18-05-2022 16:26 GÜNDEM

''REFİK KAY­MA­KAM'' ÖZLEM DOĞAN STA­JI­NI TA­MAM­LA­DI

Sebiha ARSLAN : Ka­ra­bük Va­li­li­ği Kay­ma­kam Adayı Özlem Doğan (26), Datça Kay­ma­ka­mı­mız Mesut Çoban'ın bilgi, de­ne­yim ve tec­rü­be­le­rin­den ya­rar­lan­mak için yak­la­şık 3 ay süren sta­jı­nı ta­mam­la­dı.

''REFİK KAY­MA­KAM'' ÖZLEM DOĞAN STA­JI­NI   TA­MAM­LA­DI

İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Per­so­nel Genel Mü­dür­lü­ğü'nün oluru ile Kay­ma­kam Mesut Çoban'ın   hi­ma­ye­sin­de, ''Kay­ma­kam Re­fi­ki'' ola­rak Datça' ya gelen Özlem Doğan, Ka­ra­bük Va­li­li­ğin­de 2022 yı­lın­da '' Aday Kay­ma­kam ola­rak gö­re­ve baş­la­dım'' dedi.Doğan, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sı­nın de­va­mın­da '' Mes­le­ğe kabul edil­di­ği­miz ilk üç yıl Kay­ma­kam Adayı un­va­nı ta­şı­yo­ruz. Kay­ma­kam aday­lı­ğın­da ilk iki ayı­mız bir İl Va­li­li­ğin­de staj ile ge­çi­yor. Beni de Ba­kan­lı­ğı­mız Ka­ra­bük Va­li­li­ği­ne gö­rev­len­dir­di. Orada Dev­let teş­ki­la­tı ve İl teş­ki­la­tı­nı ta­nı­yo­ruz. Ba­kan­lı­ğı­mız bilgi bi­ri­ki­mi ve tec­rü­be­sin­den ötürü beni Datça Kay­ma­ka­mı­mız Sayın Mesut Çoban' ın ya­nı­na ''Kay­ma­kam Re­fi­ki'' ola­rak gö­rev­len­dir­di. Yak­la­şık üç aydır Kay­ma­ka­mı­mız Mesut bey, bana mes­le­ği an­la­tı­yor ve ta­nı­tı­yor. Çe­şit­li staj­la­rın ar­dın­dan daha sonra İngil­te­re'de dil eği­ti­mi­ni ve dö­nüş­te 4 ay dü­zen­le­nen Kay­ma­kam­lık kur­su­nu ta­mam­la­dık­tan sonra asa­le­ten Kay­ma­kam ola­rak gö­re­ve ata­na­ca­ğım. Bu­ra­da Kay­ma­ka­mı­mız Mesut bey ile be­ra­ber zi­ya­ret­le­re, halk top­lan­tı­la­rı­na ka­tı­lı­yor, daire amir­le­riy­le top­lan­tı­lar ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz.Datça'yı çok be­ğen­dim. Sakin ve güzel bir tatil ka­sa­ba­sı. Kıy­met­li mes­lek bü­yü­ğüm Mesut Çoban' ın bilgi, de­ne­yim ve tec­rü­be­le­rin­den ya­rar­la­nı­yor ol­ma­nın onuru ve mem­nu­ni­ye­ti­nin yanı sıra per­so­ne­lin uyum­lu ol­ma­sı ve Datça hal­kı­nın sı­cak­kan­lı ol­ma­sı, Datça' dan git­me­mi zor­laş­tı­ra­cak'' dedi.
Kay­ma­kam adayı Özlem Doğan kim­dir?
İstan­bul do­ğum­lu olan 26 ya­şın­da­ki Doğan, aslen Ka­ra­bük­lü. İlk, Orta ve Lise öğ­re­ni­mi­ni İstan­bul'da ta­mam­la­dı. Ka­ra­bük Üni­ver­si­te­si Kamu Yö­ne­ti­mi Bö­lü­mün­den 2018 yı­lın­da mezun oldu. Doğan, ay­rı­ca Ka­ra­bük Üni­ver­si­te­si­nin ilk Kay­ma­kam adayı.


Bu haber 508 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer