyle olta atar­sam, başka biri ağ atar­sa, di­ğe­ri gır­gır atar­sa hay­va­nı yok eder­sen hay­va­nın yav­ru­su­nu ora­dan ka­çı­rır­san böyle olur. En azın­dan ya­sak­la­ra bile uysak yeter bize. Nisan sonu, Ağus­tos sonu bil­di­ğim ka­da­rıy­la balık tutma ya­sa­ğı var. Şu 4 ayın 2 ayını tam ma­na­sıy­la uysak biz yine sı­kın­tı çek­me­yiz. Yine ra­hat­lık­la balık yeriz. Ben İstan­bul'dan ge­li­yo­rum İstan­bul'da balık pa­ha­lı değil öyle veya böyle bir yer­ler­den bulup ge­ti­ri­yor­lar. Ama Datça'da balık çok pa­ha­lı pa­za­ra gi­di­yor­su­nuz hep köylü sa­tı­yor çok güzel ka­zanç elde edi­yor­lar ama İstan­bul'dan daha pa­ha­lı. Bu­ra­da­ki yapı, dü­şün­ce çok daha fark­lı az sa­ta­yım çok ka­za­na­yım hep­sin­de böyle ba­lık­ta da böyle. Uğ­raş­ma­yı is­te­mi­yor bek­le­me­yi sev­mi­yor ve o şe­kil­de de ge­çiş­ti­ri­yo­ruz.

Tuğrul amcamıza bize değerli vaktini  ayırdığı için teşekkürlerimizi sunarak son sözlerini  sorduk  '' Datçalılara ve okurlarınıza selam ve saygılarımı iletiyorum, size ve gazetenize  teşekkürlerimi sunuyorum'' sözlerinin ardından  ayrıldık yanından .   
     
        (Sebiha ARSLAN)


Bu haber 62917 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer