14-01-2022 11:39 GÜNDEM

TE­ŞEK­KÜR­LER

Sebiha ARSLAN : Ulu Önder Mus­ta­fa Kemal Ata­türk'ün "Ga­ze­te­ci­ler, gör­dük­le­ri­ni, dü­şün­dük­le­ri­ni, bil­dik­le­ri­ni sa­mi­mi­yet­le yaz­ma­lı­dır" de­di­ği Ga­ze­te­ci­ler, '10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Günü'nü kut­la­dı.

TE­ŞEK­KÜR­LER

10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Günü, ga­ze­te­ci­lik mes­le­ği­ni icra eden­le­ri onur­lan­dır­mak için 1961'den beri, 10 Ocak günü dü­zen­le­nen Tür­ki­ye'ye özgü bir kut­la­ma gün­dür.
Bu ve­si­le ile 10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler gü­nü­mü­zü Kut­la­yan ve gün­ler ön­ce­sin­den çe­şit­li prog­ram­lar dü­zen­le­yen ;
Başta Muğla Va­li­si Orhan Tavlı' ya, Kay­ma­ka­mı­mız Mesut Çoban'a, Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Osman Gürün'e, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı İle­ti­şim Baş­ka­nı Fah­ret­tin Altun 'a, AK Parti Muğla Mil­let Ve­kil­le­ri Meh­met Yavuz Demir ve Yelda Erol Gök­can' a, Ak Parti İl baş­ka­nı Kadem Mete 'ye, AK Parti Muğla ve Datça Mec­lis Üyesi Haluk Laçin'e, Muğla Bü­yük­şe­hir       Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti   Baş­ka­nı Cem Kay­tan'a , İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü İsmail Toy­gun'a, Datça Milli Eği­tim Mü­dü­rü     Bü­lent Aldal'a, Kay­ma­kam­lık Yazı İşleri Mü­dü­rü Yaşar Dur­sun'a, MHP Datça İlçe Baş­ka­nı Gök­han Akyel' e, CHP Datça İlçe Baş­ka­nı Aytaç Kurt 'a, CHP Datça Kadın Kol­la­rı baş­ka­nı Filiz Ay­de­niz'e, CHP Mec­lis üyesi Fatma Tatlı'ya, Kadın İş Gü­cü­nü Ge­liş­tir­me ve yay­gın­laş­tır­ma Der­ne­ği Baş­ka­nı Men­şu­re Yavuz'a, Orhan Kes­kin­soy' a, Sezai Öz'e, Uğur Ko­ca­baş'a, Cem Durna' ya, MHP Bod­rum İlçe Baş­ka­nı İbra­him Bilgi'ye, Bod­rum Güç Bir­li­ği Der­ne­ği YK Baş­ka­nı Ser­dar Kay­han' a, gerek sos­yal medya ara­cı­lı­ğıy­la ,gerek te­le­fon' la ge­rek­se ga­ze­te­mi­ze zi­ya­ret­te bu­lu­nan, tüm eş, dost , se­ven­le­ri­mi­ze ve okur­la­rı­mı­za te­şek­kür ede­riz.Datça Haber Gazetesi


Bu haber 93 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer