15-02-2021 20:03 GÜNDEM

RAKİPLERİNİN ADINI KENDİ ARAMA MO­TO­RU­NA YAZDI, DİĞER İŞLET­ME­LERİN MÜŞ­TERİLERİNİ KAP­MA­YA ÇA­LIŞ­TI!

Sebiha ARSLAN : Uya­nık Esnaf, Aynı İşi Yapan Ra­kip­le­ri­nin Adını Kendi Arama Mo­to­ru­na Yazdı Hak­sız Yere Diğer İşlet­me­le­rin Müş­te­ri­le­ri­ni Kap­ma­ya Ça­lış­tı Olay geç­ti­ği­miz gün­ler­de ,Datça mer­kez­de ger­çek­leş­ti. Ken­di­ni uya­nık sanan es­na­fı, te­sa­düf eseri müş­te­ri­si ele verdi. Datça Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'nda, pide, lah­ma­cun, soğuk yi­ye­cek­ler ve içe­cek­ler­le, kafe hiz­me­ti veren, ancak pan­de­mi do­la­yı­sıy­la paket ser­vi­si hiz­me­ti ver­me­ye baş­la­yan, iş­let­me­ci; id­di­aya göre, cep te­le­fo­nu uyum­lu sos­yal plat­form­da ver­di­ği rek­lam­lar­da, il­çe­de aynı sek­tör­de iş yapan es­na­fın iş yeri adını kendi arama mo­to­ru­na ya­za­rak, tık­la­nan link­te kendi te­le­fon nu­ma­ra­sı­nı pay­laş­tı. NOT :Meydandaki diğer işletme olan Cumhuriyet Pide Kebap Salonu da diğer MAĞDUR! olan esnaflardan biridir.

RAKİPLERİNİN ADINI KENDİ ARAMA MO­TO­RU­NA YAZDI, DİĞER İŞLET­ME­LERİN MÜŞ­TERİLERİNİ KAP­MA­YA ÇA­LIŞ­TI!

AMİSOS Pide yet­ki­li­si ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ara­ma­da ; bahsi geçen iş­let­me
aran­dı­ğın­da, te­le­fo­nu kendi ad­la­rıy­la değil, "BU­YU­RUN PAKET SERVİS...
diye aç­mak­ta­. Siz A veya B pide, lah­ma­cun vb. bir yeri
ara­dı­ğı­nız­da,"-Bu­yu­run si­pa­ri­şi­ni­zi ala­lım" diye bir ya­nıt­la kar­şı­la­şı­yor­su­nuz. Is­rar­la A veya B iş­let­me­si­ni ara­dı­ğı­mı­zı be­lirt­me­miz üze­ri­ne A veya B iş­let­me­si­nin ka­pa­lı ol­du­ğu­nu, kendi
yap­tık­la­rı ürün­le­rin Datça'nın en iyisi ol­du­ğu­nu be­lirt­mek­te­dir­ler.

AMİSOS Pide ,CAN­TE­EN Datça ,HAR­DAL Cafe,CUM­HURİYET Pide Kebap, Tost­çu ALİ BABA , D-PO Pizza yetkilileri bu durumu açıklayan bir dilekçe  ile gerekli yerlere,( Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ,Datça Esnaf odası ve vb.) şikayetlerinin yapıldığını belirtti.Gazetemizle paylaşılan  açıklama şu şekilde ‘’

DATÇA KA­MU­OYU­NA AÇIK­LA­MA
İçinde bu­lun­du­ğu­muz bu zor dö­nem­ler­de Yi­yecek ve İçecek sek­tö­rün­de fa­ali­yet gös­te­ren biz aşa­ğı­da isim­le­ri be­lir­ti­len Datça es­naf­la­rın­dan ortak
açık­la­ma­dır.
İçinde bu­lun­du­ğu­muz bu zor dö­nem­de ça­lış­ma­la­rı­mı­za bin bir zor­luk­la ,
Per­so­ne­li­mi­zi işsiz bı­rak­ma­mak adına , mas­raf­la­rı­mı­zı kar­şı­la­ya­ma­dan PAKET ve GEL-AL ser­vis şek­lin­de hiz­met ver­me­ye ça­lış­mak­ta­yız.
Top­lu­mun tüm ke­si­mi­ni olum­suz et­ki­le­yen PAN­DEMİ zor­luk­la­rı­nı ye­ne­bil­mek adına top­lum­sal da­ya­nış­ma ge­re­ken bu gün­ler de, ma­ale­sef bu tür da­ya­nış­ma ser­gi­le­me­yi bir ta­ra­fa bı­ra­kın , esnaf ar­ka­daş­la­rı­nın si­pa­riş­le­ri­ni sos­yal medya kur­naz­lı­ğı ile ken­di­ne yö­nel­ten ve ta­ma­men hak­sız ve ya­nıl­tı­cı bir tutum ser­gi­le­ye­rek ken­di­si­ne yö­nel­ten bir es­naf­la kar­şı­laş­mış bu­lun­mak­ta­yız.Go­og­le rek­lam­la­rın­da amaç dik­kat çek­mek­tir. Yap­mış bu­lun­du­ğu­nuz fa­ali­yet­le­ri
vur­gu­la­yan ürün­le­ri­ni­zi ve hiz­met­le­ri­ni­zi ön plana çı­ka­ran ke­li­me­ler Akıl­lı
Te­le­fon­la­rın Go­og­le mo­to­run­da arama yap­tı­rıl­dı­ğın­da sizin fir­ma­nı­zı ön plana çı­ka­ran bir şab­lon­la kar­şı­la­şır­sı­nız. Bu gayet doğal bir uy­gu­la­ma­dır.Ancak , ara­tı­la­cak ke­li­me­ler içe­ri­si­ne rakip ola­rak gör­dü­ğü­nüz iş­let­me­le­rin isim­le­ri­ni ya­zar­sa­nız, rakip firma ara­nır­ken sizin iş­let­me­niz iri pun­to­lar­la te­le­fon nu­ma­ra­nız dik­kat çe­ke­rek ilk sı­ra­da çıkar.Ara­yan Tü­ke­ti­ci X fir­ma­sı ye­ri­ne sizi arar. Bu Hak­sız ve ya­nıl­tı­cı bir re­ka­bet­tir.
Bu anı­lan iş­let­me ara­nıl­dı­ğın­da kendi ismi ile değil, bu­yu­run paket ser­vis
diye te­le­fo­nu aç­mak­ta­dır.Ara­dı­ğı­nız iş­let­me­nin is­mi­ni be­lirt­me­niz sizi si­pa­riş ver­mek­ten kur­ta­ra­mı­yor.
Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı­na bakan Ko­num­da Karia Pide Pizza daha ön­ce­de sos­yal med­ya­da epey eleş­ti­ri alan uy­gu­la­ma­la­rı ile Datça Tu­riz­mi­ne olum­suz­luk­lar ya­şat­tık­tan sonra şim­di­de aynı ka­de­ri pay­laş­tı­ğı esnaf ar­ka­daş­la­rı­nın ek­me­ği­ni gas­pet­mek­le uğ­raş­mak­ta­dır.
SAY­GI­LA­RI­MIZ­LA

(Sor­du­ğu­muz hu­kuk­çu­lar, ya­pı­lan bu işin 6102 Sa­yı­lı Türk Ti­ca­ret Ka­nu­nu'nun 55. mad­de­si­ne göre HAK­SIZ RE­KA­BET ola­rak de­ğer­len­di­ril­me­si ge­re­kir ...​demekte­dir­ler)


Bu haber 2876 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer