15-07-2019 12:00 GÜNDEM

SINDI'DAKİ YAN­GI­NIN SEBEBİ SİGARA İZMARİTİ

Sebiha ARSLAN : Datça ,Sındı ma­hal­le­sin­de Per­şem­be günü yol ke­na­rın­da zirai tar­la­da çıkan yan­gı­nın se­be­bi­nin kesin ol­ma­mak­la bir­lik­te si­ga­ra iz­ma­ri­tin­den çık­tı­ğı­nı tah­min edi­li­yor.

SINDI'DAKİ YAN­GI­NIN SEBEBİ SİGARA  İZMARİTİ

Sındı ma­hal­le­sin­de Per­şem­be günü ( 13.07.2019) saat 16:00 sı­ra­la­rın­da çıkan ve yak­la­şık 2 sa­at­lik bir ça­lış­ma­nın ar­dın­dan kont­rol al­tı­na alı­nan zirai tar­la­da çıkan yan­gı­n ile il­gi­li in­ce­le­me­ler devam edi­yor. Yan­gı­nın mey­da­na gel­di­ği böl­ge­de in­ce­le­me yapan yet­ki­li­ler yan­gı­nın si­ga­ra iz­ma­ri­tin­den çık­mış olma ih­ti­ma­li üze­rin­de dur­duk­la­rı­nı be­lirt­ti.6 ara­söz 1 he­li­kop­ter ve 20 iş­çi­nin mü­da­ha­le ede­rek 2 sa­at­te kont­rol al­tı­na al­dı­ğı yan­gın­da 3 dö­nüm­lük tarla içe­ri­sin­de bu­lu­nan met­ruk bir bina ve 12 zey­tin ağacı' da yan­gın­da zarar gördü. Edinilen bilgiye göre; yan­gı­nın si­ga­ra iz­ma­ri­tin­den çık­mış ola­bi­le­ce­ğin­den şüp­he­len­dik­le­ri­ni söyleyen  yetkililer  ''Yan­gı­nın mey­da­na gel­di­ği yer yol üstü bir mev­kii. Böyle olun­ca yol­dan geçen her­han­gi bi­ri­nin atmış ol­du­ğu si­ga­ra iz­ma­ri­ti yan­gı­na sebep olmuş ola­bi­lir. Bu­nun­la il­gi­li eli­miz­de net bir delil yok fakat yıl­lar­dır yap­mış ol­du­ğu­muz orman yan­gın­la­rıy­la il­gi­li in­ce­le­me­ler ve araş­tır­ma­lar doğ­rul­tu­sun­da bu so­nu­ca var­dı­ğı­mı­zı söy­le­ye­bi­li­riz. Orman yan­gın­la­rı ge­nel­de atı­lan iz­ma­rit­le­rin bir böl­ge­yi tu­tuş­tur­ma­sı ve o böl­ge­de baş­la­yan alev­le­rin diğer böl­ge­le­re sıç­ra­ma­sı ile mey­da­na gelir. Ko­nuy­la il­gi­li in­ce­le­me­miz devam edi­yor .Fail yada failler araştırılıyor ama de­di­ğimiz  gibi biz si­ga­ra iz­ma­ri­ti ih­ti­ma­li üze­rin­de duruyoruz..?Vatandaş­la­rı­mı­zın yangınlara karşı  daha du­yar­lı ve daha dik­kat­li dav­ran­ma­la­rı­nı is­ti­yo­ruz'' dedi.


Bu haber 503 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer