11-07-2019 16:42 GÜNDEM

TEMA VAKFI'NIN 800 Bİ­NİN­Cİ GÖ­NÜL­LÜ­SÜ ME­Dİ­AMARKT İCRA KU­RU­LU BAŞ­KA­NI YENAL GÖK­YIL­DI­RI­M OL­DU

Sebiha ARSLAN '' Basın Bülteni'' Başta top­rak olmak üzere tüm doğal var­lık­la­rı ko­ru­mak için Tür­ki­ye'nin 81 ilin­de gö­nül­lü­le­ri­nin des­te­ğiy­le ça­lış­ma­lar yü­rü­ten TEMA Vakfı'nın gö­nül­lü sa­yı­sı 800 bine ulaş­tı. 800 bi­nin­ci gö­nül­lü Me­di­aMarkt­ Sa­turn Glo­bal İcra Ku­ru­lu Üyesi ve Tür­ki­ye İcra Ku­ru­lu Baş­ka­nı­ Ye­nal Gök­yıl­dı­rım oldu.

TEMA VAKFI'NIN 800 Bİ­NİN­Cİ GÖ­NÜL­LÜ­SÜ ME­Dİ­AMARKT İCRA KU­RU­LU BAŞ­KA­NI YENAL GÖK­YIL­DI­RI­M OL­DU

TEMA Vakfı, 2018'de 63 bini aşkın yeni gö­nül­lü­ye ula­şa­rak bir re­ko­ra imza at­mış­tı. 2019 yılı ba­şın­dan bu yana 48.585 gö­nül­lü­ye daha ula­şan TEMA Vakfı'nın top­lam gö­nül­lü sa­yı­sı 800 bini aştı.

TEMA Vakfı tüm Tür­ki­ye'de 670 nok­ta­da
81 il, 330 ilçe, 99 ma­hal­le/belde ve 160 üni­ver­si­te­de­ki gö­nül­lü ör­güt­len­me­le­ri ile top­lam­da 670 nok­ta­da fa­ali­yet­le­ri­ni sür­dü­ren TEMA Vakfı'nın 800 bi­nin­ci gö­nül­lü­sü Me­di­a Markt'ın do­ğa­ya gönül ve­ren G­lo­bal İcra Ku­ru­lu Üyesi ve Tür­ki­ye İcra Ku­ru­lu Baş­ka­nı Yenal Gök­yıl­dı­rım oldu.
Her geçen gün daha ya­şa­na­bi­lir bir dünya için ça­lı­şan ve gi­de­rek daha büyük bir aile ha­li­ne gel­dik­le­ri­ni be­lir­ten TEMA Vakfı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Deniz Ataç, “Bugün top­lu­mun hemen her ke­si­min­den 800 bini aşkın gö­nül­lü­nün des­te­ği­ni almış ol­ma­mız bizim için mem­nu­ni­yet ve­ri­ci­dir. Gö­nül­lü­le­ri­miz­le bir­lik­te başta top­rak olmak üzere tüm doğal var­lık­la­rı­mı­zı ko­ru­mak için ça­lı­şı­yo­ruz. Bu­gü­ne kadar sür­dür­dü­ğü­müz ­ça­lış­ma­lar gö­nül­lü­le­ri­mi­zin üstün gay­ret­le­ri sa­ye­sin­de ger­çek­leş­miş­tir. Çünkü TEMA Vakfı gü­cü­nü gö­nül­lü­le­rin­den alan bir halk ha­re­ke­ti­dir,” dedi. Doğa için ya­pıl­ma­sı ge­re­ken daha çok ça­lış­ma­nın ol­du­ğu­nun al­tı­nı çizen Deniz Ataç, “800 bi­nin­ci gö­nül­lü­müz iş dün­ya­sın­dan ta­nı­dı­ğı­mız Me­di­a Markt­Sa­turn Glo­bal İcra Ku­ru­lu Üyesi ve Tür­ki­ye İcra Ku­ru­lu Baş­ka­nı ­Ye­nal Gök­yıl­dı­rım oldu. Ken­di­si­nin yoğun is¸ prog­ra­mı ara­sın­da Vak­fı­mı­za gö­nül­lü¨ ol­ma­ya karar ve­re­rek ça­lış­ma­la­rı­mı­zı des­tek­le­me­si doğa için her­ke­sin ya­pa­bi­le­cek­le­ri ol­du­ğu­nun gös­ter­ge­si­dir.Bu ve­si­ley­le başta Ku­ru­cu Onur­sal Baş­kan­la­rı­mız Hay­ret­tin Ka­ra­ca ve A. Nihat Gök­yi­ğit olmak üzere 27 yıl­dır emek veren tüm gö­nül­lü­le­ri­mi­ze ve ça­lı­şan­la­rı­mı­za te­şek­kür edi­yo­rum. Önü­müz­de­ki dö­nem­de doğa için 1 mil­yon gö­nül­lü­ye ulaş­ma he­de­fiy­le ça­lış­ma­la­rı­mı­za devam ede­ce­ğiz,” dedi.

TEMA Vakfı'nın 800 bi­nin­ci gö­nül­lü­sü ol­mak­tan gurur duy­du­ğu­nu be­lir­ten Gök­yıl­dı­rım, şu gö­rüş­le­re yer verdi:
“Doğal var­lık­la­rı­mız ge­ze­ge­ni­mi­zin sür­dü­rü­le­bi­lir ge­le­ce­ği­nin gü­ven­ce­si­dir. Bu alan­da yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar­la TEMA Vakfı'nın sivil top­lum ha­re­ke­tin­de çok özel bir yere sahip ol­du­ğu­na ina­nı­yo­rum. Doğal var­lık­la­rı­mı­zı ko­ru­mak için TEMA Vakfı şem­si­ye­si al­tın­da gi­de­rek daha da geniş öl­çek­li bir gö­nül­lü­lük ha­re­ke­ti­ne ih­ti­ya­cı­mız var ve iş dün­ya­sı­nın yö­ne­ti­ci­le­ri ola­rak biz­le­rin bu alan­da öncü bir rol oy­na­ma­mız, ça­lı­şan­la­rı­mı­za örnek ol­ma­mız büyük önem ta­şı­yor,”
Gö­nül­lü­lü­ğe kurum ola­rak özel bir önem ver­dik­le­ri­ni de be­lir­ten Gök­yıl­dı­rım söz­le­ri­ni şöyle sür­dür­dü: “Me­di­aMarkt Tür­ki­ye ola­rak biz ken­di­mi­zi yal­nız­ca lider bir tü­ke­ti­ci elekt­ro­ni­ği pe­ra­ken­de­ci­si değil, aynı za­man­da fa­ali­yet gös­ter­di­ği tüm ül­ke­ler­de sos­yal fayda sağ­la­ma­ya büyük önem veren bir ku­rum­sal sos­yal va­tan­daş ola­rak ta­nım­lı­yo­ruz. Hatta bu an­la­yış­la bir Sos­yal So­rum­lu­luk Ko­mi­te­si kur­duk ve bu­ra­da tü­müy­le gö­nül­lü­lük esa­sı­na göre yer alan ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rı­mı­zı birer 'Me­di­aMarkt Gö­nül­lü­sü' ola­rak ad­lan­dı­rı­yo­ruz. Benim TEMA Vakfı'nın 800 bi­nin­ci gö­nül­lü­sü olmam emi­nim Me­di­aMarkt gö­nül­lü­le­ri için de önem­li bir mo­ti­vas­yon kay­na­ğı ola­cak.”


Bu haber 548 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer