14-09-2017 13:48 YAŞAM

TEMA VAKFI DATÇA'DA FAALİYETLERİNE BAŞLADI

Tema Vakfı Datça İlçe Sorumlusu Andaç Hakkı Yalçın göreve başladı.

TEMA VAKFI DATÇA'DA FAALİYETLERİNE BAŞLADI

Ülke ge­ne­lin­de 585.000'i aşkın gö­nül­lü­süy­le bir­lik­te ya-şam an­la­mı­na gelen top­ra­ğa sahip çıkan Tema Vakfı'nı tem­sil et­me­nin büyük so­rum­lu­luk ol­du­ğu­nu be­lir­ten Tema Vakfı Datça İlçe So­rum­lu­su Andaç Hakkı Yal­çın, “Tema'nın en büyük gücü her zaman gö­nül­lü­le­ri ol­muş­tur. 

Sahip ol­du­ğu doğal var­lık­la­rı ile Datça'da sür­dü­rü­le­bi­lir ya­şa­mı ko­ru­mak üzere gö­nül­lü eki­bim ile bir­lik­te var gü­cü­müz­le ça­lı­şa­ca­ğız. 

Minik Tema, Yavru Tema,Or­ta­okul Tema, Lise Tema Ve Genç Tema grup­la­rı­nı oluş­tu­ra­rak, il­çe­miz­de­ki gö­nül­lü sa­yı­mı­zı ar­tı­rıp, il­çe­mi­ze doğa ve çevre ko­nu­sun­da en üst dü­zey­de katkı sağ­la­ya­ca­ğız.

 Bunun için de her zaman daha çok gö­nül­lü­ye ih­ti­ya­cı­mız var. 
Her­ke­si Tema gö­nül­lü­sü ol­ma­ya ve des­tek ver­me­ye ça­ğı­rı­yo­ruz” dedi.

Tema Vakfı Datça Gö­nül­lü­le­ri, il ge­ne­lin­de yü­rü­tü­len fa­ali­yet­le­re des­tek ola­rak;

1- Doğal var­lık­la­rın ve çevre sağ­lı­ğı­nın ko­run­ma­sı hak­kın­da ka­mu­oyu­nu bi­linç­len­dir­mek,

2- Eroz­yon, top­rak ör­tü­sü ve top­ra­ğın ko­run­ma­sı yö­nün­de ka­mu­oyu­nu bi­linç­len­di­recek et­kin­lik­ler dü­zen­le­mek,

3- 5403 sa­yı­lı Top­rak Ko­ru­ma ve Arazi Kul­la­nı­mı Ka­nu­nu çer­çe­ve­sin­de tarım alan­la­rı­nın amaç dışı kul­la­nı­mı­nı en­gel­le­mek,

4- Mera, otlak ve ça­yır­la­rın ko­run­ma­sı ve ve­rim­li­lik­le­ri­nin art­tı­rıl­ma­sı amaç­lı ça­lış­ma­lar yü­rüt­mek,

5- Orman sı­nır­lar­da her­han­gi bir ne­den­le da­ral­ma ol­ma­sı­nı en­gel­le­mek ve doğal orman alan­la­rı­nın ko­run­ma­sı­na kat-kı ver­mek,

6- Su var­lı­ğı­nın ko­run­ma­sı ve ta­rım­sal ku­rak­lık, ço­rak­laş­ma ve çöl­leş­mey­le mü­ca­de­le etmek,

7- Deniz, göl, akar­su kı­yı­la­rı 

ve sahil şe­ri­di­nin doğal özel­lik­le­ri­nin ko­run­ma­sı­na yö­ne­lik ça­lış­ma­lar yap­mak,

8- Hal­kı­mı­zın tü­ke­tim alış­kan­lık­la­rı­nın de­ğiş­ti­ril­me­sin­de, su ve ener­ji ta­sar­ru­fu­nun, geri dö­nü­şüm­lü ürün­le­rin kul­la­nıl­ma­sı­nın teş­vik edil­me­sin­de önder rol oy­na­mak,

9- Tema Vakfı'na yeni gö­nül­lü­ler ka­zan­dır­mak,

10- Bu amaç­la­rı ger­çek­leş­tir­mek için ilçe gö­nül­lü­le­ri ola­rak Minik Tema, Yavru Tema, Or­ta­okul Tema, Genç Tema Lise, Genç Tema Üni­ver­si­te Ve Mezun Tema ör­güt­le­ri­ni oluş­tur­mak vb. ça­lış­ma­la­rı yü­rü­te­cek­ler­dir.

Tema Vakfı Datça İlçe So­rum­lu­lu­ğu ekibi, ka­mu­oyu­nu bil­gi­len­dir­me ve bi­linç­len­dir­me­de en önem­li des­te­ği il­çe­de görev yapan basın men­sup­la­rın­dan ala­ca­ğı­na inan­mak­ta­dır. Ya­pı­lan tüm fa­ali­yet­ler dü­zen­li ola­rak yerel ba­sın­la pay­la­şı­la­cak­tır.

Tema Vakfı Hak­kın­da :
Tema Vak­fı­nı an­la­tan Andaç Hakkı Yal­çın şun­la­rı be­lirt­ti: ”Tema Vakfı top­rak­la­rı­mı­zı teh­dit eden eroz­yon ve çöl­leş­me ile mü­ca­de­le­de top­lum­sal du­yar­lı­lı­ğı ve far­kın­da­lı­ğı art­tır­mak, top­ra­ğa sahip çık­mak, ko­ru­yu­cu çö­züm­ler üret­mek, doğal var­lık­la­rı ko­ru­mak ve bu mü­ca­de­le­nin dev­let po­li­ti­ka­sı ha­li­ne gel­me­si­ne katkı sağ­la­mak ama­cıy­la ça­lı­şan gö­nül­lü bir ku­ru­luş­tur. 

Ülke ge­ne­lin­de 585.000'i aşkın gö­nül­lü­sü var­dır. 
Bu­gü­ne kadar Mera ve Top­rak ya­sa­la­rı­nın ka­nun­laş­ma­sı­na des­tek sağ­la­mış, doğa ko­ru­ma adına aç­tı­ğı mü­da­hil ol­du­ğu 220 da­va­nın 101'ini ka­zan­mış, 13,5 mil­yon fidan ve 700 mil­yon meşe pa­la­mu­du­nu top­rak­la bu­luş­tur­muş, 60'tan fazla kır­sal kal­kın­ma, ko­ru­ma, bi­yo­lo­jik çe­şit­li­lik ve ağaç­lan­dır­ma pro­je­si­ni ha­ya­ta ge­çir­miş­tir. 

Tema Vakfı, 2012 yı­lın­da Bir­leş­miş Mil­let­ler Çöl­leş­mey­le Mü­ca­de­le Sek­re­tar­ya­sı ön­der­li­ğin­de Dünya'da ilk kez ve­ri­len Yaşam İçin Top­rak “Land for Life” ödü­lü­nü al­mış­tır. 

Tema Vakfı okul ön­ce­sin­den li­se­ye kadar eği­tim sis­te­mi­nin her ba­sa­ma­ğı için doğa eği­tim prog­ram­la­rı ge­liş­tir­mek­te ve tüm ülke ça­pın­da­ki tem­sil­ci ve gö­nül­lü­le­ri ara­cı­lı­ğıy­la uy­gu­la­mak­ta­dır. 
Bu kap­sam­da Minik Tema, Yavru Tema, Or­ta­okul Tema Ve Lise Tema eği­tim prog­ram­la­rı­nı ge­liş­ti­re­rek uy­gu­la­ma­ya devam et­mek­te­dir. 
Ay­rı­ca TEMA Vakfı, özel sek­tör ça­lı­şan­la­rı­na yö­ne­lik Yeşil Yaka, yerel yö­ne­tim­ler ve ka­dın­lar için eko­lo­jik okur­ya­zar­lık prog­ram­la­rı­nı ha­ya­ta ge­çir­mek­te­dir.”dedi.(DATÇA  HABER)


Bu haber 54723 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER YAŞAM HABERLERİ
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer