10-01-2020 16:32 GÜNDEM

ŞEHİT ERSOY YO­RUL­MAZ DOĞUM GÜ­NÜN­DE ANIL­DI

Sebiha ASRLAN : Er­zu­rum'da 1994 yı­lın­da şehit olan Öğ­ret­men Ersoy Yo­rul­maz (54) doğum gü­nün­de, adı­nın ve­ril­di­ği Şehit Ersoy Yo­rul­maz Ana­do­lu Li­se­sin­de tö­ren­le anıl­dı.

ŞEHİT ERSOY YO­RUL­MAZ DOĞUM GÜ­NÜN­DE ANIL­DI

 

Er­zu­rum'un Tek­man İlçe­si­ne bağlı Taş­ke­sen kö­yün­de 8 aylık sta­jer Öğ­ret­men iken şehit edi­len ''Şehit Ersoy Yo­rul­maz 'ın doğum günü olan 8 Ocak gü­nün­de ay­rı­ca okula is­mi­nin ve­ri­li­şi­nin 26. yıl dö­nü­mün­de dü­zen­le­nen prog­ram­la anıl­dı.
Prog­ra­ma Şehit Ersoy Yo­rul­maz' ın ba­ba­sı Meh­met Dur­sun Yo­rul­maz,An­ne­si Nur­ten Yo­rul­maz,Ab­la­sı Nevin Yo­rul­maz , İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Fer­man Ak­bu­lut,Öğ­ret­men ,Öğ­ren­ci ve Ve­li­ler ka­tıl­dı.
Anma Prog­ra­mı , Ulu Önder Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk, şe­hit­le­ri­miz ve Şehit Ersoy Yo­rul­maz' ın ma­ne­vi hu­zu­run­da Saygı Du­ru­şu ve İstik­lal Mar­şı­mı­zın söy­len­me­si ile baş­la­dı.
Günün anlam ve öne­mi­ni be­lir­ten ko­nuş­ma­yı Okul Mü­dü­rü Sehel E. Ay­do­ğan yaptı. Ay­do­ğan özet­le '' Bugün 8 Ocak 2020 sev­gi­li Ersoy'un ara­mız­dan ay­rı­lı­şı­nın 26. yıl dö­nü­mü.Ve ken­di­si­nin 54. yaş günü…Ke­li­me­ler ki­fa­yet­siz ve an­lam­sız
Bir ba­ba­nın, bir an­ne­nin bir aile­nin ya­şa­dı­ğı tarif edi­le­mez acı…Tarif edi­le­mez… yeri dol­du­ru­la­maz bir yok­luk…Bu yok­lu­ğun- yok olu­şun -ya­nın­da Yo­rul­maz aile­si­nin ya­şa­dı­ğı bir onur. Paha bi­çi­le­mez.Ev­lat­la­rı­nın eriş­ti­ği şe­hit­lik mer­te­be­si.Şimdi yap­ma­mız ge­re­ken ,Şa­irin dört­lük­te be­lirt­ti­ği gibi dünya üs­tün­de , top­rak­ta kal­mak.?Son­suz top­ra­ğa bin­ler­ce tohum serp­mek
Bin­ler­ce Ersoy..?Hun­har­ca şehit edi­len Ersoy ye­ri­ne bin­ler­ce­si..?Yur­du­muz ye­şer­sin , çi­çek­len­sin diye. Aman­sız düş­man ce­ha­le­te ile yenik düş­sün.Bin­ler­ce vatan ev­la­dı ye­tiş­sin.Bin­ler­ce vatan ev­la­dı Türk is­tik­la­li­ni, Türk Cum­hu­ri­ye­ti­ni ile­le­bet mu­ha­fa­za ve mü­da­fa etsin diye ...?Sen rahat uyu Ersoy Yo­rul­maz… He­pi­miz görev ba­şın­da­yız…Ruhun şad olsun.?Seni sevgi ve rah­met­le anı­yo­ruz'' dedi.
Çocuk Ge­li­şi­mi sı­nı­fı öğ­ren­ci­le­ri Hande Çe­tük­ka­ya ve Emir Sön­mez gi­tar­la­rı eş­li­ğin­de 9-B sı­nı­fı öğ­ren­ci­si Aysu Ma­vi­yıl­dız Ersoy Yo­rul­maz' ın ha­ya­tı­nı an­lat­tı.
Duy­gu­lu an­la­rın ya­şan­dı­ğı anma tö­re­nin­de Şehit Ersoy Yo­rul­maz' ın ba­ba­sı Meh­met Dur­sun Yo­rul­maz '' güç­lük­le yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da '' Oğ­lu­mu kay­bet­tim. 26 yıl­dır dün­yam yı­kıl­dı.(der­ken göz­yaş­la­rı­nı tu­ta­ma­dı)Siz­le­re çok te­şek­kür ede­rim. Sağ olun var olun'' dedi. Anne Nur­ten Yo­rul­maz ve Ab­la­ Nevin Yo­rul­maz ise et­kin­lik bo­yun­ca göz yaş­la­rı­na hakim ola­ma­dı.
Anma Prog­ra­mı , Ar­ka­da­şı­nın gö­züy­le Ersoy Yo­rul­maz, Müzik Din­le­ti­si, Şe­hi­di­me Mek­tup Te­ma­lı kom­po­zis­yon ya­rış­ma­sı , Ödül Tö­re­ni ve
Şehit Ersoy Yo­rul­maz anı­sı­na alı­nan fi­dan­lar' ın Baba M. Dur­sun Yo­rul­maz' a TEMA Vakfı - Ser­ti­fi­ka­sı tak­tim edil­me­si ile son buldu.


Bu haber 791 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer