19-04-2019 11:22 GÜNDEM

''TA­HAM­MÜL­SÜZ­LER­DEN EL­BET­TE HESAP SO­RU­LA­CAK!''

Rıza Ezer : Datça Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Bekir Şahin , Adana ADD Şu­be­sinin “Kur­tu­luş­tan Ku­ru­lu­şa ATA­TÜRK” ko­nu­lu öykü ve şiir ya­rış­ma­sı­na , Adana Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü'nün izin ver­me­me­si ne­de­niy­le ,hu­ku­ki süreç baş­la­tıl­dığını eş zamanlı basın açıklaması ile paylaştı.

''TA­HAM­MÜL­SÜZ­LER­DEN EL­BET­TE HESAP SO­RU­LA­CAK!''

 

Datça  ADD Başkanı  Bekir Şahin  ' in dernek binasında yaptığı eş zamanlı basın açıklaması ''
Adana Şu­be­mi­zin, “Kur­tu­luş­tan Ku­ru­lu­şa ATA­TÜRK” ko­nu­lu öykü ve şiir ya­rış­ma­sı­na; Adana Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü, hiç bir ge­rek­çe gös­ter­mek­si­zin izin ver­me­miş­tir.
Böyle bir ya­rış­ma­ya izin ve­ril­me­me­si­nin yasal ge­rek­çe­si yok­tur, ola­maz da. Kur­ta­rı­cı­mız, Ku­ru­cu­muz ve Tek Ön­de­ri­mi­zin adına ya­pı­la­cak bir ya­rış­ma­yı, Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü neye da­ya­na­rak red­det­miş­tir?
17 yıl­lık si­ya­si ik­ti­da­rın, Ata­türk düş­ma­nı kad­ro­laş­ma­sı­nın en somut ör­nek­le­rin­den bi­ri­ni daha gör­müş olduk. Adana Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü, si­ya­si ik­ti­da­rın iz­dü­şü­mü ola­rak, ATA­TÜRK adına ta­ham­mül­süz­lü­ğü­nü giz­le­ye­me­miş­tir. Ata­türk'ün adın­dan, dü­şün­ce­sin­den ve ay­dın­lı­ğın­dan kork­muş­tur, ürk­müş­tür. Çünkü; ay­dın­lık, ka­ran­lı­ğın pan­ze­hir­dir. Ka­ran­lık, ay­dın­lık­tan çe­ki­nir, ürker.
Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği; Milli Mü­ca­de­le­ye ve Milli Kong­re­le­re da­ya­nan; köklü, geç­mi­şin­den yola çı­ka­rak, el­bet­te bu ta­ham­mül­süz­ler­den, hukuk yo­luy­la hesap so­ra­cak­tır.
Genel Mer­ke­zi­miz­ce; hu­su­met kokan bu ka­ra­rın ip­ta­li için yargı sü­re­ci baş­la­tıl­mış, il­gi­li­ler hak­kın­da suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­nul­muş­tur.
Adana ve tüm şu­be­le­ri­miz­le omuz omuza, Ata­türk Cum­hu­ri­ye­ti­ni ye­ni­den inşa etmek mü­ca­de­le­miz­den asla ödün ver­me­ye­ce­ğiz.Ka­za­na­ca­ğız. Ka­ran­lı­ğı ye­ne­ce­ğiz.


Bu haber 388 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer