18-09-2020 17:45 GÜNDEM

''SAĞ­LIK İÇİN HEPİMİZ İÇİN''

Sebiha ARSLAN : İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan 81 il va­li­li­ği­ne gön­de­ri­len ge­nel­ge­nin ar­dın­dan Datça ge­ne­lin­de de “Sağ­lık İçin He­pi­miz İçin” mot­to­su ile de­ne­tim­ler ger­çek­leş­ti­ril­me­ye devam edi­yor.

''SAĞ­LIK İÇİN HEPİMİZ İÇİN''

Bu kap­sam­da Datça Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban ile be­ra­be­rin­de­ki kont­rol yet­ki­li­le­ri ,Kum­luk ve Taş­lık Plajı ,Yat Li­ma­nı ile Ata­türk Cad­de­sin­de ,başta yeme içme hiz­me­ti veren iş­let­me­ler olmak üzere genel de­ne­tim­le­ri­ne ara­lık­sız devam edi­yor. İşlet­me sa­hip­le­ri­ne Ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı kap­sa­mın­da alın­ma­sı ge­re­ken ön­lem­ler ve uyul­ma­sı ge­re­ken ku­ral­lar ko­nu­sun­da uya­rı­lar­da bu­lu­nul­du. Bazı iş­let­me­ler­de masa me­sa­fe­le­ri öl­çü­le­rek, gi­riş­ler­de zo­run­lu olan ateş ölçer ve maske kul­la­nı­mı kont­rol edil­di.
De­net­le­me son­ra­sı açık­la­ma­da bu­lu­nan Kay­ma­kam Mesut Çoban ; “Tüm ül­ke­de ol­du­ğu gibi Datça'da da diğer ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rı­mı­zın ka­tı­lı­mıy­la de­ne­tim­le­ri­mi­zi sık­lık­la ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz. Ama­cı­mız va­tan­daş­la­rı­mı­zı ve iş­let­me­ci­le­ri­mi­zi ve il­çe­mi­ze zi­ya­re­te gelen mi­sa­fir­le­ri­miz uyar­mak ve bi­linç­len­dir­mek” dedi.


Bu haber 644 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer