17-05-2022 11:35 GÜNDEM

"TİNGA VE DE­DEK­TİF­LER" DATÇA'DA SAH­NE­LEN­Dİ

Sebiha ARSLAN : Muğla Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan gıda is­ra­fı, su ta­sar­ru­fu gibi ko­nu­la­ra dik­ka­ti çek­mek ha­zır­la­nan “Tinga ve De­dek­tif­ler" adlı çocuk ti­yat­ro­su, Datça'da 6-10 yaş grubu ço­cuk­lar­la bu­luş­tu. ”Tinga" adın­da bir kar­ga­nın su ve tarım ile il­gi­li öner­me­le­ri­ni içe­ren oyun, öğ­ren­ci­le­rin de ka­tı­lı­mıy­la ke­yif­li anlar ya­şat­tı.

Oyun ön­ce­si öğ­ren­ci­le­re ko­nu­ya iliş­kin eğ­le­ne­rek öğ­re­ne­cek­le­ri çe­şit­li bil­gi­le­ri içe­ren bro­şür da­ğı­tıl­dı. Bro­şür­de Muğla'nın ta­rım­sal üre­tim ve ürün­ler hak­kın­da bil­gi­le­ri yer aldı.
Oyu­nun so­nun­da Kay­ma­kam Mesut Çoban ekibe te­şek­kür ede­rek, öğ­ren­ci­ler­le ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çek­tir­di.
Bü­lent Ece­vit Kül­tür Sa­lo­nu'nda ya­pı­lan gös­te­ri­me, Kay­ma­kam Mesut Çoban, Kay­ma­kam adayı Özlem Doğan, İlçe Tarım ve Orman Mü­dü­rü Bü­lent Şatır, İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Bü­lent Aldal, İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Nec­met­tin Er­do­ğan, İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü İsmail Toy­gun, Sahil Gü­ven­lik Ko­mu­ta­nı Be­tul­lah Yurt, AK Parti İl ve İlçe Mec­lis Üyesi Haluk Laçin, öğ­ret­men ile öğ­ren­ci­ler ka­tıl­dı.


Bu haber 258 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer