15-10-2020 17:30 GÜNDEM

PAN­DEMİ DÖNEMİNDE DATÇA TURİZMİ

Orhan KESKİNSOY : *Yeme içme sek­tö­rü ve otel­ci­ler eh işte! *Kah­ve­ci­ler(Kı­ra­at­ha­ne) kan ağ­lı­yor!

PAN­DEMİ DÖNEMİNDE DATÇA TURİZMİ

Tüm dün­ya­da ol­du­ğu gibi Covit 19'un yol aç­tı­ğı sal­gın­dan, Datça eko­no­mi­si de et­ki­len­di.
Lo­kan­ta­cı­lar ile, açık ha­va­da­ki iç­ki­li me­kan­lar ile otel ve gü­nü­ bir­lik iş­let­me­ler, es­ki­si gibi ol­ma­sa da du­ru­mu kur­tar­dı­lar, di­ye­bi­li­riz.
Tüm Tür­ki­ye'de ol­du­ğu gibi, Datça'da da küçük iş­let­me de­di­ği­miz, hiz­met sek­tör­le­ri­nin en önem­li­le­rin­den olan, kah­ve­ler çok sı­kın­tı­lı bir dönem ge­çir­di, ge­çi­ri­yor.
Sı­kın­tı­lı söz­cü­ğü bile az gelir. Kimi iş­let­me sa­hip­le­ri, hiç sif­tah yap­ma­dan, dem­le­di­ği çayı dö­ke­rek evine gi­di­yor. Ki­ra­lar, sto­paj­lar, elekt­rik, su pa­ra­la­rı iş­li­yor.
En sa­hip­siz kesim şu anda bu kah­ve­ci­ler…
Oysa, kah­ve­le­rin ka­pan­ma­sı en çok Datça gibi ka­sa­ba­la­rın sos­yal ha­ya­tı­nı et­ki­li­yor. Çünkü bu­ra­lar­da Tür­ki­ye'nin diğer yer­le­ri­ne göre, daha fazla yaşlı ve emek­li ya­şı­yor. Yani bu­ra­lar in­san­la­rın ikin­ci va­ta­nı gibi…İnsan­lar iki parti okey, iki parti 81, hoş­kin, gibi oyun oy­na­ya­rak gü­nü­nü ge­çi­ri­yor­du. Oyun ba­ha­ney­di. Her­kes bil­di­ği kah­ve­ye gi­di­yor, bil­di­ği in­san­lar­la oy­nu­yor­du. Yani bir­bi­ri­ni ye­ni­yor­du...​Her­kes bir­bi­ri­ne ye­ni­li­yor­du.
Oyun ol­ma­yın­ca kah­ve­le­re kimse uğ­ra­maz oldu. Belki sabah spo­ru­na çı­kan­lar, yüz­mek için de­ni­ze inen­ler bir çay içip (çok az) gi­di­yor.
Bazı iş­let­me­ci­le­ri din­le­ye­lim dedik. Adam­lar sı­kın­tı­la­rı­nı sı­kın­tı­dan an­la­ta­mı­yor bile!

Kim çözer, nasıl çözer bi­le­me­yiz, kendi ör­güt­le­ri mi, bir­lik­le­ri mi, dev­let mi? Çoğu bu gi­diş­le ka­pan­mak zo­run­da ka­la­cak.


Bu haber 1223 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer