23-11-2020 17:54 GÜNDEM

'SOS­YE­TE PA­ZA­RI' ÖNERİSİ ÜZERİNE! SORULARIMIZIN YANITINI İSTİYORUZ.

Sebiha ARSLAN : Datça Sol Parti İlçe Ör­gü­tü , Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar'ın , Fe­ner­bah­çe­li ka­le­ci Vol­kan' ın talip olduğu sosyete pazarı önerisine sıcak bakmasını ,yaptığı basın açıklamasıyla eleştirerek ,sorularımızın yanıtını istiyoruz dedi.

'SOS­YE­TE PA­ZA­RI' ÖNERİSİ ÜZERİNE! SORULARIMIZIN YANITINI İSTİYORUZ.

Sol Parti İlçe Ör­gü­tünün açıklaması şu şekilde ''
1999 yı­lın­dan beri CHP'li Be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nın yö­net­ti­ği Datça Be­le­di­ye­si­nin, son iki yerel seçim ön­ce­sin­de de tanık olun­du­ğu üzere, öte­den beri, Dat­ça­lı­la­ra, yeni ve mo­dern bir pazar yeri sözü ver­di­ği; bu amaç­la, 940 m2 ci­va­rın­da­ki bö­lü­mü Ma­li­ye'den olmak üzere, top­lam 7200 m2'lik bir alanı satın al­dı­ğı, bi­li­nen bir şey­dir.
Bu yer, büyük Mig­ros ile Jan­dar­ma­nın karşı ta­ra­fın­da bu­lu­nan, bir dönem, Kur­ban Bay­ram­la­rı ön­ce­si kur­ban­lık hay­van­la­rın sa­tı­şı­nın ya­pıl­dı­ğı ve şim­di­ler­de ise, be­le­di­ye ta­ra­fın­dan ya­pı­lan yol ça­lış­ma­la­rın­dan çıkan atı­ğın de­po­lan­dı­ğı yer­dir.
Be­le­di­ye, ma­li­ye­ye ait olan bö­lü­mü de satın al­dık­tan sonra, 6 Mart 2020 ta­ri­hin­de, Datça' lı üre­ti­ci­le­ri ve pa­zar­cı­la­rı Be­le­di­ye Baş­ka­nı'nın oda­sın­da top­lan­tı­ya ça­ğır­mış ve bu top­lan­tı­da, ya­pıl­ma­sı dü­şü­nü­len pazar yeri ile il­gi­li ola­rak açık­la­ma­lar­da bu­lun­muş­tu.
Şimdi ise, Be­le­di­ye Baş­ka­nı'nın 3 Kasım günü ya­pı­lan be­le­di­ye Mec­li­si'nin Kasım ayı ola­ğan top­lan­tı­sın­da yap­tı­ğı açık­la­ma­dan öğ­re­ni­yo­ruz ki, Fe­ner­bah­çe­li ka­le­ci Vol­kan, bu yere, ken­di­si­nin bir pazar yeri ya­pa­bi­le­ce­ği­ni, söy­le­ye­rek, talip olmuş.
Öne­ri­ye sıcak bakan Baş­ka­nın söy­le­mi­ne göre, öne­ri­len bu pazar ye­ri­nin bir ör­ne­ği İstan­bul Ba­şak­şe­hir' de var­mış ve 'Sos­ye­te Pa­za­rı' ola­rak bi­li­ni­yor muş.
Ka­le­ci Vol­kan, bu pazar yeri in­şa­atı için be­le­di­ye­den beş kuruş dahi talep et­mi­yor muş; çünkü, bu yerin be­de­li­ni, pazar ye­rin­de tez­gah tah­sis ede­ce­ği pa­zar­cı­lar­dan (üre­ti­ci­ler, sey­yar es­naf­lar, ma­nav­lar vb.) al­ma­yı dü­şü­nü­yor muş!
En alta bir oto­park, zemin kata pazar yeri ve üs­tü­ne de her daim fa­ali­yet yü­rü­tecek iş yer­le­ri ola­cak şe­kil­de öne­ri­len bu pazar ye­rin­de haf­ta­da bir gün değil, iki gün pazar açıl­ma­sı­nı is­te­yen ka­le­ci Vol­kan'a göre, ya­pı­lan mas­ra­fın al­tın­dan başka türlü kal­kı­la­mı­yor muş. Baş­kan ise, Cu­mar­te­si Halk Pa­za­rı ile Çar­şam­ba günü açı­lan Özbel Üre­ti­ci Pa­za­rı­nın bu ya­pı­la­cak bina içe­ri­si­ne alı­na­bi­le­ce­ği­ni ve böy­le­ce haf­ta­da iki gün pazar açıl­mış ola­ca­ğı­nı, dü­şü­nü­yor muş.
Şim­di­ler­de çok yoğun göç alsa da, Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mı­zın söy­le­mi­ne göre, nü­fu­su 40.000 ile sı­nır­lan­ma­sı dü­şü­nü­len bir yere, tek amacı rant elde etmek olan bir ser­ma­ye sa­hi­bi, neden böy­le­si bir ya­tı­rım yap­ma­yı dü­şü­nür?
Bi­le­mi­yo­ruz.
Ama, bu tek­li­fin ka­mu­oyun­ca sağ­lık­lı bir bi­çim­de tar­tı­şı­la­bil­me­si için bazı so­ru­la­rın ya­nıt­la­rı­nın ve­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ne, ina­nı­yo­ruz:
1-Dat­ça Be­le­di­ye­si pazar yeri yap­mak için satın al­dı­ğı bu yeri tah­sis etmez ise, FB'li Ka­le­ci Vol­kan, Datça'da, bir 'Sos­ye­te Pa­za­rı' ku­ma­yı, yine de dü­şü­nür mü?
2- Cu­mar­te­si günü açı­lan Halk Pa­za­rı ile Çar­şam­ba günü açı­lan Özbel Üre­ti­ci Pa­za­rı'nın yanı sıra değil, bu iki pazar dö­nüş­tü­rü­le­rek 'Sos­ye­te Pa­za­rı' açı­lır ise, bu, yüz­ler­ce yıl­lık bir ge­le­ne­ğin ifa­de­si ola­rak var ola­ge­len pa­za­rın, sos­yal de­mok­rat ni­te­lik­li bir yö­ne­tim eliy­le özel­leş­ti­ril­me­si, an­la­mı­na gel­mez m?
3- Doğ­ru­dan ken­di­le­ri­ni il­gi­len­di­ren bir ko­nu­da, Dat­ça­lı üre­ti­ci­le­rin ve 2005 yı­lın­da, za­ma­nın CHP'li Mar­ma­ris Be­le­di­ye Baş­ka­nı sayın Ali Acar'ın pazar yeri ya­pı­mı çer­çe­ve­sin­de ken­di­le­rin­den al­dı­ğı (o günün pa­ra­sıy­la) yedi (7) bin TL. 'katkı payı' ne­de­niy­le ağız­la­rı yanık olan sey­yar es­naf­la­rın; yol aça­ca­ğı olası yı­kı­cı so­nuç­la­rı iti­ba­riy­le küçük iş yeri sa­hip­le­ri­nin ve Datça'da ya­şa­yan her yurt­ta­şın, böy­le­si bir ko­nu­da, iş işten geç­me­den ve bi­la­ha­re, 'par­don, dü­şü­ne­me­dik' demek zo­run­da kal­ma­dan önce, mut­la­ka ama mut­la­ka, ne dü­şün­dü­ğü­nü öğ­ren­mek, ge­rek­mez mi?
4- Datça Be­le­di­ye­si, bu­gün­kü de­ğe­ri çift ra­kam­lı mil­yon Türk Li­ra­sı ola­rak tah­min edi­len bu yeri ka­le­ci Vol­kan ya da bir baş­ka­sı­na tah­sis eder ise, Be­le­di­ye­nin ve do­la­yı­sıy­la Dat­ça­lı­la­rın bu tah­sis­ten ka­zan­cı ne ola­cak­tır?
5- Dat­ça­lı­la­rın fark­lı bi­çim­ler­de kat­kı­la­rı sağ­la­na­rak, bu pazar yeri, Datça Be­le­di­ye­si ön­der­li­ğin­de ya­pı­la­maz mı? Datça Be­le­di­ye­si, Mart ayına kadar, bu pazar ye­ri­ni, kendi ola­nak­la­rı ile ya­pa­bi­le­ce­ği­ne dair bir öz­gü­ven duy­gu­su­na sahip iken, ne ol­muş­tur da bu öz­gü­ven duy­gu­su­nu yi­tir­miş ve bunun so­nu­cu, ka­le­ci Vol­kan'dan gelen bir tek­li­fi dil­len­dir­me­ye baş­la­mış­tır?...
Bil­gi­len­di­ril­mek is­ti­yo­ruz! 16.11.2020


Bu haber 895 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer