14-01-2020 11:16 GÜNDEM

PÜRÜZLER ORTADAN KALKTI! HÜKÜMET KONAĞI VE RESMİ DAİRELER TURAŞ TESİSLERİNE YAPILACAK

Sebiha ARSLAN : Eski Öğretmen evi ile eski Hükümet Konağı , günü birlik tesis alanı, otopark ve yeşil alan olacak. 3 yıl önce yıkımı gerçekleşen eski Hükümet Konağı arazisiyle ilgili kriz çözüldü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan imar plan değişikliğiyle arazi, 'resmi kurum alanından çıkarılarak, 'meydan ve zemin altı otopark' olarak tekrar düzenlendi.Hükümet Konağı ve Resmi daireler ise Turaş tesislerine yapılacak.AK Parti Datça Belediye Meclis Üyesi Haluk Laçin, AK Parti İlçe Başkan Vekili Süleyman Bayar, MHP İlçe Başkanı Alparslan Karabacak, AK Parti ve MHP'li Belediye Meclis üyeleri ve partililerle birlikte, 10 Ocak Cuma günü parti binasında basın açıklaması yaptı.

PÜRÜZLER ORTADAN KALKTI!  HÜKÜMET KONAĞI VE RESMİ DAİRELER TURAŞ TESİSLERİNE YAPILACAK

 

AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Cennet rahatsız olduğu için basın açıklamasına katılmadı. Datça Cumhur İttifakı adına ,Eski AK Parti İlçe Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Haluk Laçin, yaptığı basın açıklamada ''Ne de­diy­sek so­nu­na kadar ar­ka­sın­da­yız.
Biz­ler Cum­hur İtti­fa­kı ola­rak se­çim­den önce ver­di­ği­miz söz­le­rin so­nu­na kadar ar­ka­sın­da­yız. Seçim dö­ne­min­de Datça için ha­zır­la­dı­ğı­mız tüm pro­je­le­ri­mi­zin alt yapı ça­lış­ma­la­rı­nı yap­mış öyle şe­kil­len­dir­miş­tik.
Biz­ler seçim dö­ne­min­de söz ver­di­ği­miz tüm pro­je­ler için des­te­ği­mi­zi tam ola­rak ver­me­ye devam edi­yo­ruz. İl Baş­ka­nı­mız ve Mil­let­ve­kil­le­ri­mi­zin ça­lış­ma­la­rı ile “788 ada 1 par­sel­de bu­lu­nan mev­cut pazar ye­ri­ne ait ya­pı­laş­ma ko­şul­la­rı böl­ge­nin şart­la­rı ile ih­ti­yaç­la­rı doğ­rul­tu­sun­da E:0,10 dan E:0,20 ye çı­kar­tıl­mış­tır.”
Geç­ti­ği­miz gün­ler­de Datça'da ya­şa­yan va­tan­daş­la­rı­mı­zın yı­kı­lan Hü­kü­met Ko­na­ğı alanı ile il­gi­li ola­rak top­la­dık­la­rı im­za­la­rı bi­li­yo­ruz. Datça'da ya­şa­yan­la­rın­da bi­zim­le aynı gö­rüş­te ol­ma­sı biz­ler için se­vin­di­ri­ci. Ha­tır­lat­ma­dan ge­çe­me­ye­ce­ğim. Seçim dö­ne­min­de bu ala­nın İlçe mer­ke­zin­de­ki oto­park so­ru­nu­na çözüm ol­ma­sı ve nefes alana bi­lecek bir rek­re­as­yon alanı ola­rak dü­zen­le­ne­ce­ği­ni söy­le­miş­tik. Ka­pa­lı oto­park yer al­tın­da ola­cak ve 350 araç ka­pa­si­te­li ola­cak­tı. Üze­rin­de ise Datça'ya ya­kı­şır kent kim­li­ği ile uyum­lu bir DADYA Park alanı oluş­tu­ra­cak­tık. Bu­nun­la il­gi­li ola­rak seçim dö­ne­min­de baş­la­yan ça­lış­ma­la­rı­mız so­nu­cu, Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı Ta­bi­at Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Genel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan plan ta­di­la­tı ya­pı­la­rak, “Yı­kı­lan hü­kü­met ko­na­ğı­nın bu­lun­du­ğu mer'i imar pla­nın­da “resmi kurum alanı” kul­la­nı­mın­da olan 167 ada 42 sa­yı­lı par­sel, söz ko­nu­su alan­da böl­ge­de­ki tra­fik yo­ğun­lu­ğu­nu azalt­mak ve ye­ter­li kent­sel açık alan mik­ta­rı­nı sağ­la­mak ama­cıy­la “Mey­dan” ve “Oto­park (Ze­mi­n al­tı)” ola­rak dü­zen­len­miş­tir”
Ay­rı­ca yine ya­pı­lan plan ta­di­lat­la­rı ile;
*Yeni hü­kü­met ko­na­ğı ih­ti­ya­cı­na yö­ne­lik İskele Ma­hal­le­si'ndeki Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı'na tah­sis­li 169 ada, 85 sa­yı­lı par­sel İlgili Ba­kan­lık­la va­rı­lan mu­ta­ba­kat son­ra­sın­da (eski Turaş Alanı) “Resmi Kurum Alanı” “Park”, Yol” ve “Oto­park” ola­rak dü­zen­len­miş­tir.
Böy­le­ce plan­la­nan resmi kurum alanı ile Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı ve Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı gibi resmi ku­rum­la­ra ait ya­pı­la­rın bir arada ol­ma­sı sağ­la­na­rak eri­şi­le­bi­lir­li­ğin art­ma­sı amaç­lan­mış­tır.
Bu alan yak­la­şık 27.000 m2 bü­yük­lü­ğün­de olup, hem konum hem de bü­yük­lük ola­rak Hü­kü­met Ko­na­ğı ve İlçe Em­ni­yet Bi­na­sı için ye­ter­li­dir.
*649 ada 1 par­sel ve çev­re­si (Eski Disco ve Taş ocağı ola­rak bi­li­nen alan) “Sos­yal ve Kül­tü­rel Tesis Alanı” ve “Oto­park” ola­rak dü­zen­len­miş­tir,*İskele Ma­hal­le­si 264 ada 29 par­sel­de bu­lu­nan yı­kı­lan Öğ­ret­men Evine ait ala­nın “Tu­rizm Tesis Alanı” idi.?Girişim­le­ri­miz so­nu­cu bu ala­nın “Gü­nü­ bir­lik tesis Alanı” ola­rak plan­lan­mış­tır.
Biz­ler seçim ön­ce­si ver­di­ği­miz her sözün ar­ka­sın­da­yız. Datça için taş üze­ri­ne taş ko­na­cak­sa biz­ler orada o taşı koy­ma­ya en çok uğraş ve­ren­ler olu­ruz.Çünkü biz Datça'yı se­vi­yo­ruz, Datça için hiz­met et­me­ye devam edi­yo­ruz. Seçim dö­ne­min­de ya­yın­la­dı­ğı­mız “Prog­ram 31 Mart 2019” ki­tap­çı­ğı biz­le­rin ta­ah­hüt et­ti­ği pro­je­ler­dir. Ne de­diy­sek so­nu­na kadar ar­ka­sın­da­yız.
Bu plan ta­di­lat­la­rı­nın ta­mam­lan­ma­sın­da des­tek veren İl Baş­ka­nı­mız Kadem Mete, Mil­let­ve­kil­le­ri­miz Yelda Erol Gök­can ve M.?Yavuz Demir'e te­şek­kür­le­ri­mi­zi su­nu­yo­ruz. Dat­ça­mı­za ha­yır­lı olsun.
Ayrıca  açıklama sonrası, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutlayan partililer basın açıklamasına  katılan  Gazetemiz Genel Yayın ve  Yazı işleri Müdürü Sebiha Arslan ,İHA  Muhabiri Mehmet Ölmez,DHA Muhabiri Mehmet Çil 'e pasta kesip hediye takdim ederek '' Basın emekçilerinin Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik ediyor,görevlerini yaparken vefat eden basın mensuplarına Allahtan rahmet diliyor,bu vesileyle hepinizin 10 Ocak çalışan Gazeteciler gününü kutluyoruz dediler ''
Datça Haber Gazetesi Ailesi olarak, Datça AK Parti ve MHP  teşkilatına  ince davranışları için teşekkür ederiz.


Bu haber 907 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer