19-11-2019 11:07 GÜNDEM

PO­Lİ­Tİ­KA KA­ZA­NI/YERİN KU­LA­ĞI VAR

DATÇA HABER Fokur fokur kay­nı­yor! Şim­di­lik kay­na­ma CHP ce­na­hın­dan ge­li­yor. İle­ri­de AKP kong­re sü­re­ci baş­la­dı­ğın­da, ora­da­ki kay­na­ma­la­rı da an­la­ta­ca­ğız. Her ne kadar dı­şa­rı sız­dı­rıl­ma­sa da,büyük bir çe­kiş­me ol­du­ğu göz­le­ni­yor. De­le­ge se­çim­le­ri baş­la­mış du­rum­da. Bu kez CHP ilçe yö­ne­ti­mi için her şey gül­lük gü­lis­tan­lık değil..

PO­Lİ­Tİ­KA KA­ZA­NI/YERİN KU­LA­ĞI VAR


Par­ti­de uzun süre ça­lış­mış du­ayen bir CHP'li ile soh­be­ti­miz­de;
- Bu kez fark­lı ola­ca­ğı gö­rü­lü­yor. Cahit Yaka den­ge­le­ri bozdu. Bu hem be­le­di­ye baş­ka­nı,hem en ya­kın­la­rın­da­ki pa­nik­ten gö­rü­lü­yor.
Al­dı­ğı­mız du­yum­la­ra göre,Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı açık­tan,şim­di­ki yö­ne­ti­mi des­tek­le­mek­tey­miş. Benim yıl­lar­dır ver­di­ğim emek var,bunu hemen heba ede­mem di­yor­muş.
Bu kez,ar­ka­sı­nı Osman Gürün'e de da­ya­ma­sı müm­kün de­ğil­miş. Çünkü,Gürün ve ekibi se­çi­me ka­rış­mı­yor­muş. Çünkü şim­di­ki Be­le­di­ye baş­ka­nı­na da,Cahit Yaka'ya da aynı me­sa­fe­de du­ru­yor­muş.
Daha önce kul­la­nı­lan(Timur'a karşı) yer­li-ya­ban­cı ar­gü­ma­nı da or­ta­dan kalk­mış. Çünkü Cahit bunu kır­mış…Çünkü köy­ler­de(ma­hal­le) Cahit'in de epey bir ta­ba­nı var­mış. Da­ha­sı en be­lir­gin oy oranı İskele Ma­hal­le­sin­dey­miş. Sivil Top­lum ör­güt­le­ri ve daha ön­ce­ki şim­di­ki yö­ne­tim des­tek­çi­le­ri, bu kez Cahit Yaka'nın ar­ka­sın­da saf tut­muş­lar.
Du­ayen si­ya­set­çi­miz,şöyle dedi: -Val­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı­nın bu iş­le­re ulu­or­ta ka­rış­ma­sı iyi ol­ma­mış­tır. CHP ilçe yö­ne­ti­mi is­te­di­ği gibi şe­kil­len­mez­se,is­ti­fa edecek midir? Çünkü ken­di­si de kay­bet­miş ol­ma­ya­cak mıdır?”
Yeni du­yum­lar ve ha­ber­ler alın­ca yaz­ma­ya devam ede­ce­ğiz.
Tabii AKP'de de her şey gül­lük gü­lis­tan­lık de­ğil­miş. Bunu da ya­za­lım.
 


Bu haber 606 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer