06-05-2019 19:45 GÜNDEM

''REFİK KAY­MA­KAM'' ,ORAY GÜVEN DATÇA' DA STAJA BAŞ­LA­DI

Sebiha ARSLAN : Bi­le­cik Va­li­li­ği, Kay­ma­kam Adayı Oray Güven (27) Datça Kay­ma­ka­mı­mız Mesut Çoban'ın bilgi, de­ne­yim ve tec­rü­be­le­rin­den ya­rar­lan­mak için üç haf­ta­lı­ğı­na İlçe­mi­ze ge­le­rek staja baş­la­dı.

''REFİK KAY­MA­KAM'' ,ORAY GÜVEN DATÇA' DA STAJA BAŞ­LA­DI

 

İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Per­so­nel Genel Mü­dür­lü­ğü'nün tak­di­riy­le ,Datça Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban hi­ma­ye­sin­de , ''Kay­ma­kam Refik'' adayı ola­rak Datça' ya gelen , Oray Güven , Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan Bi­le­cik Va­li­li­ğin­de 2019 yı­lın­da '' Aday Kay­ma­kam ola­rak gö­re­ve baş­la­dım'' dedi. Güven ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sı­nın de­va­mın­da Mes­le­ğe kabul edil­di­ği­miz ilk üç yılı Kay­ma­kam adayı un­va­nı ta­şı­yo­ruz.Kay­ma­kam­lık aday­lı­ğın­da ilk iki ayı­mız bir İl Va­li­li­ğin­de staj ile ge­çi­yor.Beni' de Ba­kan­lı­ğı­mız Bi­le­cik Va­li­li­ği­ne gö­rev­len­dir­di.Orada Dev­let Teş­ki­la­tı ve İl Teş­ki­la­tı­nı ta­nı­yo­ruz.Ba­kan­lı­ğı­mız de­ne­yim­li ol­ma­sın­dan do­la­yı beni Datça Kay­ma­ka­mı­mız Mesut Çoban 'ın ya­nı­na ''Kay­ma­kam Refik'' i ola­rak gö­rev­len­dir­di.Üç hafta bo­yun­ca bu­ra­da Kay­ma­ka­mı­mız Mesut Bey , kendi ya­nın­da bana mes­le­ği an­la­tı­yor ve ta­nı­tı­yor.3 haf­ta­lık sü­re­cin so­nun­da Ba­kan­lı­ğı­mız beni bir yıl sü­re­sin­ce Tür­ki­ye'nin her­han­gi boşta bu­lu­nan bir il­çe­sin­de gö­rev­len­di­recek. 1 yıl­lık sü­re­cin ar­dın­dan 1 yılda İngil­te­re' de dil eği­ti­mi­miz ve dö­nüş­te 4 ay dü­zen­le­nen Kay­ma­kam­lık kur­su­nu ba­şa­rıy­la ta­mam­la­dık­tan sonra aslen Kay­ma­kam ola­rak gö­re­ve ata­na­ca­ğım.Bu­ra­da Kay­ma­kam Mesut Bey ile be­ra­ber zi­ya­ret­le­ri­ne ,halk top­lan­tı­la­rı­na ka­tı­lı­yor, daire amir­le­riy­le top­lan­tı­lar ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz.Kay­ma­kam beyin ol­ma­dı­ğı aynı an­da­ki top­lan­tı­la­ra ye­ri­ne ve­ka­le­ten ka­tı­la­rak tem­sil edi­yo­rum'' İlk ola­rak Datça gibi bir güzel bir tatil ka­sa­ba­sın­da ve Kay­ma­kam Mesut Çoban' ın bilgi, de­ne­yim ve tec­rü­be­le­rin­den ya­rar­la­nı­yor ol­ma­nın ay­rı­ca mem­nu­ni­ye­ti­ni ya­şı­yo­rum'' dedi.

Kay­ma­kam Adayı Oray Güven Kim­dir?
Bolu do­ğum­lu olan 27 ya­şın­da­ki Güven ,İlk ,Orta ve Lise öğ­re­ni­mi­ni Bolu'da ta­mam­la­dı.Bolu Abant İzzet Bay­sal Üni­ver­si­te­si İkti­sat Bö­lü­mü­nü Me­zu­nu .3 yıl bo­yun­ca Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı Bursa Vergi Da­ire­si Baş­kan­lı­ğın­da Gelir Uzman Yar­dım­cı­sı ola­rak ça­lış­tı.2019 yı­lın­da Kay­ma­kam­lık mes­le­ği­ne kabul edil­di.


Bu haber 977 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer