05-10-2020 17:17 GÜNDEM

ŞİFA DEPOSU MOR PA­TA­TES’İN HA­SA­DI­NA BAŞ­LAN­DI

Sebiha ARSLAN : Nisan ayın­da ekimi ya­pı­lan mor pa­ta­tes­ler ilk kez top­lan­ma­ya baş­lan­dı.Datça'da çok nadir üre­ti­ci ta­ra­fın­dan di­ki­mi ya­pı­lan mor pa­ta­tes in ki­lo­su 20 ila 25 TL den sa­tı­şa su­nu­lu­yor. Datça Gül­lük mev­ki­in­de ya­şa­yan 70 ya­şın­da­ki Hasan Ha­rıp­cı bir ar­ka­da­şı­nın tav­si­ye­siy­le geçen yıl 30 kök pa­ta­tes­le baş­la­dı­ğı­nı mor pa­ta­te­se bu sene kendi ye­tiş­tir­di­ği fi­de­ler­le ,300 kök 'mor pa­ta­tes' ekimi yaptı. Ha­rıp­cı yap­tı­ğı açık­la­ma­da fay­da­la­rı say­mak­la bit­me­yen mor pa­ta­te­si ,bazen de ta­nı­tım için üc­ret­siz ver­di­ği­ni söy­le­di.

ŞİFA DEPOSU MOR PA­TA­TES’İN HA­SA­DI­NA BAŞ­LAN­DI

Ha­rıp­cı " Bir ar­ka­da­şı­mın tav­siye­siy­le, geçen yıl de­ne­me ola­rak baş­la­dı­ğım mor pa­ta­te­sin lez­ze­ti ,fay­da­sı ve bol ve­ri­mi ile bu sene 3 dö­nüm­lük ara­zi­me,10 kat faz­la­laştıra­rak 300 kök dikim yap­tım.1 ol­gun­laş­mış pa­ta­tes 8 ki­lo­ya kadar bü­yü­ye­bi­li­yor. Her kök­ten yak­la­şık 40 kilo ci­va­rı ürün alı­yo­ruz. İlaç yok gübre yok.​                          Top­rak­ta 1 yıla yakın ka­la­bi­li­yor.​Aktur pa­za­rın­da ve Gül­lük mev­ki­in­de­ki satış ye­ri­miz­de ,satış yap­tık­ça hasat edi­yo­ruz taze taze sa­tı­yo­ruz. Datça böl­ge­sin­de çok bilen yok.​daha çok İstan­bul An­ka­ra'dan gelen ta­til­ci­ler so­ru­yor.​Ben bazen üc­ret­li bazen üc­ret­siz mor pa­ta­tes­le­rin hem ta­nı­tı­mı­nı hem sa­tı­şı­nı ya­pı­yo­rum. Çift­çi ar­ka­daş­la­ra tav­si­ye edi­yo­rum.​Bu sene 300 kök pa­ta­tes­ten 15 ton ci­va­rı ürün bek­li­yo­rum.​
Mor pa­ta­tes , pasta ve börek gibi yi­ye­cek­le­rin ya­pı­mın­da kul­la­nı­la­bi­lir­ken, çe­şit­li has­ta­lık­lar­la sa­vaş­ma­da fay­da­lı bir besin .Şeker has­ta­lı­ğın­dan, pros­ta­ta , damar sertliğinden kansere kadar fay­da­lı ol­du­ğu bi­lin­mek­te. Vi­ta­min de­ğe­ri yük­sek olan Mor pa­ta­tes, B vi­ta­mi­ni, A vi­ta­mi­ni ve C vi­ta­mi­ni açı­sın­dan son de­re­ce kuv­vet­li bir be­sin­. Lif oranı çok yük­sek, ni­şas­ta oranı çok düşük. Çok iyi bir kar­bon­hid­rat. Nor­mal pa­ta­tes­ten tadı da fark­lı, için­de­ki vi­ta­min ola­rak da fark­lı. 

An­ti­ok­si­dan de­ğe­ri çok yük­sek, sof­ra­la­rı­mız­da gö­re­bi­le­ce­ği­miz çok sağ­lık­lı bir sebze'' dedi.


Bu haber 1597 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer