13-09-2022 16:49 GÜNDEM

SAHTE BEL­GE­Lİ 50 MİL­YON DO­LAR­LIK VUR­GUN

Sebiha ARSLAN : Muğla mer­kez­li 6 ilde, sahte bel­ge­ler­le do­lan­dı­rı­cı­lık ile il­gi­li ola­rak gö­zal­tı­na alı­nan 11 ki­şi­den 10'u, Datça'da tu­tuk­lan­dı. Do­lan­dı­rı­cı­lık bo­yu­tu­nun ise 50 mil­yon do­la­rı bul­du­ğu be­lir­til­di.

SAHTE BEL­GE­Lİ 50 MİL­YON DO­LAR­LIK VUR­GUN

Datça Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı ta­ra­fın­dan baş­la­tı­lan so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da ,sahte bel­ge­ler, sahte banka te­mi­nat mek­tup­la­rıy­la kan­dı­ra­rak yük­sek de­ğer­de­ki arsa ve tar­la­la­rı­nı satın alıp kur­duk­la­rı pa­ra­van şir­ket­ler ara­sın­da dev­re­de­rek do­lan­dı­ran ,11 şüp­he­li­nin 10'u tu­tu­lan­dı.

Muğla Ka­çak­çı­lık ve Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şube Mü­dür­lü­ğü ile Mali Suç­lar Büro Amir­li­ği ekip­le­rin­ce ya­pı­lan tek­nik ve fi­zi­ki ta­ki­bin ar­dın­dan, 9 Eylül'de Datça, Bod­rum, Milas ve Men­te­şe'nin yanı sıra İstan­bul, İzmir, An­ka­ra, Ga­zi­an­tep ve Te­kir­dağ'da be­lir­le­nen ad­res­le­re eş za­man­lı ope­ras­yon dü­zen­le­miş, B. K. (39), Ö.S. (30), M.Y. (36), M.Ç (31), N.T.( 37), F.C. (43), G.C. (41), O Y.(35), M.G. (33), M F. (43) ve Y.K. (34) gö­zal­tı­na alın­mış­tı.

6 ilde gö­zal­tı­na alı­nan 11 şüp­he­li, Pa­zar­te­si günü Datça'da ad­li­ye­ye sevk edil­di. Şüp­he­li­ler­den 10'u tu­tuk­lan­dı, M.F. ise adli kont­rol şar­tıy­la ser­best bı­ra­kıl­dı.
İki Şüp­heli Ara­nı­yor
So­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da 2 ki­şi­nin daha ya­ka­lan­ma­sı için ça­lış­ma­lar sü­rer­ken, do­lan­dı­rı­cı­lık şe­be­ke­si­nin he­def­le­ri­ne al­dık­la­rı ki­şi­le­rin gay­ri­men­kul­le­ri­ne de­ğer­le­ri­nin çok üze­rin­de tek­lif­ler­de bu­lu­nup, ka­pa­ro­lar öde­ye­rek, kalan mik­tar­la­rı ise, 'yurt dı­şın­dan para ge­lin­ce ödeme ya­pa­ca­ğız' di­ye­rek kan­dı­ra­rak do­lan­dır­dık­la­rı be­lir­len­di.
Şe­be­ke­nin bu yolla yak­la­şık 50 mil­yon do­lar­lık vur­gun yap­tı­ğı bil­di­ril­di.


Bu haber 841 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer