02-08-2018 17:34 GÜNDEM

''RALLY TURKEY'' İLE DATÇA TURİZMİ ŞAHA KAL­KA­CAK!

Sebiha ARSLAN : Dünya Ralli Şam­pi­yo­na­sı'nın 10. etabı ''Rally Turkey'' 13-16 Eylül'de Datça ,Mar­ma­ris ,Gökova, Ula ve Hisarönü' nde gerçekleşecek. Yak­la­şık 50 bin tu­ristin gelmesinin yanı sıra , 12 bin saat canlı yayın yapılarak ,800 mil­yon ki­şi­ye Datça ,Mar­ma­ris , Muğla il­çe­le­ri ve Tür­ki­ye' ye ta­nı­tı­mı ya­pı­lacak. Dünya Med­ya­dasın' da 10 bin­den fazla man­şet olacak.

''RALLY TURKEY'' İLE DATÇA TURİZMİ ŞAHA KAL­KA­CAK!


TOS­FED'in (Tür­ki­ye Oto­mo­bil Spor­la­rı Fe­de­ras­yo­nu) or­ga­ni­za­tör­lü­ğün­de dü­zen­le­necek olan Dünya Ralli Şam­pi­yo­na'sının 10. etabı 13-16 Eylül'de Datça, Mar­ma­ris, Ula, Gö­ko­va ve Hi­sa­rö­nün­de ger­çek­le­şecek. “50 ül­ke­de 155 te­le­viz­yon ka­na­lın­da canlı ya­yın­la­na­ca­ğı tah­min edi­len Rally Turkey'in “ Her etabı en az 800 mil­yon kişi iz­le­yecek. 12 Bin saat canlı yayın ya­pı­la­cak olan et­kin­lik Datça ,Mar­ma­ris ve Muğla tu­riz­mi­ni şah­lan­dı­ra­cak
For­mu­la 1'den sonra ya­pı­lan en büyük or­ga­ni­zas­yon olan Dünya Ralli Şam­pi­yo­na­sı'nın 10. etabı 8 yıl­lık ara­dan sonra Tür­ki­ye'de dü­zen­le­necek. 800 mil­yon ki­şi­nin takip et­ti­ği Rally' le, Tür­ki­ye dün­ya­da ta­nı­tı­la­cak.

200 MİLYON DO­LAR­LIK EKO­NOMİ

2 bin ya­ban­cı spor­cu­nun ka­tı­la­ca­ğı or­ga­ni­zas­yo­nu, 50 bini ya­ban­cı tu­rist olmak üzere 100 bine yakın kişi iz­le­yecek. Üç hafta bo­yun­ca tu­rist ağır­la­na­cak olan böl­ge­de, 200 mil­yon do­la­rı aşkın eko­no­mi olu­şa­cak. Or­ga­ni­zas­yon için 8 aydır ciddi ha­zır­lık yap­tık­la­rı­nı be­lir­ten TOS­FED Baş­kan Ve­ki­li Eren Üç­ler­top­ra­ğı, "2010'da İstan­bul'da ya­pı­lan Dünya Ralli Şam­pi­yo­na­sı'nı 8 yıl sonra ye­ni­den ül­ke­mi­ze ge­tir­dik. Bu or­ga­ni­zas­yon için iki yıl­lık söz­leş­me yap­tık. Her yıl dünya ge­ne­lin­de 13 ül­ke­de ya­pı­lan bu or­ga­ni­zas­yo­nun Tür­ki­ye aya­ğı­nı oluş­tur­ma­yı he­def­li­yo­ruz" dedi. Üç­ler­top­ra­ğı, "Or­ga­ni­zas­yo­nun 2 bin ki­şi­lik bir ekibi var.

Bu ekip şam­pi­yo­na­dan bir hafta önce gelip pisti kont­rol edecek. Bir de bu or­ga­ni­zas­yo­nu takip eden ve ağır­lık­lı ola­rak Av­ru­pa­lı olan 50-60 bin ki­şi­lik fa­na­tik se­yir­ci­si var. Onlar da or­ga­ni­zas­yon­dan 1-2 gün önce ge­le­cek­ler. Bu ki­şi­ler et­kin­lik son­ra­sı 1 hafta tatil ya­pa­cak­lar" diye ko­nuş­tu. Or­ga­ni­zas­yo­nun Datça ,Mar­ma­ris'in yanı sıra Gö­ko­va, Hisarönü  ve Ula tu­riz­mi­ne de ka­zan­dı­ra­ca­ğı­nı ak­ta­ran Üç­ler­top­ra­ğı, "Mar­ma­ris'in yatak ka­pa­si­te­si ye­ter­li değil. Bu ne­den­le yakın yer­ler­de de ko­nak­la­ma­lar ola­cak" dedi.
12 BİN SAAT CANLI YAYIN YA­PI­LA­CAK
Şam­pi­yo­na­nın ülke ta­nı­tı­mı, marka ve ima­jı­na ciddi katkı sağ­la­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Üç­ler­top­ra­ğı, "200-300 ci­va­rın­da ya­ban­cı basın men­su­bu ge­lecek. 150 ül­ke­de, 155 te­le­vi­zyon ka­na­lın­da, 4-5 gün, 12 bin saat canlı yayın ola­cak. Ana med­ya­da 10 bin­den fazla man­şet ola­cak. Bunun mil­yon­lar­ca do­lar­lık rek­lam de­ğe­ri var" dedi.

TÜRKİYE'NİN TA­NI­TI­MI­NA KAT­KI­SI OLA­CAK
Dünya Ralli Şam­pi­yo­na­sı'nın oluş­tur­du­ğu eta­bın her bi­ri­si­ni 800 mil­yon ki­şi­nin iz­le­di­ği­ne işa­ret eden Eren Üç­ler­top­ra­ğı, “50 ül­ke­de 155 te­le­viz­yon ka­na­lın­da canlı ya­yın­la­nı­yor. Dünya ge­ne­lin­de ral­li­ye özel med­ya­da 12 bin man­şet atı­lı­yor. Bizim Mar­ma­ris'te dü­zen­le­ye­ce­ği­miz or­ga­ni­zas­yo­nun adı Rally Turkey ola­cak. Do­la­yı­sıy­la or­ga­ni­zas­yon­da Tür­ki­ye is­mi­nin geç­me­si ve de­va­mın­da canlı ya­yın­da he­li­kop­ter çe­kim­le­rin­den tutun, pro­dük­si­yo­na ve­ri­lecek tüm çe­kim­ler­le bir­lik­te böl­ge­mi­zin doğal gü­zel­lik­le­ri­ni yan­sı­ta­cak. Bun­la­rın hepsi iz­le­yen 800 mil­yon ki­şi­nin ak­lın­da yer edecek. Bu böl­ge­le­rin pa­zar­lan­ma­sı, bi­lin­me­si ta­nı­tım açı­sın­dan mü­kem­mel bir nok­ta­da” dedi.
MAR­MARİS ETABI HA­FI­ZA­LA­RA KA­ZI­NIR
Yarış eta­bı­nı ti­tiz­lik­le ha­zır­la­dık­la­ır­nı ifade eden TOS­FED Baş­kan Ve­ki­li söz­le­ri­ne şöyle devam etti: “Bir tur tek­ne­sin­den tüm etabı çok rahat bir şe­kil­de iz­le­ye­bi­lir­si­niz. Ben id­di­alı ko­nuş­mak is­te­mem ama bu or­ga­ni­zas­yo­nun ha­fı­za­la­ra ka­zı­na­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Biz yurt­dı­şın­da­ki or­ga­ni­zas­yon­lar­da 300 ki­lo­met­re gi­di­lip 50 ki­lo­met­re ya­rı­şıl­dı­ğı­nı da gör­dük. Ve­rim­li­lik açı­sın­dan Rally Turkey dün­ya­nın en kısa ya­rı­şı ola­cak di­ye­bi­li­rim. Bu etap ör­gü­sü­nü başka bir yerde ya­ka­la­mak kolay değil.”

DES­TEK­LER­LE DÜNYA ŞAMPİYONU ÇI­KA­RI­RIZ

Tür­ki­ye'de çok ba­şa­rı­lı milli spor­cu­la­rın ol­du­ğu­nu an­la­tan Üç­ler­top­ra­ğı, "Ayhan Can Güven, Ber­kay Bes­ler ve Ali Türk­kan bizim çok iyi spor­cu­la­rı­mız. Ancak bun­la­rı sa­de­ce Spor Toto ve fe­de­ras­yo­nu­muz des­tek­le­mek­te ve bu des­tek­ler sı­nır­lı kal­mak­ta. Spor­cu­la­rı­mı­zın, özel sek­tör ta­ra­fın­dan des­tek­len­me­si du­ru­mun­da dünya şam­pi­yo­na­sı­nı ala­cak­la­rı­nı dü­şü­nü­yo­ruz" diye ko­nuş­tu


Bu haber 3733 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer