05-10-2020 17:16 GÜNDEM

REALİST HA­YALCİ!

Sebiha ARSLAN : “Ha­ya­li kuv­vet­li olan ama bil­gi­si ol­ma­yan kim­se­nin ka­nat­la­rı var­dır, fakat ayak­la­rı yok­tur/ JO­UBERT

REALİST HA­YALCİ!

Ha­yal­le­ri­nin pe­şin­den koşan in­san­lar cesur in­san­lar­dır. Tıpkı Rabia Sa­çı­ka­ra gibi.Kendi de­yi­miy­le ­de "doğa saçlı kadın "gibi. Baş­lı­ğı­mı­zı ona özel attık. Çünkü ha­yal­le­ri­nin pe­şin­den koşan ger­çek­çi biri.
Bir de hep hayal edip, onu ger­çek­leş­tir­mek için adım at­ma­yan in­san­lar var­dır. On­la­ra sa­de­ce ha­yal­pe­rest de­ni­yor.
Rabia Sa­çı­ka­ra, de­yi­miy­le doğa saçlı kadın ,daha 26 ya­şın­da. Mi­mar­lık eği­ti­mi­ni ya­rı­da bı­ra­kıp, 4 yıl önce, An­tal­ya'dan yola çıkıp, otos­top­la, Tür­ki­ye'nin tüm il­le­ri­ni gez­miş biri.
Şu anda Datça'da. Karia yol­la­rın­da gezip, Datça'nın gü­zel­li­ği­ni ya­şı­yor. Datça'da öyle fazla otos­to­pa ge­rek­si­ni­mi de yok!He­de­fin­de, bu­ra­dan Hin­dis­tan'a git­mek var. Yine aynı yön­tem­le. Hin­dis­tan yol­cu­lu­ğu­na çık­ma­dan önce, Datça'da bolca ok­si­jen de­po­la­ma­ya gel­dim diyor.
Rabia Ha­nı­ma küçük bazı tav­si­ye­ler­de bu­lun­mak is­te­riz;Ha­yal­le­ri­nin pe­şin­den koş­mak, is­te­di­ği­ni yap­mak çok güzel. Ama bunun so­nun­da, bir bi­ri­ki­min ol­ma­lı;
Dün­ya­nın en ünlü gez­gi­ni ve ka­şi­fi Marco Polo'dur. O sa­de­ce gez­me­miş, ke­şif­ler de yap­mış. Bize hala, kay­bol­ma­mış, bir İpek Yolu bı­rak­mış!
Ül­ke­mi­zin dün­ya­ca ünlü gez­gi­ni Ev­li­ya Çe­le­bi'dir. O da büyük yer­ler keş­fet­miş, coğ­raf­ya­mı­zı avu­cu­nun içine almış, biz­le­re ak­tar­mış.Bir ata­sö­zü­müz ”Ye­di­ğin iç­ti­ğin senin olsun, gör­dük­le­ri­ni anlat!” Sana bunu hep so­ra­cak­lar.
İnşal­lah bun­la­rın not­la­rı var­dır. 

Biz­ler­le pay­la­şır­san, biz de ga­ze­te­miz­de in­san­lar­la pay­la­şı­rız.

Doğa Saçlı Kadın! Yolun açık olsun..


Bu haber 370 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer